Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XIII_70_2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 października 2007 roku w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Sławoborze

 
Uchwała Nr XIII/70/2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 24 października 2007 roku


w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Sławoborze.


Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )

Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. Nadaje statuty niżej wymienionym sołectwom Gminy Sławoborze w brzmieniu

jak załącznikach do niniejszej uchwały:

1) Sołectwo Biały Zdrój - załącznik nr 1

2) Sołectwo Ciechnowo - załącznik nr 2

3) Sołectwo Jastrzębniki - załącznik nr 3

4) Sołectwo Krzecko - załącznik nr 4

5) Sołectwo Mysłowice - załącznik nr 5

6) Sołectwo Poradz - załącznik nr 6

7) Sołectwo Powalice - załącznik nr 7

8) Sołectwo Rokosowo - załącznik nr 8

9) Sołectwo Sidłowo - załącznik nr 9

10) Sołectwo Sławoborze - załącznik nr 10

11) Sołectwo Słowieńsko - załącznik nr 11

12) Sołectwo Ślepce - załącznik nr 12


§ 2. Tracą moc uchwały: Nr IV/30/99, Nr IV/31/99, IV/32/99, IV/33/99, Nr IV/34/99,

Nr IV/35/99, Nr IV/36/99, Nr IV/37/99, Nr IV/38/99, Nr IV/39/99 i Nr IV/40/99 Rady Gminy

w Sławoborzu z dnia 9 stycznia 1999 roku.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

Czesław Łyskawka

-1-

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/ 70 /2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 24 października 2007r.
STATUT

SOŁECTWA BIAŁY ZDRÓJ


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1. Ogół mieszkańców wsi: Biały Zdrój i Miedzno tworzy sołectwo

Biały Zdrój.


§ 2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

2) statutu Gminy Sławoborze ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

z 2003r. Nr 72, poz. 1280),

3) niniejszego statutu.

Rozdział II

Pozycja prawna sołectwa


§ 3.1.Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy.


2.Sołectwo nie posiada osobowości prawnej, a jego działalność społeczno - gospodarcza prowadzona jest w ramach osobowości prawnej Gminy.


3.Statut sołectwa określa organizację wewnętrzną sołectwa, kompetencje, zadania, zakres działania i jego organów oraz zakres i formy nadzoru nad jego działalnością.


4.Sołectwo działa samodzielnie i realizuje działania własne na warunkach określonych

w niniejszym statucie.


5.Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z organami gminy w wykonywaniu zadań własnych i zleconych gminie .


6.Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące istotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu jego opinii. Sołectwo posiada prawo wniesienia sprzeciwu do organów gminy określone niniejszym statutem w przypadku uznania, że naruszone zostały jego istotne interesy.


7. Zmiana granic lub zniesienie jednostki pomocniczej sołectwa może nastąpić z inicjatywy mieszkańców lub organów Gminy. Zmiana granic sołectwa następuje w drodze uchwały , po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa.


Rozdział III

Zakres działalności i sposób ich realizacji


§ 4.1. Sołectwo i jego organy dbają o zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców sołectwa .

-2-

2. Do zakresu działania sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Gminy na rzecz innych podmiotów, w szczególności:

1) udział w rozpatrywaniu przez organy spraw istotnych dla funkcjonowania sołectwa,

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego na terenie sołectwa,

3) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa , w tym zwłaszcza wśród młodzieży,

4) współorganizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i wypoczynku mieszkańców sołectwa,

5) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w okresie pomocy społecznej, utrzymania porządku i upowszechniania sportu, kultury i edukacji;

6) zapewnienie ścisłego współdziałania z Radą Gminy i jej Komisjami oraz z Wójtem w rozpatrywaniu spraw związanych z życiem sołectwa,

7) zarządzanie wydzielonym mieniem komunalnym,

8) wyrażanie opinii w sprawach wskazanych ustawami oraz w sprawach, w których o opinię zwrócą się organy gminy i inne jednostki organizacyjne,

9) Organizowanie stałych kontaktów z radnymi wybranymi w okręgu wyborczym obejmującym

obszar sołectw.


§ 5. Zadania zakreślone w § 4 sołectwo realizuje poprzez:

1)opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa:

a) projektów rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej sołectwa,

b) przepisów prawa miejscowego,

c) planów zagospodarowania przestrzennego;

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,

3)współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,

4)współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz

kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa;

5)występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa;

6)dbałość i utrzymanie porządku oraz organizowanie prac porządkowych na terenie sołectwa ze szczególnym uwzględnieniem terenów komunalnych.


Rozdział IV

Organy sołectwa


§ 6.1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys;

2. Zebranie Wiejskie jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) sołectwa.

 

3. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

 

4. Rada Sołecka jest organem wspomagającym Sołtysa.

 

5. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady gminy i trwa cztery lata licząc od dnia wyboru.


6. Sołtys i Rada Sołecka wykonuje obowiązki do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

-3-

7. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję odbywa się w terminie nie dłuższym jak sześć miesięcy licząc od dnia wyborów do samorządu gminnego.


Rozdział V

Zakres działania organów sołectwa

Zebranie Wiejskie


§ 7.1. Najwyższą władzą w sołectwie jest Zebranie Wiejskie, które jest organem właściwym we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.


3. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys :

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Rady Sołeckiej,

3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta,

4) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.


4. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę potrzeb.


5. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego, Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, z 7 dniowym wyprzedzeniem;


6. W przypadku nie zwołania zebrania przez Sołtysa w terminie, o którym mowa w ust. 5, Zebranie wiejskie zwołuje Wójt.


§ 8.1. Zebranie Wiejskie wypowiada się w formie uchwał we wszystkich istotnych

dla sołectwa sprawach.

 

2. Zebranie Wiejskie może podejmować ważne uchwały, gdy uczestniczy w nim 1/5 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze.

 

3. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów “za” musi być większa od liczby “przeciw”.


4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.


5. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane przez wyznaczonego członka Rady Sołeckiej lub przez osobę wybraną przez Zebranie, z wyjątkiem zebrań sprawozdawczo-


wyborczych, które obsługuje pracownik Urzędu Gminy wskazany przez Wójta.


6. Sołtys otwiera Zebranie Wiejskie i przewodniczy obradom z wyjątkim zebrania sprawozdawczo-wyborczego, któremu przewodniczy osoba wskazana przez Wójta.


7. Na wniosek Sołtysa Zebranie Wiejskie może powierzyć przewodniczenie obradom innej uprawnionej do udziału w Zebraniu osobie.


8. Kopię protokołu oraz podjęte uchwały i wnioski Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie 14 dni od daty odbycia zebrania.

-4-


9. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący Zebranie Wiejskie, natomiast protokół podpisuje Sołtys i protokolant.


10. Wójt w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy. O sposobie załatwiania spraw informuje Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.


Sołtys

 

§ 9.1. Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie.


2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.


3. Do podstawowych kompetencji Sołtysa należy:


1) reprezentowanie sołectwa;

2) uczestniczenie w Zebraniach Wiejskich;

3) organizowanie zebrań wiejskich;

4) realizacja uchwał, wniosków i postanowień Zebrania Wiejskiego;

5) podejmowanie działań organizacyjno-wykonawczych, mających istotne znaczenie dla mieszkańców sołectwa;

6) realizacja uchwał organów Gminy dotyczących sołectwa;

7) przewodniczenie Radzie Sołectwa;

8) wykonywanie określonych przez prawo zadań z zakresu administracji publicznej w sołectwie;

9) uczestniczenie w szkoleniach i naradach Sołtysów;

10) bieżące informowanie mieszkańców Sołectwa o uchwałach Rady Gminy, zarządzeniach Wójta oraz uchwałach, opiniach i wnioskach Zebrania Wiejskiego,

11)sporządzanie sprawozdań z działalności sołectwa.


4. Sołtys podejmuje działania organizacyjne w zakresie współpracy z organem stanowiącym.

 

5. Sołtys uczestniczy w sesjach Rady Gminy bez prawa głosowania.


6. Zawiadomienie o terminie sesji wraz z porządkiem obrad przekazuje Sołtysowi Przewodniczący Rady Gminy.


Rada Sołecka


§ 10.1.Rada Sołecka jest organem wspomagającym Sołtysa.


2. Rada Sołecka składa się od 3 do 5 osób.


3. Posiedzeniom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys.


4. Rada Sołecka działa kolegialnie.


5. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, inicjujący.


