Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA NR XV_77_2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Sławoborze na 2008 r

 

UCHWAŁA NR XV/77/2007

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Sławoborze na 2008 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 d) oraz i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. art. 86 ust.1, art. 165,art.166a, art.184, art.188 ust.2 oraz art.195 ust. 2 i art.198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz.2104; zm.: Dz. U. nr 169, poz. 1420) Rada Gminy Sławoborze, uchwala się co następuje:


§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sławoborze w wysokości ………………. 10 036 000 zł

z tego:

1) dochody bieżące ……………………………………………………………… 9 423 708 zł,

2) dochody majątkowe …………………………………………………………... 612 292 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sławoborze w wysokości ………………. 14 222 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości ………………………… 4 186 000 zł,

który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów ………………………………………………………… 2 000 000 zł,

2) zaciąganych pożyczek ………………………………………………………… 215 000 zł,

3) sprzedaży papierów wartościowych (obligacje) ……………………………….. 1 000 000 zł,

4) inne źródła, w tym wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych …………...... 1 394 000 zł.

§ 4. Ustala się: przychody budżetu w wysokości 4 609 000

rozchody budżetu w wysokości 423 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy :

 1. celową w wysokości …………………………………………………………..… 29 000 zł,

z przeznaczeniem na:

a) finansowanie zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust.4 ustawy z 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – Dz. U. Nr 89,poz.590) …….……. 1000 zł.

b) odprawy emerytalne i podwyżki dla nauczycieli i pozostałych pracowników ..…28 000 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2008 – 2010 w wysokości ………………………… 8 680 099 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

 1. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA, EOG) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości ……………………………………………….……………… 5 967 841 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4a.

§ 7. Ustala się dochody w wysokości …………………………………..………… 55 125 zł

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

oraz wydatki w wysokości ……………………………………………………..…. 55 125 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania proble -

mów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości ……………………..…. 1 722 697 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w wysokości :

przychody……………………………………………………………….……… 14 000 zł

wydatki ……………………………………………….……………..…..…….. 14 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poży-

czek zaciąganych na:

 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty ……….….… 150 000 zł

 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty ………….… 4 186 000 zł

 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ……………. 423 000 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

  1. inwestycyjne w latach 2008 – 2010, ujęte w załączniku nr 4 uchwały.

  2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA, EOG) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, ujętych w załączniku nr 5.

 2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy.

 2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 3. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w obrębie działu kierownikom jednostek organizacyjnych.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Ustala się zakres informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r., w szczegółowości

określonej w niniejszej uchwale.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodnicząca Rady

Jadwiga Nowakowska