Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA NR XIV_74_2007 RADY GMINY W SŁAWOBORZU z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie pobierania podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów...

 

UCHWAŁA NR XIV/74/2007
RADY GMINY W SŁAWOBORZU
z dnia 28 listopada 2008r.
w sprawie pobierania podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 oraz zm. 2002r. Nr23, poz. 220, Nr62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Nr153, poz.1271, z 2004r. Nr116, poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr102, poz.1055, Nr 181, poz.1337) oraz art.6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnychi (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz.844 ze zm. z 2006r, Nr 220, poz. 1601, Nr225, poz.1635, Nr245, poz.1775, Nr 249, poz.1828, oraz Nr251, poz.1847), art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r Nr136, poz.969, z późn. zm. z 2006r. Nr191, poz.1412, Nr245, poz. 1775 i Nr249, poz.1825 oraz z 2007r. Nr109, poz.747, art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Nr 200, poz.1682 z późn. zmianami) z 2002 Nr216, poz.1826, z 2005r. Nr143, poz. 1199, Nr 164, poz.1365 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006r. Nr245, poz.1775 i Nr 249, poz. 1825 – Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:


§ 1

  1. Zarządza się pobór w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.

  2. Pobór podatków w drodze inkasa dotyczy podatników będących osobami fizycznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Sławoborze.


§ 2

Na inkasentów wyznacza się sołtysów w sołectwach: Słowieńsko, Biały Zdrój, Poradz, Jastrzębniki, Słowenkowo, Krzecko, Ślepce, Rokosowo, Sidłowo, Ciechnowo, Mysłowice, Powalice, Międzyrzecze, Sławoborze.


§ 3

  1. Sołtysi otrzymują wynagrodzenie prowizyjne za inkaso bieżących należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego pobieranego
    od mieszkańca sołectwa.

  2. Podstawę ustalenia wynagrodzenia prowizyjnego stanowią kwoty zainkasowane przez sołtysów osobiście. Wysokość stawki procentowej określa się na 10% dla każdego sołtysa.


§4

Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w §3 powinna nastąpić w terminie 10 dni po upływie kwartału.


§ 5

Inkasenci, o których mowa w § 2 zobowiązani są rozliczyć się w Urzędzie Gminy z zainkasowanych kwot podatków w terminie 3 dni roboczych po upływie terminu płatności raty podatku. Od wpłat dokonanych po terminie będą inkasentowi naliczane odsetki, tak jak od zaległości.


§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§7

Traci moc uchwała XXIV/113/96 Rady Gminy Sławoborze z dnia 7 listopada 1996r.
w sprawie pobierania podatku od nieruchomości, podatku rolnym w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.§5

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r.i Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).