§ 11.1. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach zwołanych w miarę potrzeb przez Sołtysa.

-5-

2. Do zadań Rady Sołeckiej należy:

1)uczestniczenie w przygotowaniu zebrań wiejskich, sporządzaniu projektów uchwał i opinii będących przedmiotem tych zebrań;

2)inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołtysa i mieszkańców sołectwa;

3)współdziałanie z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw dotyczących sołectwa.


Rozdział VI

Wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej


§12. 1.Wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej należy do wyłącznej kompetencji prawomocnie zwołanego i przeprowadzonego Zebrania Wiejskiego.


2.Zebranie Wiejskie, na którym dokonywany będzie wybór albo odwołanie Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołane jest przez Wójta i przybiera formę Wiejskiego Zebrania Wyborczego.


3.Czynne i bierne prawo wyborcze mieszkańców Sołectwa ocenia się stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rady gmin , rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U.z 2003r. Nr 159, poz.1547 z późn. zm.).


4.Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.


5.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu, po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania -bez względu na liczbę uczestników.


6.Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.


7.Wybory i odwołanie organów sołectwa przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, uczestniczących w zebraniu. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do tych organów.


8.Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników wyborów;

4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego wyboru;

5) ogłoszenie wyników wyborów.


9. Z wykonania swoich czynności komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. Protokół powinien zawierać:

1) skład komisji i podział funkcji;

2) ilość osób biorących udział w głosowaniu;

3) nazwiska i imiona kandydatów;

4) ilość głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych;

5) ilość głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów;

6) wskazanie osoby wybranej na Sołtysa oraz osób wybranych do Rady Sołeckiej.


 

-6-

§13.1. Wyboru Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym,

w następujący sposób:

1) prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wyłącznie stały mieszkaniec sołectwa, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze;

2) kandydatem może zostać osoba posiadająca bierne prawo wyborcze, która wyrazi zgodę na kandydowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w razie nieobecności na zebraniu;

3) komisja sporządza karty do głosowania umieszczając na nich nazwiska kandydatów w dowolnej kolejności;

4) liczba kandydatów jest nieograniczona;

5) po dokonaniu wyboru komisja zbiera karty i przystępuje do liczenia wyników wyborów;

6) głosujący oddaje głos na tego kandydata, którego nazwisko pozostawił nie skreślone;

7) dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisów

nie wywołuje żadnych skutków prawnych;

8) głos jest nieważny, jeśli:

a)karta do głosowania jest całkowicie przekreślona lub przedarta,

b)zawiera większą liczbę nazwisk nie skreślonych, w wyborach na sołtysa lub większą liczbę, niż liczba miejsc w Radzie Sołeckiej, w wyborach do tej Rady,

c)karta do głosowania jest inna niż sporządzona przez komisję.


2. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie, przy czym w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Sołtysa.


3. Sołtysem zostaje ten kandydat, który uzyskał największą ilość głosów. W przypadku równej liczby głosów uniemożliwiającej wybór Sołtysa, przeprowadza się wybory ponowne spośród

kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę głosów.


4. Członkiem Rady Sołeckiej zostają ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W razie uzyskania równej liczby głosów przez kandydatów do Rady Sołeckiej , ust. 3 stosuje się odpowiednio.


§ 14.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiadają przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez nie przed upływem kadencji odwołani.


2. Wnioski o odwołanie Sołtysa , Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków kierowane są do Wójta.


3. Z wnioskiem o odwołanie mogą wystąpić:

1) Rada Gminy lub Wójt;

2)1/5 ogółu mieszkańców sołectwa.


4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Treść odwołania przedstawia się zainteresowanemu. Wniosek bez uzasadnienia podlega zwrotowi.


5. Odwołanie następuje w takim samym trybie jak wybór.


6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że zainteresowany nie stawi się bez uzasadnionych przyczyn.


7. Zebranie Wiejskie obowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego.


8. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:

-7-

1) śmierci;

2) zrzeczenia się;

3) odwołania przed upływem kadencji;

4) utraty prawa wybieralności.


9. W przypadku wygaśnięcia mandatu Wójt zarządza wybory uzupełniające, które odbywają się wg zasad określonych w niniejszym rozdziale.


10. W przypadku, gdy Sołtys nie może czasowo pełnić swoich obowiązków , przekazuje je wybranemu przez siebie członkowi Rady Sołeckiej, przy czym o zaistniałej sytuacji powiadamia Wójta.

Rozdział VII

Środki finansowe sołectwa


§ 15. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy.


Rozdział VIII

Mienie sołectwa

§ 16.1. Zakres i ogólne zasady gospodarowania mieniem określa art.48 ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.


2. Zebranie Wiejskie może wnioskować o przekazanie w zarząd sołectwa składników mienia komunalnego znajdującego się w jego obrębie (z wyłączeniem gruntów rolnych).

 

3. Decyzję o przekazaniu sołectwu składników mienia komunalnego, o którym mowa w ust.2 podejmuje Rada Gminy.


4. Przyjęcie przez sołectwo składników mienia komunalnego pociąga za sobą obowiązek utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym.


Rozdział IX

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa


§17. 1. Kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez Komisję Rewizyjną oraz Wójta.


2. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji , danych, dokumentów

i pisemnych wyjaśnień dotyczących funkcjonowania jednostki pomocniczej gminy.


3. Radni, Wójt i upoważnieni przez niego pracownicy Urzędu Gminy mają prawo do uczestniczenia w Wiejskim Zebraniu Wyborczym.


4. Rada Gminy, na wniosek Wójta ma prawo uchylić uchwałę zebrania z powodu niezgodności z prawem.


Rozdział X

Postanowienia końcowe


§18. Zmiany statutu uchwala Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego.


-8-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/ 70 /2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 24 października 2007r.
STATUT

SOŁECTWA CIECHNOWO


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1. Ogół mieszkańców wsi: Ciechnowo tworzy sołectwo Ciechnowo.


§ 2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

2) statutu Gminy Sławoborze ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

z 2003r. Nr 72, poz. 1280),

3) niniejszego statutu.

Rozdział II

Pozycja prawna sołectwa


§ 3.1.Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy.


2.Sołectwo nie posiada osobowości prawnej, a jego działalność społeczno - gospodarcza prowadzona jest w ramach osobowości prawnej Gminy.


3.Statut sołectwa określa organizację wewnętrzną sołectwa, kompetencje, zadania, zakres działania i jego organów oraz zakres i formy nadzoru nad jego działalnością.


4.Sołectwo działa samodzielnie i realizuje działania własne na warunkach określonych

w niniejszym statucie.


5.Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z organami gminy w wykonywaniu zadań własnych i zleconych gminie.


6.Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące istotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu jego opinii. Sołectwo posiada prawo wniesienia sprzeciwu do organów gminy określone niniejszym statutem w przypadku uznania , że naruszone zostały jego istotne interesy.


7. Zmiana granic lub zniesienie jednostki pomocniczej sołectwa może nastąpić z inicjatywy mieszkańców lub organów Gminy. Zmiana granic sołectwa następuje w drodze uchwały , po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa.


Rozdział III

Zakres działalności i sposób ich realizacji

 

§ 4.1. Sołectwo i jego organy dbają o zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców sołectwa .

-9-

2. Do zakresu działania sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Gminy na rzecz innych podmiotów, w szczególności:

1) udział w rozpatrywaniu przez organy spraw istotnych dla funkcjonowania sołectwa ,

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego na terenie sołectwa,

3) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa , w tym zwłaszcza wśród młodzieży,

4) współorganizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i wypoczynku mieszkańców sołectwa,

5) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w okresie pomocy społecznej, utrzymania porządku i upowszechniania sportu, kultury i edukacji;

6) zapewnienie ścisłego współdziałania z Radą Gminy i jej Komisjami oraz z Wójtem w rozpatrywaniu spraw związanych z życiem sołectwa,

7) zarządzanie wydzielonym mieniem komunalnym,

8) wyrażanie opinii w sprawach wskazanych ustawami oraz w sprawach, w których o opinię zwrócą się organy gminy i inne jednostki organizacyjne,

9) Organizowanie stałych kontaktów z radnymi wybranymi w okręgu wyborczym obejmującym

obszar sołectw.


