Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA NR XIV_76_2007 RADY GMINY W SŁAWOBORZU RADY GMINY W SŁAWOBORZU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w gminie Sławoborze, pod nazwą...

 

UCHWAŁA NR XIV/76/2007

RADY GMINY W SŁAWOBORZU

z dnia 28 listopada 2007 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w gminie Sławoborze, pod nazwą Słowenkowo - gazociąg przesyłowy”


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717, z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Sławoborze uchwala, co następuje:


Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą nr V/19/2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 07 lutego 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławoborze, przyjętym uchwałą Nr VI/43/2003 Rady Gminy Sławoborze z dnia 30 kwietnia 2003 r. zmienionym Uchwałą NR XIII/66/2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 24 października 2007 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w gminie Sławoborze, pod nazwą Słowenkowo - gazociąg przesyłowy”.

 1. Plan obejmuje pas terenu o powierzchni ogólnej 5,78 ha przebiegający przez działki nr: 276/3, 8/20, 3, 2, 11, 4/12 w obrębie Słowenkowo, który przeznaczony jest dla usytuowania gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną, urządzeniami technologicznymi oraz pasem montażowym. Granice obszaru objętego planem są wskazane na rysunku planu.

 2. Integralną częścią uchwały są następujące załączniki:

 1. załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000;

 2. załącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławoborze z oznaczeniem granic obszaru objętego projektem planu miejscowego;

 3. załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Gminy Sławoborze o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

 4. załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Sławoborze o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. Plan, o którym mowa w §1 określa:

 1. przeznaczenie terenów, oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;

 2. zasady ochrony środowiska i przyrody;

 3. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;

 4. zasady obsługi komunikacyjnej;

 5. stawki procentowe na podstawie których ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego.

§ 3. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne:

 1. granice obszaru objętego planem;

 2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;

 3. linie wyznaczające granice strefy kontrolowanej na terenach leśnych;

 4. oznaczenia literowe określające przeznaczenie terenu:

 1. G/ZZU – zespół zaworowo-upustowy gazociągu wysokiego ciśnienia,

 2. R – tereny rolnicze,

 3. ZL – lasy,

 4. G/IT – pas techniczny gazociągu podlegający trwałemu wyłączeniu z produkcji leśnej,

 5. KD/w – tereny dróg publicznych – droga wojewódzka,

 6. KDW/g – tereny dróg - droga wewnętrzna gminna.

Rozdział 2

Ustalenia ogólne

§ 4. 1. Ustala się parametry gazociągu wysokiego ciśnienia: średnica (DN) 500–700 mm, ciśnienie robocze (PN) do 8,4 MPa.

 1. Dopuszcza się przesunięcie osi gazociągu wraz ze strefą kontrolowaną w stosunku do trasy wyznaczonej na rysunku planu (za wyjątkiem odcinka gazociągu oznaczonego symbolem G/IT), pod warunkiem, że granica strefy kontrolowanej nie wykroczy poza teren objęty planem.

 2. Wszelkie prace sięgające warstw wodonośnych powinny być prowadzone w spo­sób wykluczający zmianę istniejących układów cieków i przyspieszenie odpływu powierz­chniowego i gruntowego.

 3. Konieczne jest zabezpieczenie istniejących systemów melioracyjnych przed dewastacją. W przypadku wystąpienia kolizji należy system melioracyjny przebudować w sposób zapewniający jego prawidłowe działanie.

 4. Prace budowlane prowadzić w sposób nie naruszający równowagi biologicznej terenu usytuowanego w lesie, w odległości ca` 60,0 m na południe od osi planowanego gazociągu (poza obszarem objętym planem), rekomendowanego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławoborze do objęcia ochroną prawną jako użytek ekologiczny.

 5. Podczas prowadzenia prac ziemnych należy zabezpieczyć wykonane wykopy przed wpadaniem w nie zwierząt.

 6. Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę inwestycji do przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, a szczególnie do ograniczenia niekorzystnych dla środowiska skutków - do niezbędnego minimum.

