Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA NRXIV_73_2007 RADY GMINY W SŁAWOBORZU z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w roku 2008 na terenie...

 

UCHWAŁA NRXIV/73/2007
RADY GMINY W SŁAWOBORZU
z dnia 28 listopada 2007r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w roku 2008 na terenie Gminy Sławoborze


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 oraz zm. 2002r. Nr23, poz. 220, Nr62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Nr153, poz.1271, z 2004r. Nr116, poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr102, poz.1055, Nr 181, poz.1337) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r Nr136, poz.969, z późn. zm. z 2006r. Nr191, poz.1412, Nr245, poz. 1775 i Nr249, poz.1825 oraz z 2007r. Nr109, poz.747,

w związku z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 17.10.2007r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r.(M.P. z 2007r. Nr77, poz. 831)
– Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:


§ 1

Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego w 2008r. opublikowaną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17.10.2007r., ogłoszoną w Monitorze Polskim w 2007r.Nr77, poz. 831 z kwoty 58,29 za dt żyta na kwotę 48 za dt żyta.


§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§3

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r.