§ 5. Zadania zakreślone w § 4 sołectwo realizuje poprzez:

1)opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa:

a) projektów rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej sołectwa,

b) przepisów prawa miejscowego,

c) planów zagospodarowania przestrzennego;

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,

3)współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,

4)współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz

kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa;

5)występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa;

6)dbałość i utrzymanie porządku oraz organizowanie prac porządkowych na terenie sołectwa ze szczególnym uwzględnieniem terenów komunalnych.


Rozdział IV

Organy sołectwa


§ 6.1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys;

2. Zebranie Wiejskie jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) sołectwa.

 

3. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

 

4. Rada Sołecka jest organem wspomagającym Sołtysa.

 

5. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady gminy i trwa cztery lata licząc od dnia wyboru.


6. Sołtys i Rada Sołecka wykonuje obowiązki do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

-10-

7. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję odbywa się w terminie nie dłuższym jak sześć miesięcy licząc od dnia wyborów do samorządu gminnego.


Rozdział V

Zakres działania organów sołectwa

Zebranie Wiejskie


§ 7.1. Najwyższą władzą w sołectwie jest Zebranie Wiejskie, które jest organem właściwym we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.


3. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys :

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Rady Sołeckiej,

3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta,

4) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.


4. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę potrzeb.


5. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego, Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, z 7 dniowym wyprzedzeniem;


6. W przypadku nie zwołania zebrania przez Sołtysa w terminie, o którym mowa w ust. 5, Zebranie wiejskie zwołuje Wójt.


§ 8.1. Zebranie Wiejskie wypowiada się w formie uchwał we wszystkich istotnych dla sołectwa sprawach.

 

2. Zebranie Wiejskie może podejmować ważne uchwały, gdy uczestniczy w nim 1/5 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze.


3. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów “za” musi być większa od liczby “przeciw”.


4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.


5. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane przez wyznaczonego członka Rady Sołeckiej lub przez osobę wybraną przez Zebranie, z wyjątkiem zebrań sprawozdawczo-


wyborczych, które obsługuje pracownik Urzędu Gminy wskazany przez Wójta.


6. Sołtys otwiera Zebranie Wiejskie i przewodniczy obradom z wyjątkim zebrania sprawozdawczo-wyborczego, któremu przewodniczy osoba wskazana przez Wójta.


7. Na wniosek Sołtysa Zebranie Wiejskie może powierzyć przewodniczenie obradom innej uprawnionej do udziału w Zebraniu osobie.


8. Kopię protokołu oraz podjęte uchwały i wnioski Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie 14 dni od daty odbycia zebrania.

-11-

9. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący Zebranie Wiejskie, natomiast protokół podpisuje Sołtys i protokolant.


10. Wójt w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy. O sposobie załatwiania spraw informuje Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.


Sołtys

 

§ 9.1. Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie.


2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.


3. Do podstawowych kompetencji Sołtysa należy:

1) reprezentowanie sołectwa;

2) uczestniczenie w Zebraniach Wiejskich;

3) organizowanie zebrań wiejskich;

4) realizacja uchwał, wniosków i postanowień Zebrania Wiejskiego;

5) podejmowanie działań organizacyjno-wykonawczych, mających istotne znaczenie dla mieszkańców sołectwa;

6) realizacja uchwał organów Gminy dotyczących sołectwa;

7) przewodniczenie Radzie Sołectwa;

8) wykonywanie określonych przez prawo zadań z zakresu administracji publicznej w sołectwie;

9) uczestniczenie w szkoleniach i naradach Sołtysów;

10) bieżące informowanie mieszkańców Sołectwa o uchwałach Rady Gminy, zarządzeniach Wójta oraz uchwałach, opiniach i wnioskach Zebrania Wiejskiego,

11)sporządzanie sprawozdań z działalności sołectwa.


4. Sołtys podejmuje działania organizacyjne w zakresie współpracy z organem stanowiącym.

 

5. Sołtys uczestniczy w sesjach Rady Gminy bez prawa głosowania.


6. Zawiadomienie o terminie sesji wraz z porządkiem obrad przekazuje Sołtysowi Przewodniczący Rady Gminy.


Rada Sołecka


§ 10.1.Rada Sołecka jest organem wspomagającym Sołtysa.


2. Rada Sołecka składa się od 3 do 5 osób.


3. Posiedzeniom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys.


4. Rada Sołecka działa kolegialnie.


5. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, inicjujący.


§ 11.1. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach zwołanych w miarę potrzeb przez Sołtysa.

 

2. Do zadań Rady Sołeckiej należy:

-12-

1)uczestniczenie w przygotowaniu zebrań wiejskich, sporządzaniu projektów uchwał i opinii będących przedmiotem tych zebrań;

2)inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołtysa i mieszkańców sołectwa;

3)współdziałanie z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw dotyczących sołectwa.


Rozdział VI

Wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej


§12. 1.Wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej należy do wyłącznej kompetencji prawomocnie zwołanego i przeprowadzonego Zebrania Wiejskiego.


2.Zebranie Wiejskie, na którym dokonywany będzie wybór albo odwołanie Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołane jest przez Wójta i przybiera formę Wiejskiego Zebrania Wyborczego.


3.Czynne i bierne prawo wyborcze mieszkańców Sołectwa ocenia się stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rady gmin , rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U.z 2003r. Nr 159, poz.1547 z późn. zm.).


4.Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.


5.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu, po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania -bez względu na liczbę uczestników.


6.Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.


7.Wybory i odwołanie organów sołectwa przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, uczestniczących w zebraniu. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do tych organów.


8.Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników wyborów;

4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego wyboru;

5) ogłoszenie wyników wyborów.


9. Z wykonania swoich czynności komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. Protokół powinien zawierać:

1) skład komisji i podział funkcji;

2) ilość osób biorących udział w głosowaniu;

3) nazwiska i imiona kandydatów;

4) ilość głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych;

5) ilość głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów;

6) wskazanie osoby wybranej na Sołtysa oraz osób wybranych do Rady Sołeckiej.


§13.1. Wyboru Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym,

w następujący sposób:

-13-

1) prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wyłącznie stały mieszkaniec sołectwa, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze;

2) kandydatem może zostać osoba posiadająca bierne prawo wyborcze, która wyrazi zgodę na kandydowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w razie nieobecności na zebraniu;

3) komisja sporządza karty do głosowania umieszczając na nich nazwiska kandydatów w dowolnej kolejności;

4) liczba kandydatów jest nieograniczona;

5) po dokonaniu wyboru komisja zbiera karty i przystępuje do liczenia wyników wyborów;

6) głosujący oddaje głos na tego kandydata, którego nazwisko pozostawił nie skreślone;

7) dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisów

nie wywołuje żadnych skutków prawnych;

8) głos jest nieważny, jeśli:

a)karta do głosowania jest całkowicie przekreślona lub przedarta,

b)zawiera większą liczbę nazwisk nie skreślonych, w wyborach na sołtysa lub większą liczbę, niż liczba miejsc w Radzie Sołeckiej, w wyborach do tej Rady,

c)karta do głosowania jest inna niż sporządzona przez komisję.


2. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie, przy czym w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Sołtysa.


3. Sołtysem zostaje ten kandydat, który uzyskał największą ilość głosów. W przypadku równej liczby głosów uniemożliwiającej wybór Sołtysa, przeprowadza się wybory ponowne spośród

kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę głosów.


4. Członkiem Rady Sołeckiej zostają ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W razie uzyskania równej liczby głosów przez kandydatów do Rady Sołeckiej , ust. 3 stosuje się odpowiednio.


§ 14.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiadają przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez nie przed upływem kadencji odwołani.


2. Wnioski o odwołanie Sołtysa , Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków kierowane są do Wójta.


3. Z wnioskiem o odwołanie mogą wystąpić:

1) Rada Gminy lub Wójt;

2)1/5 ogółu mieszkańców sołectwa.


4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Treść odwołania przedstawia się zainteresowanemu. Wniosek bez uzasadnienia podlega zwrotowi.


5. Odwołanie następuje w takim samym trybie jak wybór.


6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że zainteresowany nie stawi się bez uzasadnionych przyczyn.


7. Zebranie Wiejskie obowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego.


8. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:

1) śmierci;

2) zrzeczenia się;

-14-

3) odwołania przed upływem kadencji;

4) utraty prawa wybieralności.


9. W przypadku wygaśnięcia mandatu Wójt zarządza wybory uzupełniające, które odbywają się wg zasad określonych w niniejszym rozdziale.


