Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA NR XIV_71_2007 RADY GMINY W SŁAWOBORZU z dnia 28 listopada 2007r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Sławoborze

 UCHWAŁA NR XIV/71/2007
RADY GMINY W SŁAWOBORZU
z dnia 28 listopada 2007r
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących
na terenie Gminy Sławoborze.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 oraz zm. 2002r. Nr23, poz. 220, Nr62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Nr153, poz.1271, z 2004r. Nr116, poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr102, poz.1055, Nr 181, poz.1337) oraz art.5 ust. 1, 2, 3, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnychi (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz.844 zm. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr245, poz.1775, Nr 249, poz.1828, oraz Nr251, poz.1847) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2008r.(MP z 2007r. Nr47 poz.557)


§ 1 Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy:

1) od gruntów za 1m2 powierzchni:a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków0,56zł.


b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych


3,54zł.


c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

0,13zł.


d)

pozostałych, będących we władaniu emerytów i rencistów, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

0,10

2) od budynków lub ich części za 1m2 powierzchni użytkowej:


a)

mieszkalnych

0,42zł.


b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej15,00zł


c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym


6,03zł.


d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych


3,60zł.


e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

5,53zł.


f)

pozostałych, będących we władaniu emerytów i rencistów, z wyjątkiem budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

3,20zł


g)

pozostałych, będących we władaniu emerytów i rencistów, którzy przekazały gospodarstwo rolne w zamian za emeryturę lub rentę, z wyjątkiem budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

2,80zł

3) od budowli

2,00%


-2-


§ 2 Zwalnia się od podatku od nieruchomości:


  1. Powierzchnię użytkową powyżej 20m2 budynków gospodarczych lub ich części będącą w posiadaniu osób, które przekazały gospodarstwo rolne w zamian za emeryturę lub rentę, z wyjątkiem budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

  2. Grunty i budynki lub ich części wymienione w pozycji 1 i 2 niniejszej uchwały zajęte na potrzeby prowadzenia działalności statutowej przez jednostki organizacyjne gminy.

  3. Grunty i budynki stanowiące mienie komunalne, nie oddane w posiadanie zależne osobom trzecim,

  4. Budowle, o których mowa w §1 pkt.3, stanowiące własność gminy
    i będące w jej użytkowaniu.

  5. Nieruchomości zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności
    w zakresie ochrony przeciwpożarowej.§3 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§4 Traci moc uchwała NrIII/7/2006 Rady Gminy Sławoborze z dnia 13 grudnia 2006r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sławoborze.§5 Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r.


i Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).