 7. Wyznacza się strefy kontrolowane:

 1. na terenach rolnych oznaczonych na rysunku planu symbolem R - szerokość 12,0 m;

 2. na terenach leśnych oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL (G/IT) - szerokość 4,0 m;

 3. zespół zaworowo-upustowy – nie wymaga wyznaczenia strefy kontrolowanej; oddziaływanie musi mieścić się w grani­cach wyznaczonego terenu.

 1. Gazociąg należy układać na głębokości zabezpieczającej rurociąg przed uszkodzeniem.

 2. Należy zastosować rozwiązania techniczne zapewniające wczesne ostrzeganie o zagrożeniach spowodowanych awarią urządzeń gazowniczych.

 3. Zobowiązuje się inwestora do zastosowania rozwiązań technicznych i technologicznych chroniących środowisko, a w szczególności:

  1. zastosowania hermetycznego układu technologicznego, w tym podłączeń do istniejących sieci gazowych;

  2. zastosowania wysokogatunkowych materiałów konstrukcyjnych;

  3. zastosowania czynnej ochrony antykorozyjnej;

  4. zastosowania urządzeń monitoringu pracy gazociągu.


Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe

§ 5. Wyznacza się tereny o łącznej powierzchni 5,24 ha oznaczone na rysunku planu symbolami 1R, 2R, 3R, dla których ustala się:

 1. przeznaczenie: tereny rolnicze z dopuszczeniem budowy sieci gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia;

 2. zasady zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu:

 1. wzdłuż osi gazociągu wyznacza się strefę kontrolowaną o całkowitej szerokości 12,0 m, na obszarze której zabrania się:

  • urządzania stałych i czasowych składowisk płodów rolnych, stogów i pryzm słomy oraz innych produktów i materiałów,

  • dokonywania nasadzeń drzew i krzewów, zakładania plantacji sadów
   i krzewów owocowych,

  • utwardzania powierzchni gruntu (składowiska, place, parkingi, drogi),

  • wykonywania wykopów, rowów i zbiorników wodnych,

  • sytuowania trwałych i tymczasowych budynków i budowli, w tym obiektów rolniczych,

 2. w strefie kontrolowanej jest możliwe użytkowanie rolnicze z zastrzeżeniem ustaleń pkt.2 lit. a,

 3. na okres budowy gazociągu wyznacza się pas montażowy o szerokości 20,0 m pokrywający się z liniami rozgraniczającymi terenów,

 4. na terenach 2R i 3R mogą wystąpić podziemne systemy melioracyjne; na odcinkach oznaczonych na rysunku planu symbolem graficznym należy zachować szczególną ostrożność w trakcie prowadzenia prac budowlanych,

 5. po zakończeniu realizacji gazociągu inwestor zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

§ 6. Wyznacza się teren o powierzchni 0,06 ha oznaczony na rysunku planu symbolem G/ZZU, dla którego ustala się:

 1. przeznaczenie: teren urządzeń technologicznych gazociągu wysokiego ciśnienia – zespół zaworowo-upustowy;

 2. zasady zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu:

  1. teren należy ogrodzić i zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych,

  2. dojazd z drogi wewnętrznej - gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW/g,

  3. strefa zagrożenia wybuchem nie może wykraczać poza teren ogrodzony.


§ 7. Wyznacza się teren o powierzchni 0,42 ha oznaczony na rysunku planu symbolem ZL, dla którego ustala się:

   1. przeznaczenie: teren leśny z dopuszczeniem budowy sieci gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia;

   2. zasady zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu:

    1. wyznacza się pas techniczny gazociągu wysokiego ciśnienia oznaczony na rysunku planu symbolem G/IT pokrywający się ze strefą kontrolowaną o szerokości 4,0 m na obszarze którego zabrania się:

     • urządzania stałych i czasowych składowisk drewna,

     • dokonywania nasadzeń drzew i krzewów,

     • utwardzania powierzchni gruntu (składowiska, place, parkingi, drogi),

     • wykonywania wykopów, rowów i zbiorników wodnych,

     • sytuowania trwałych i tymczasowych budynków i budowli,

    2. pas techniczny podlega trwałemu wyłączeniu z produkcji leśnej,

    3. na okres budowy gazociągu wyznacza się pas montażowy o szerokości 10,5 m którego część (pas o szerokości 6,5 m) podlega wylesieniu czasowemu,

    4. po zakończeniu realizacji gazociągu inwestor zobowiązany jest do ponownego zalesienia terenu zajętego na pas montażowy z wyłączeniem terenu strefy kontrolowanej o szerokości 4,0 m.