10. W przypadku, gdy Sołtys nie może czasowo pełnić swoich obowiązków, przekazuje je wybranemu przez siebie członkowi Rady Sołeckiej, przy czym o zaistniałej sytuacji powiadamia Wójta.

Rozdział VII

Środki finansowe sołectwa


§ 15. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy.


Rozdział VIII

Mienie sołectwa

§ 16.1. Zakres i ogólne zasady gospodarowania mieniem określa art.48 ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.


2. Zebranie Wiejskie może wnioskować o przekazanie w zarząd sołectwa składników mienia komunalnego znajdującego się w jego obrębie (z wyłączeniem gruntów rolnych).

 

3. Decyzję o przekazaniu sołectwu składników mienia komunalnego, o którym mowa w ust.2 podejmuje Rada Gminy.


4. Przyjęcie przez sołectwo składników mienia komunalnego pociąga za sobą obowiązek utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym.


Rozdział IX

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa


§17. 1. Kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez Komisję Rewizyjną oraz Wójta.


2. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji , danych, dokumentów i pisemnych wyjaśnień dotyczących funkcjonowania jednostki pomocniczej gminy.


3. Radni, Wójt i upoważnieni przez niego pracownicy Urzędu Gminy mają prawo do uczestniczenia w Wiejskim Zebraniu Wyborczym.


4. Rada Gminy, na wniosek Wójta ma prawo uchylić uchwałę zebrania z powodu niezgodności z prawem.


Rozdział X

Postanowienia końcowe


§18. Zmiany statutu uchwala Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego.
-15-

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/70/2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 24 października 2007r.STATUT

SOŁECTWA JASTRZĘBNIKI


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1. Ogół mieszkańców wsi: Jastrzębniki tworzy sołectwo Jastrzębniki.


§ 2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

2) statutu Gminy Sławoborze ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

z 2003r. Nr 72, poz. 1280),

3) niniejszego statutu.

Rozdział II

Pozycja prawna sołectwa


§ 3.1.Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy.


2.Sołectwo nie posiada osobowości prawnej, a jego działalność społeczno - gospodarcza prowadzona jest w ramach osobowości prawnej Gminy.


3.Statut sołectwa określa organizację wewnętrzną sołectwa, kompetencje, zadania, zakres działania i jego organów oraz zakres i formy nadzoru nad jego działalnością.


4.Sołectwo działa samodzielnie i realizuje działania własne na warunkach określonych

w niniejszym statucie.


5.Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z organami gminy w wykonywaniu zadań własnych i zleconych gminie.


6.Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące istotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu jego opinii. Sołectwo posiada prawo wniesienia sprzeciwu do organów gminy określone niniejszym statutem w przypadku uznania , że naruszone zostały jego istotne interesy.


7. Zmiana granic lub zniesienie jednostki pomocniczej sołectwa może nastąpić z inicjatywy mieszkańców lub organów Gminy. Zmiana granic sołectwa następuje w drodze uchwały , po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa.


Rozdział III

Zakres działalności i sposób ich realizacji


§ 4.1. Sołectwo i jego organy dbają o zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców sołectwa .

-16-

2. Do zakresu działania sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Gminy na rzecz innych podmiotów,

w szczególności:

1) udział w rozpatrywaniu przez organy spraw istotnych dla funkcjonowania sołectwa ,

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego na terenie sołectwa,

3) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa, w tym zwłaszcza wśród młodzieży,

4) współorganizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i wypoczynku mieszkańców sołectwa,

5) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w okresie pomocy społecznej, utrzymania porządku i upowszechniania sportu, kultury i edukacji;

6) zapewnienie ścisłego współdziałania z Radą Gminy i jej Komisjami oraz z Wójtem w rozpatrywaniu spraw związanych z życiem sołectwa,

7) zarządzanie wydzielonym mieniem komunalnym,

8) wyrażanie opinii w sprawach wskazanych ustawami oraz w sprawach, w których o opinię zwrócą się organy gminy i inne jednostki organizacyjne,

9) Organizowanie stałych kontaktów z radnymi wybranymi w okręgu wyborczym obejmującym

10) obszar sołectw .


§ 5. Zadania zakreślone w § 4 sołectwo realizuje poprzez:

1)opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa:

a) projektów rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej sołectwa,

b) przepisów prawa miejscowego,

c) planów zagospodarowania przestrzennego;

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,

3)współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,

4)współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz

kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa;

5)występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa;

6)dbałość i utrzymanie porządku oraz organizowanie prac porządkowych na terenie sołectwa ze szczególnym uwzględnieniem terenów komunalnych.


Rozdział IV

Organy sołectwa


§ 6.1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys;

2. Zebranie Wiejskie jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) sołectwa.

 

3. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

 

4. Rada Sołecka jest organem wspomagającym Sołtysa.

 

5. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady gminy i trwa cztery lata licząc od dnia wyboru.


6. Sołtys i Rada Sołecka wykonuje obowiązki do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

-17-

7. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję odbywa się w terminie nie dłuższym jak sześć miesięcy licząc od dnia wyborów do samorządu gminnego.


Rozdział V

Zakres działania organów sołectwa

Zebranie Wiejskie


§ 7.1. Najwyższą władzą w sołectwie jest Zebranie Wiejskie, które jest organem właściwym we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.


3. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys :

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Rady Sołeckiej,

3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta,

4) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.


4. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę potrzeb.


5. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego, Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, z 7 dniowym wyprzedzeniem;


6. W przypadku nie zwołania zebrania przez Sołtysa w terminie, o którym mowa w ust. 5, Zebranie wiejskie zwołuje Wójt.


§ 8.1. Zebranie Wiejskie wypowiada się w formie uchwał we wszystkich istotnych dla sołectwa sprawach.

 

2. Zebranie Wiejskie może podejmować ważne uchwały, gdy uczestniczy w nim 1/5 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze.


3. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów “za” musi być większa od liczby “przeciw”.


4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.


5. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane przez wyznaczonego członka Rady Sołeckiej lub przez osobę wybraną przez Zebranie, z wyjątkiem zebrań sprawozdawczo-


wyborczych, które obsługuje pracownik Urzędu Gminy wskazany przez Wójta.


6. Sołtys otwiera Zebranie Wiejskie i przewodniczy obradom z wyjątkim zebrania sprawozdawczo-wyborczego, któremu przewodniczy osoba wskazana przez Wójta.


7. Na wniosek Sołtysa Zebranie Wiejskie może powierzyć przewodniczenie obradom innej uprawnionej do udziału w Zebraniu osobie.


8. Kopię protokołu oraz podjęte uchwały i wnioski Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie 14 dni od daty odbycia zebrania.

-18-

9. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący Zebranie Wiejskie, natomiast protokół podpisuje Sołtys i protokolant.


10. Wójt w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy. O sposobie załatwiania spraw informuje Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.

Sołtys

 

§ 9.1. Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie.


2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.


3. Do podstawowych kompetencji Sołtysa należy:

1) reprezentowanie sołectwa;

2) uczestniczenie w Zebraniach Wiejskich;

3) organizowanie zebrań wiejskich;

4) realizacja uchwał, wniosków i postanowień Zebrania Wiejskiego;

5) podejmowanie działań organizacyjno-wykonawczych, mających istotne znaczenie dla mieszkańców sołectwa;

6) realizacja uchwał organów Gminy dotyczących sołectwa;

7) przewodniczenie Radzie Sołectwa;

8) wykonywanie określonych przez prawo zadań z zakresu administracji publicznej w sołectwie;

9) uczestniczenie w szkoleniach i naradach Sołtysów;

10) bieżące informowanie mieszkańców Sołectwa o uchwałach Rady Gminy, zarządzeniach Wójta oraz uchwałach, opiniach i wnioskach Zebrania Wiejskiego,

11)sporządzanie sprawozdań z działalności sołectwa.


4. Sołtys podejmuje działania organizacyjne w zakresie współpracy z organem stanowiącym.

 

5. Sołtys uczestniczy w sesjach Rady Gminy bez prawa głosowania.


6. Zawiadomienie o terminie sesji wraz z porządkiem obrad przekazuje Sołtysowi Przewodniczący Rady Gminy.


Rada Sołecka


§ 10.1.Rada Sołecka jest organem wspomagającym Sołtysa.


2. Rada Sołecka składa się od 3 do 5 osób.


3. Posiedzeniom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys.


4. Rada Sołecka działa kolegialnie.


5. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, inicjujący.


