Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XIV_75_2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

 

Uchwała Nr XIV/75/2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 28 listopada 2007r.w sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

i art. 4 pkt 32, art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 o treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1241) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

07 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. Nr 165,

poz. 1171 ) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:


§ 1. Zawiadamia się:

1/ Sekretarza Gminy Panią Czesławę Sobieraj,

2/ Skarbnika Gminy Panią Marię Wróbel

o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy

z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007r.

Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171

i Nr 176, poz. 1242) w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia niniejszej uchwały.


§ 2. Nie złożenie w terminie ustawowym oświadczenia lustracyjnego, licząc

od dnia doręczenia powiadomienia, skutkuje pozbawieniem funkcji publicznej z mocy

prawa z dniem upływu terminu do złożenia tego oświadczenia.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy

w Sławoborzu, który po otrzymaniu od osób wymienionych w § 1 uchwały wypełnionych oświadczeń, przekaże je niezwłocznie do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci

Narodowej.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Jadwiga Nowakowska