§ 9. Wyznacza się teren o powierzchni 0,03 ha oznaczony na rysunku planu symbolem KDW/g, dla którego ustala się:

 1. przeznaczenie: droga wewnętrzna – gminna z dopuszczeniem budowy sieci gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia;

 2. zasady realizacji inwestycji:

  1. przejście gazociągu pod drogą należy wykonać w sposób zabezpieczający rurociąg przed uszkodzeniem,

  2. po zakończeniu realizacji gazociągu drogę należy przywrócić do stanu pierwotnego.

§ 10. Wyznacza się teren o powierzchni 0,03 ha oznaczony na rysunku planu symbolem KD/w, dla którego ustala się:

 1. przeznaczenie: droga publiczna – wojewódzka z dopuszczeniem budowy sieci gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia;

 2. zasady realizacji gazociągu:

  1. skrzyżowanie gazociągu z drogą nie może zmniejszać stateczności i nośności korpusu drogowego, ani naruszać urządzeń odwa­dniających,

  2. przejście rurociągu pod drogą należy wykonać metodą przewiertu.


§ 11. 1. Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne grunty rolne klasy RVI o powierzchni 0,06 ha

2. Przeznacza się do trwałego wyłączenia z produkcji leśnej grunty leśne o powierzchni 0,0820 ha – za zgodą Ministra Środowiska: Decyzja Nr ZS-S-2120/162/2007 z dnia
12 września 2007 r.


§ 12. Na okres realizacji gazociągu ustala się:

 1. czasowe wyłączenie z użytkowania rolniczego gruntów rolnych pochodzenia mineralnego klas RV, RVI, o łącznej powierzchni 5,21 ha,

 2. czasowe wyłączenie z produkcji leśnej gruntów leśnych o łącznej powierzchni
  0,1333 ha – za zgodą Ministra Środowiska: Decyzja Nr ZS-S-2120/162/2007 z dnia
  12 września 2007 r.


§ 13. Dla obszarów objętych niniejszym planem ustala się stawkę za wzrost wartości nieruchomości w wysokości 0%, za wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem G/ZZU, dla którego ustala się stawkę w wysokości 30%.


Rozdział 4

Przepisy końcowe

§14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

§15. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Sławoborze.

§16. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.Przewodniczący

                                                                                                   Rady Gminy

w Sławoborzu

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO

UCHWAŁY NR XIV/76/2007

RADY GMINY W SŁAWOBORZU

z dnia 28 listopada 2007 r.rozstrzygnięcie Rady Gminy W SławoborzU o sposobie rozpatrzenia NIEUWZGLĘDNIONYCH uwag WNIESIONYCH do

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenu położonego w gminie Sławoborze,

pod nazwą „Słowenkowo - gazociąg przesyłowy”.Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz oświadczenia Wójta Gminy Sławoborze z dnia 17 października 2007 r. w sprawie braku uwag do projektu planu wyłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 11 września do 01 października 2007 r. - Rada Gminy Sławoborze nie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO

UCHWAŁY NR XIV/76/2007

RADY GMINY W SŁAWOBORZU

z dnia 28 listopada 2007r.rozstrzygnięcie Rady Gminy Sławoborze o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,

oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami

o finansach publicznych
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 111 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Sławoborze rozstrzyga co następuje:


Nie rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych z uwagi na to, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w gminie Sławoborze, pod nazwą „Słowenkowo - gazociąg przesyłowy” nie przewiduje inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy i finansowanych ze środków publicznych.