§ 11.1. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach zwołanych w miarę potrzeb przez Sołtysa.

 

2. Do zadań Rady Sołeckiej należy:

1)uczestniczenie w przygotowaniu zebrań wiejskich, sporządzaniu projektów uchwał i opinii

-19-

będących przedmiotem tych zebrań;

2)inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołtysa i mieszkańców sołectwa;

3)współdziałanie z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw dotyczących sołectwa.


Rozdział VI

Wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej


§12. 1.Wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej należy do wyłącznej kompetencji prawomocnie zwołanego i przeprowadzonego Zebrania Wiejskiego.


2.Zebranie Wiejskie, na którym dokonywany będzie wybór albo odwołanie Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołane jest przez Wójta i przybiera formę Wiejskiego Zebrania Wyborczego.


3.Czynne i bierne prawo wyborcze mieszkańców Sołectwa ocenia się stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rady gmin , rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U.z 2003r. Nr 159, poz.1547 z późn. zm.).


4.Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.


5.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu, po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania -bez względu na liczbę uczestników.


6.Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.


7.Wybory i odwołanie organów sołectwa przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, uczestniczących w zebraniu. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do tych organów.


8.Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników wyborów;

4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego wyboru;

5) ogłoszenie wyników wyborów.


9. Z wykonania swoich czynności komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. Protokół powinien zawierać:

1) skład komisji i podział funkcji;

2) ilość osób biorących udział w głosowaniu;

3) nazwiska i imiona kandydatów;

4) ilość głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych;

5) ilość głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów;

6) wskazanie osoby wybranej na Sołtysa oraz osób wybranych do Rady Sołeckiej.


§13.1. Wyboru Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym,

w następujący sposób:

1) prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wyłącznie stały mieszkaniec sołectwa,

-20-

któremu przysługuje czynne prawo wyborcze;

2) kandydatem może zostać osoba posiadająca bierne prawo wyborcze, która wyrazi zgodę na kandydowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w razie nieobecności na zebraniu;

3) komisja sporządza karty do głosowania umieszczając na nich nazwiska kandydatów w dowolnej kolejności;

4) liczba kandydatów jest nieograniczona;

5) po dokonaniu wyboru komisja zbiera karty i przystępuje do liczenia wyników wyborów;

6) głosujący oddaje głos na tego kandydata, którego nazwisko pozostawił nie skreślone;

7) dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisów

nie wywołuje żadnych skutków prawnych;

8) głos jest nieważny, jeśli:

a)karta do głosowania jest całkowicie przekreślona lub przedarta,

b)zawiera większą liczbę nazwisk nie skreślonych, w wyborach na sołtysa lub większą liczbę, niż liczba miejsc w Radzie Sołeckiej, w wyborach do tej Rady,

c)karta do głosowania jest inna niż sporządzona przez komisję.


2. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie, przy czym w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Sołtysa.


3. Sołtysem zostaje ten kandydat, który uzyskał największą ilość głosów. W przypadku równej liczby głosów uniemożliwiającej wybór Sołtysa, przeprowadza się wybory ponowne spośród

kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę głosów.


4. Członkiem Rady Sołeckiej zostają ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W razie uzyskania równej liczby głosów przez kandydatów do Rady Sołeckiej , ust. 3 stosuje się odpowiednio.


§ 14.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiadają przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez nie przed upływem kadencji odwołani.


2. Wnioski o odwołanie Sołtysa , Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków kierowane są do Wójta.


3. Z wnioskiem o odwołanie mogą wystąpić:

1) Rada Gminy lub Wójt;

2)1/5 ogółu mieszkańców sołectwa.


4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Treść odwołania przedstawia się zainteresowanemu. Wniosek bez uzasadnienia podlega zwrotowi.


5. Odwołanie następuje w takim samym trybie jak wybór.


6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że zainteresowany nie stawi się bez uzasadnionych przyczyn.


7. Zebranie Wiejskie obowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego.


8. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:

1) śmierci;

2) zrzeczenia się;

3) odwołania przed upływem kadencji;

-21-

4) utraty prawa wybieralności.


9. W przypadku wygaśnięcia mandatu Wójt zarządza wybory uzupełniające, które odbywają się wg zasad określonych w niniejszym rozdziale.


10. W przypadku, gdy Sołtys nie może czasowo pełnić swoich obowiązków , przekazuje je wybranemu przez siebie członkowi Rady Sołeckiej, przy czym o zaistniałej sytuacji powiadamia Wójta.

Rozdział VII

Środki finansowe sołectwa


§ 15. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy.


Rozdział VIII

Mienie sołectwa

§ 16.1. Zakres i ogólne zasady gospodarowania mieniem określa art.48 ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.


2. Zebranie Wiejskie może wnioskować o przekazanie w zarząd sołectwa składników mienia komunalnego znajdującego się w jego obrębie (z wyłączeniem gruntów rolnych).

 

3. Decyzję o przekazaniu sołectwu składników mienia komunalnego, o którym mowa w ust.2 podejmuje Rada Gminy.


4. Przyjęcie przez sołectwo składników mienia komunalnego pociąga za sobą obowiązek utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym.


Rozdział IX

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa


§17. 1. Kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez Komisję Rewizyjną oraz Wójta.


2. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji , danych, dokumentów i pisemnych wyjaśnień dotyczących funkcjonowania jednostki pomocniczej gminy.


3. Radni, Wójt i upoważnieni przez niego pracownicy Urzędu Gminy mają prawo do uczestniczenia w Wiejskim Zebraniu Wyborczym.


4. Rada Gminy, na wniosek Wójta ma prawo uchylić uchwałę zebrania z powodu niezgodności z prawem.


Rozdział X

Postanowienia końcowe


§18. Zmiany statutu uchwala Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego.

-22-


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/ 70 /2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 24 października 2007r.STATUT

SOŁECTWA KRZECKO


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1. Ogół mieszkańców wsi: Krzecko tworzy sołectwo Krzecko.


§ 2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

2) statutu Gminy Sławoborze ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

z 2003r. Nr 72, poz. 1280),

3) niniejszego statutu.

Rozdział II

Pozycja prawna sołectwa


§ 3.1.Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy.


2.Sołectwo nie posiada osobowości prawnej, a jego działalność społeczno - gospodarcza prowadzona jest w ramach osobowości prawnej Gminy.


3.Statut sołectwa określa organizację wewnętrzną sołectwa, kompetencje, zadania, zakres działania i jego organów oraz zakres i formy nadzoru nad jego działalnością.


4.Sołectwo działa samodzielnie i realizuje działania własne na warunkach określonych

w niniejszym statucie.


5.Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z organami gminy w wykonywaniu zadań własnych i zleconych gminie.


6.Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące istotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu jego opinii. Sołectwo posiada prawo wniesienia sprzeciwu do organów gminy określone niniejszym statutem w przypadku uznania , że naruszone zostały jego istotne interesy.


7. Zmiana granic lub zniesienie jednostki pomocniczej sołectwa może nastąpić z inicjatywy mieszkańców lub organów Gminy. Zmiana granic sołectwa następuje w drodze uchwały , po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa.


Rozdział III

Zakres działalności i sposób ich realizacji


§ 4.1. Sołectwo i jego organy dbają o zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców sołectwa .


-23-

2. Do zakresu działania sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym , niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Gminy na rzecz innych podmiotów, w szczególności:

1) udział w rozpatrywaniu przez organy spraw istotnych dla funkcjonowania sołectwa ,

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego na terenie sołectwa,

3) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa , w tym zwłaszcza wśród młodzieży,

4) współorganizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i wypoczynku mieszkańców sołectwa,

5) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w okresie pomocy społecznej, utrzymania porządku i upowszechniania sportu, kultury i edukacji;

6) zapewnienie ścisłego współdziałania z Radą Gminy i jej Komisjami oraz z Wójtem w rozpatrywaniu spraw związanych z życiem sołectwa,

7) zarządzanie wydzielonym mieniem komunalnym,

8) wyrażanie opinii w sprawach wskazanych ustawami oraz w sprawach, w których o opinię zwrócą się organy gminy i inne jednostki organizacyjne,

9) Organizowanie stałych kontaktów z radnymi wybranymi w okręgu wyborczym obejmującym

obszar sołectw .


§ 5. Zadania zakreślone w § 4 sołectwo realizuje poprzez:

1)opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa:

a) projektów rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej sołectwa,

b) przepisów prawa miejscowego,

c) planów zagospodarowania przestrzennego;

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,

3)współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,

4)współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz

kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa;

5)występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa;

6)dbałość i utrzymanie porządku oraz organizowanie prac porządkowych na terenie sołectwa ze szczególnym uwzględnieniem terenów komunalnych.


Rozdział IV

Organy sołectwa


§ 6.1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys;

2. Zebranie Wiejskie jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) sołectwa.

 

3. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

 

4. Rada Sołecka jest organem wspomagającym Sołtysa.

 

5. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady gminy i trwa cztery lata licząc od dnia wyboru.


6. Sołtys i Rada Sołecka wykonuje obowiązki do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

-24-

7. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję odbywa się w terminie nie dłuższym jak sześć miesięcy licząc od dnia wyborów do samorządu gminnego.


Rozdział V

Zakres działania organów sołectwa

Zebranie Wiejskie


§ 7.1. Najwyższą władzą w sołectwie jest Zebranie Wiejskie, które jest organem właściwym we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.


3. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys :

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Rady Sołeckiej,

3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta,

4) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.


4. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę potrzeb.


5. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego, Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, z 7 dniowym wyprzedzeniem;


6. W przypadku nie zwołania zebrania przez Sołtysa w terminie, o którym mowa w ust. 5, Zebranie wiejskie zwołuje Wójt.


§ 8.1. Zebranie Wiejskie wypowiada się w formie uchwał we wszystkich istotnych dla sołectwa sprawach.

 

2. Zebranie Wiejskie może podejmować ważne uchwały, gdy uczestniczy w nim 1/5 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze.

 

3. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów “za” musi być większa od liczby “przeciw”.


4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie Wiejskie może postanowić o` przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.


5. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane przez wyznaczonego członka Rady Sołeckiej lub przez osobę wybraną przez Zebranie, z wyjątkiem zebrań sprawozdawczo-


wyborczych, które obsługuje pracownik Urzędu Gminy wskazany przez Wójta.


6. Sołtys otwiera Zebranie Wiejskie i przewodniczy obradom z wyjątkim zebrania sprawozdawczo-wyborczego, któremu przewodniczy osoba wskazana przez Wójta.


7. Na wniosek Sołtysa Zebranie Wiejskie może powierzyć przewodniczenie obradom innej uprawnionej do udziału w Zebraniu osobie.


8. Kopię protokołu oraz podjęte uchwały i wnioski Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie 14 dni od daty odbycia zebrania.

-25-


9. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący Zebranie Wiejskie, natomiast protokół podpisuje Sołtys i protokolant.


10. Wójt w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy. O sposobie załatwiania spraw informuje Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.


Sołtys

 

§ 9.1. Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie.


2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.


3. Do podstawowych kompetencji Sołtysa należy:


1) reprezentowanie sołectwa;

2) uczestniczenie w Zebraniach Wiejskich;

3) organizowanie zebrań wiejskich;

4) realizacja uchwał, wniosków i postanowień Zebrania Wiejskiego;

5) podejmowanie działań organizacyjno-wykonawczych, mających istotne znaczenie dla mieszkańców sołectwa;

6) realizacja uchwał organów Gminy dotyczących sołectwa;

7) przewodniczenie Radzie Sołectwa;

8) wykonywanie określonych przez prawo zadań z zakresu administracji publicznej w sołectwie;

9) uczestniczenie w szkoleniach i naradach Sołtysów;

10) bieżące informowanie mieszkańców Sołectwa o uchwałach Rady Gminy, zarządzeniach Wójta oraz uchwałach, opiniach i wnioskach Zebrania Wiejskiego,

11)sporządzanie sprawozdań z działalności sołectwa.


4. Sołtys podejmuje działania organizacyjne w zakresie współpracy z organem stanowiącym.

 

5. Sołtys uczestniczy w sesjach Rady Gminy bez prawa głosowania.


6. Zawiadomienie o terminie sesji wraz z porządkiem obrad przekazuje Sołtysowi Przewodniczący Rady Gminy.


Rada Sołecka


§ 10.1.Rada Sołecka jest organem wspomagającym Sołtysa.


2. Rada Sołecka składa się od 3 do 5 osób.


3. Posiedzeniom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys.


4. Rada Sołecka działa kolegialnie.


5. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, inicjujący.


§ 11.1. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach zwołanych w miarę potrzeb przez Sołtysa.

-26-

2. Do zadań Rady Sołeckiej należy:

1)uczestniczenie w przygotowaniu zebrań wiejskich, sporządzaniu projektów uchwał i opinii będących przedmiotem tych zebrań;

2)inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołtysa i mieszkańców sołectwa;

3)współdziałanie z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw dotyczących sołectwa.


Rozdział VI

Wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej


§12. 1.Wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej należy do wyłącznej kompetencji prawomocnie zwołanego i przeprowadzonego Zebrania Wiejskiego.


2.Zebranie Wiejskie, na którym dokonywany będzie wybór albo odwołanie Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołane jest przez Wójta i przybiera formę Wiejskiego Zebrania Wyborczego.


3.Czynne i bierne prawo wyborcze mieszkańców Sołectwa ocenia się stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U.z 2003r. Nr 159, poz.1547 z późn. zm.).


4.Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.


5.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu, po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania -bez względu na liczbę uczestników.


6.Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.


7.Wybory i odwołanie organów sołectwa przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, uczestniczących w zebraniu. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do tych organów.


8.Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników wyborów;

4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego wyboru;

5) ogłoszenie wyników wyborów.


9. Z wykonania swoich czynności komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. Protokół powinien zawierać:

1) skład komisji i podział funkcji;

2) ilość osób biorących udział w głosowaniu;

3) nazwiska i imiona kandydatów;

4) ilość głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych;

5) ilość głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów;

6) wskazanie osoby wybranej na Sołtysa oraz osób wybranych do Rady Sołeckiej.-27-

§13.1. Wyboru Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym,

w następujący sposób:

1) prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wyłącznie stały mieszkaniec sołectwa, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze;

2) kandydatem może zostać osoba posiadająca bierne prawo wyborcze, która wyrazi zgodę na kandydowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w razie nieobecności na zebraniu;

3) komisja sporządza karty do głosowania umieszczając na nich nazwiska kandydatów w dowolnej kolejności;

4) liczba kandydatów jest nieograniczona;

5) po dokonaniu wyboru komisja zbiera karty i przystępuje do liczenia wyników wyborów;

6) głosujący oddaje głos na tego kandydata, którego nazwisko pozostawił nie skreślone;

7) dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisów

nie wywołuje żadnych skutków prawnych;

8) głos jest nieważny, jeśli:

a)karta do głosowania jest całkowicie przekreślona lub przedarta,

b)zawiera większą liczbę nazwisk nie skreślonych, w wyborach na sołtysa lub większą liczbę , niż liczba miejsc w Radzie Sołeckiej, w wyborach do tej Rady,

c)karta do głosowania jest inna niż sporządzona przez komisję.


2. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie, przy czym w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Sołtysa.


3. Sołtysem zostaje ten kandydat, który uzyskał największą ilość głosów. W przypadku równej liczby głosów uniemożliwiającej wybór Sołtysa, przeprowadza się wybory ponowne spośród

kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę głosów.


4. Członkiem Rady Sołeckiej zostają ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W razie uzyskania równej liczby głosów przez kandydatów do Rady Sołeckiej , ust. 3 stosuje się odpowiednio.


§ 14.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiadają przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez nie przed upływem kadencji odwołani.


2. Wnioski o odwołanie Sołtysa , Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków kierowane są do Wójta.


3. Z wnioskiem o odwołanie mogą wystąpić:

1) Rada Gminy lub Wójt;

2)1/5 ogółu mieszkańców sołectwa.


4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Treść odwołania przedstawia się zainteresowanemu. Wniosek bez uzasadnienia podlega zwrotowi.


5. Odwołanie następuje w takim samym trybie jak wybór.


6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że zainteresowany nie stawi się bez uzasadnionych przyczyn.


7. Zebranie Wiejskie obowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego.


8. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:

-28-

1) śmierci;

2) zrzeczenia się;

3) odwołania przed upływem kadencji;

4) utraty prawa wybieralności.


9. W przypadku wygaśnięcia mandatu Wójt zarządza wybory uzupełniające, które odbywają się wg zasad określonych w niniejszym rozdziale.


10. W przypadku, gdy Sołtys nie może czasowo pełnić swoich obowiązków, przekazuje je wybranemu przez siebie członkowi Rady Sołeckiej, przy czym o zaistniałej sytuacji powiadamia Wójta.

Rozdział VII

Środki finansowe sołectwa


§ 15. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy.


Rozdział VIII

Mienie sołectwa

§ 16.1. Zakres i ogólne zasady gospodarowania mieniem określa art.48 ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.


2. Zebranie Wiejskie może wnioskować o przekazanie w zarząd sołectwa składników mienia komunalnego znajdującego się w jego obrębie (z wyłączeniem gruntów rolnych). 

3. Decyzję o przekazaniu sołectwu składników mienia komunalnego, o którym mowa w ust.2 podejmuje Rada Gminy.


4. Przyjęcie przez sołectwo składników mienia komunalnego pociąga za sobą obowiązek utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym.


Rozdział IX

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa


§17. 1. Kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez Komisję Rewizyjną oraz Wójta.


2. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji , danych, dokumentów i pisemnych wyjaśnień dotyczących funkcjonowania jednostki pomocniczej gminy.


3. Radni, Wójt i upoważnieni przez niego pracownicy Urzędu Gminy mają prawo do uczestniczenia w Wiejskim Zebraniu Wyborczym.


4. Rada Gminy, na wniosek Wójta ma prawo uchylić uchwałę zebrania z powodu niezgodności z prawem.


Rozdział X

Postanowienia końcowe


§18. Zmiany statutu uchwala Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego.

-29-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/ 70 /2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 24 października 2007r.
STATUT

SOŁECTWA MYSŁOWICE


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1. Ogół mieszkańców wsi: Mysłowice i Trzciana tworzy sołectwo

Mysłowice.


§ 2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

2) statutu Gminy Sławoborze ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

z 2003r. Nr 72, poz. 1280),

3) niniejszego statutu.

Rozdział II

Pozycja prawna sołectwa


§ 3.1.Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy.


2.Sołectwo nie posiada osobowości prawnej, a jego działalność społeczno - gospodarcza prowadzona jest w ramach osobowości prawnej Gminy.


3.Statut sołectwa określa organizację wewnętrzną sołectwa, kompetencje, zadania, zakres działania i jego organów oraz zakres i formy nadzoru nad jego działalnością.


4.Sołectwo działa samodzielnie i realizuje działania własne na warunkach określonych

w niniejszym statucie.


5.Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z organami gminy w wykonywaniu zadań własnych i zleconych gminie .6.Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące istotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu jego opinii. Sołectwo posiada prawo wniesienia sprzeciwu do organów gminy określone niniejszym statutem w przypadku uznania , że naruszone zostały jego istotne interesy.


7. Zmiana granic lub zniesienie jednostki pomocniczej sołectwa może nastąpić z inicjatywy mieszkańców lub organów Gminy. Zmiana granic sołectwa następuje w drodze uchwały , po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa.

-30-

Rozdział III

Zakres działalności i sposób ich realizacji


§ 4.1. Sołectwo i jego organy dbają o zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców sołectwa .


2. Do zakresu działania sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym , niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Gminy na rzecz innych podmiotów, w szczególności:

1) udział w rozpatrywaniu przez organy spraw istotnych dla funkcjonowania sołectwa ,

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego na terenie sołectwa,

3) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa , w tym zwłaszcza wśród młodzieży,

4) współorganizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i wypoczynku mieszkańców sołectwa,

5) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w okresie pomocy społecznej, utrzymania porządku i upowszechniania sportu, kultury i edukacji;

6) zapewnienie ścisłego współdziałania z Radą Gminy i jej Komisjami oraz z Wójtem w rozpatrywaniu spraw związanych z życiem sołectwa,

7) zarządzanie wydzielonym mieniem komunalnym,

8) wyrażanie opinii w sprawach wskazanych ustawami oraz w sprawach, w których o opinię zwrócą się organy gminy i inne jednostki organizacyjne,

9) Organizowanie stałych kontaktów z radnymi wybranymi w okręgu wyborczym obejmującym

obszar sołectw.


§ 5. Zadania zakreślone w § 4 sołectwo realizuje poprzez:

1)opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa:

a) projektów rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej sołectwa,

b) przepisów prawa miejscowego,

c) planów zagospodarowania przestrzennego;

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,

3)współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,

4)współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz

kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa;

5)występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa;

6)dbałość i utrzymanie porządku oraz organizowanie prac porządkowych na terenie sołectwa ze szczególnym uwzględnieniem terenów komunalnych.


Rozdział IV

Organy sołectwa


§ 6.1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys;

2. Zebranie Wiejskie jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) sołectwa.

 

3. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

 

4. Rada Sołecka jest organem wspomagającym Sołtysa.

-31-

5. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady gminy i trwa cztery lata licząc od dnia wyboru.


6. Sołtys i Rada Sołecka wykonuje obowiązki do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.


7. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję odbywa się w terminie nie dłuższym jak sześć miesięcy licząc od dnia wyborów do samorządu gminnego.


Rozdział V

Zakres działania organów sołectwa

Zebranie Wiejskie


§ 7.1. Najwyższą władzą w sołectwie jest Zebranie Wiejskie, które jest organem właściwym we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.


3. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys :

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Rady Sołeckiej,

3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta,

4) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.


4. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę potrzeb.


5. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego, Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, z 7 dniowym wyprzedzeniem;


6. W przypadku nie zwołania zebrania przez Sołtysa w terminie, o którym mowa w ust. 5, Zebranie wiejskie zwołuje Wójt.


§ 8.1. Zebranie Wiejskie wypowiada się w formie uchwał we wszystkich istotnych dla sołectwa sprawach.

 

2. Zebranie Wiejskie może podejmować ważne uchwały, gdy uczestniczy w nim 1/5 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze.

 

3. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów “za” musi być większa od liczby “przeciw”.


4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.


5. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane przez wyznaczonego członka Rady Sołeckiej lub przez osobę wybraną przez Zebranie, z wyjątkiem zebrań sprawozdawczo-


wyborczych, które obsługuje pracownik Urzędu Gminy wskazany przez Wójta.


6. Sołtys otwiera Zebranie Wiejskie i przewodniczy obradom z wyjątkim zebrania sprawozdawczo-wyborczego, któremu przewodniczy osoba wskazana przez Wójta.

-32-

7. Na wniosek Sołtysa Zebranie Wiejskie może powierzyć przewodniczenie obradom innej uprawnionej do udziału w Zebraniu osobie.


8. Kopię protokołu oraz podjęte uchwały i wnioski Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie 14 dni od daty odbycia zebrania.9. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący Zebranie Wiejskie , natomiast protokół podpisuje Sołtys i protokolant.


10. Wójt w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy. O sposobie załatwiania spraw informuje Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.


Sołtys

 

§ 9.1. Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie.


2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.


3. Do podstawowych kompetencji Sołtysa należy:


1) reprezentowanie sołectwa;

2) uczestniczenie w Zebraniach Wiejskich;

3) organizowanie zebrań wiejskich;

4) realizacja uchwał, wniosków i postanowień Zebrania Wiejskiego;

5) podejmowanie działań organizacyjno-wykonawczych, mających istotne znaczenie dla mieszkańców sołectwa;

6) realizacja uchwał organów Gminy dotyczących sołectwa;

7) przewodniczenie Radzie Sołectwa;

8) wykonywanie określonych przez prawo zadań z zakresu administracji publicznej w sołectwie;

9) uczestniczenie w szkoleniach i naradach Sołtysów;

10) bieżące informowanie mieszkańców Sołectwa o uchwałach Rady Gminy, zarządzeniach Wójta oraz uchwałach, opiniach i wnioskach Zebrania Wiejskiego,

11)sporządzanie sprawozdań z działalności sołectwa.


4. Sołtys podejmuje działania organizacyjne w zakresie współpracy z organem stanowiącym.

 

5. Sołtys uczestniczy w sesjach Rady Gminy bez prawa głosowania.


6. Zawiadomienie o terminie sesji wraz z porządkiem obrad przekazuje Sołtysowi Przewodniczący Rady Gminy.


Rada Sołecka


§ 10.1.Rada Sołecka jest organem wspomagającym Sołtysa.


2. Rada Sołecka składa się od 3 do 5 osób.


3. Posiedzeniom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys.


-33-

4. Rada Sołecka działa kolegialnie.


5. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, inicjujący.


§ 11.1. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach zwołanych w miarę potrzeb przez Sołtysa.

 

2. Do zadań Rady Sołeckiej należy:

1)uczestniczenie w przygotowaniu zebrań wiejskich, sporządzaniu projektów uchwał i opinii będących przedmiotem tych zebrań;

2)inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołtysa i mieszkańców sołectwa;

3)współdziałanie z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw dotyczących sołectwa.


Rozdział VI

Wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej


§12. 1.Wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej należy do wyłącznej kompetencji prawomocnie zwołanego i przeprowadzonego Zebrania Wiejskiego.


2.Zebranie Wiejskie, na którym dokonywany będzie wybór albo odwołanie Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołane jest przez Wójta i przybiera formę Wiejskiego Zebrania Wyborczego.


3.Czynne i bierne prawo wyborcze mieszkańców Sołectwa ocenia się stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rady gmin , rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U.z 2003r. Nr 159, poz.1547 z późn. zm.).


4.Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.


5.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu, po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania -bez względu na liczbę uczestników.


6.Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.


7.Wybory i odwołanie organów sołectwa przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, uczestniczących w zebraniu. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do tych organów.


8.Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników wyborów;

4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego wyboru;

5) ogłoszenie wyników wyborów.


9. Z wykonania swoich czynności komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. Protokół powinien zawierać:

1) skład komisji i podział funkcji;

-34-

2) ilość osób biorących udział w głosowaniu;

3) nazwiska i imiona kandydatów;

4) ilość głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych;

5) ilość głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów;

6) wskazanie osoby wybranej na Sołtysa oraz osób wybranych do Rady Sołeckiej.


§13.1. Wyboru Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym,

w następujący sposób:

1) prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wyłącznie stały mieszkaniec sołectwa, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze;

2) kandydatem może zostać osoba posiadająca bierne prawo wyborcze, która wyrazi zgodę na kandydowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w razie nieobecności na zebraniu;

3) komisja sporządza karty do głosowania umieszczając na nich nazwiska kandydatów w dowolnej kolejności;

4) liczba kandydatów jest nieograniczona;

5) po dokonaniu wyboru komisja zbiera karty i przystępuje do liczenia wyników wyborów;

6) głosujący oddaje głos na tego kandydata, którego nazwisko pozostawił nie skreślone;

7) dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisów

nie wywołuje żadnych skutków prawnych;

8) głos jest nieważny, jeśli:

a)karta do głosowania jest całkowicie przekreślona lub przedarta,

b)zawiera większą liczbę nazwisk nie skreślonych, w wyborach na sołtysa lub większą liczbę, niż liczba miejsc w Radzie Sołeckiej, w wyborach do tej Rady,

c)karta do głosowania jest inna niż sporządzona przez komisję.


2. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie, przy czym w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Sołtysa.


3. Sołtysem zostaje ten kandydat, który uzyskał największą ilość głosów. W przypadku równej liczby głosów uniemożliwiającej wybór Sołtysa, przeprowadza się wybory ponowne spośród

kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę głosów.


4. Członkiem Rady Sołeckiej zostają ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W razie uzyskania równej liczby głosów przez kandydatów do Rady Sołeckiej , ust. 3 stosuje się odpowiednio.


§ 14.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiadają przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez nie przed upływem kadencji odwołani.


2. Wnioski o odwołanie Sołtysa , Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków kierowane są do Wójta.


3. Z wnioskiem o odwołanie mogą wystąpić:

1) Rada Gminy lub Wójt;

2)1/5 ogółu mieszkańców sołectwa.


4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Treść odwołania przedstawia się zainteresowanemu. Wniosek bez uzasadnienia podlega zwrotowi.


5. Odwołanie następuje w takim samym trybie jak wybór.-35-

6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że zainteresowany nie stawi się bez

uzasadnionych przyczyn.

7. Zebranie Wiejskie obowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego.


8. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:

1) śmierci;

2) zrzeczenia się;

3) odwołania przed upływem kadencji;

4) utraty prawa wybieralności.


9. W przypadku wygaśnięcia mandatu Wójt zarządza wybory uzupełniające, które odbywają się wg zasad określonych w niniejszym rozdziale.


10. W przypadku, gdy Sołtys nie może czasowo pełnić swoich obowiązków , przekazuje je wybranemu przez siebie członkowi Rady Sołeckiej, przy czym o zaistniałej sytuacji powiadamia Wójta.

Rozdział VII

Środki finansowe sołectwa

§ 15. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy.

Rozdział VIII

Mienie sołectwa

§ 16.1. Zakres i ogólne zasady gospodarowania mieniem określa art.48 ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.


2. Zebranie Wiejskie może wnioskować o przekazanie w zarząd sołectwa składników mienia komunalnego znajdującego się w jego obrębie (z wyłączeniem gruntów rolnych).

 

3. Decyzję o przekazaniu sołectwu składników mienia komunalnego, o którym mowa w ust.2 podejmuje Rada Gminy.


4. Przyjęcie przez sołectwo składników mienia komunalnego pociąga za sobą obowiązek utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym.

Rozdział IX

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa


§17. 1. Kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez Komisję Rewizyjną oraz Wójta.


2. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji , danych, dokumentów i pisemnych wyjaśnień dotyczących funkcjonowania jednostki pomocniczej gminy.


3. Radni, Wójt i upoważnieni przez niego pracownicy Urzędu Gminy mają prawo do uczestniczenia w Wiejskim Zebraniu Wyborczym.


4. Rada Gminy, na wniosek Wójta ma prawo uchylić uchwałę zebrania z powodu niezgodności z prawem.

Rozdział X

Postanowienia końcowe


§18. Zmiany statutu uchwala Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego.

-36-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/ 70 /2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 24 października 2007r.STATUT

SOŁECTWA PORADZ


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1. Ogół mieszkańców wsi: Drzeń, Kalina i Poradz tworzy sołectwo Poradz.


§ 2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

2) statutu Gminy Sławoborze ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

z 2003r. Nr 72, poz. 1280),

3) niniejszego statutu.

Rozdział II

Pozycja prawna sołectwa


§ 3.1.Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy.


2.Sołectwo nie posiada osobowości prawnej, a jego działalność społeczno - gospodarcza prowadzona jest w ramach osobowości prawnej Gminy.


3.Statut sołectwa określa organizację wewnętrzną sołectwa, kompetencje, zadania, zakres działania i jego organów oraz zakres i formy nadzoru nad jego działalnością.


4.Sołectwo działa samodzielnie i realizuje działania własne na warunkach określonych

w niniejszym statucie.


5.Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z organami gminy w wykonywaniu zadań własnych i zleconych gminie.


6.Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące istotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu jego opinii. Sołectwo posiada prawo wniesienia sprzeciwu do organów gminy określone niniejszym statutem w przypadku uznania , że naruszone zostały jego istotne interesy.


7. Zmiana granic lub zniesienie jednostki pomocniczej sołectwa może nastąpić z inicjatywy mieszkańców lub organów Gminy. Zmiana granic sołectwa następuje w drodze uchwały , po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa.Rozdział III

Zakres działalności i sposób ich realizacji


§ 4.1. Sołectwo i jego organy dbają o zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców sołectwa .

-37-

2. Do zakresu działania sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym , niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Gminy na rzecz innych podmiotów, w szczególności:

1) udział w rozpatrywaniu przez organy spraw istotnych dla funkcjonowania sołectwa ,

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego na terenie sołectwa,

3) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa, w tym zwłaszcza wśród młodzieży,

4) współorganizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i wypoczynku mieszkańców sołectwa,

5) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w okresie pomocy społecznej, utrzymania porządku i upowszechniania sportu, kultury i edukacji;

6) zapewnienie ścisłego współdziałania z Radą Gminy i jej Komisjami oraz z Wójtem w rozpatrywaniu spraw związanych z życiem sołectwa,

7) zarządzanie wydzielonym mieniem komunalnym,

8) wyrażanie opinii w sprawach wskazanych ustawami oraz w sprawach, w których o opinię zwrócą się organy gminy i inne jednostki organizacyjne,

9) Organizowanie stałych kontaktów z radnymi wybranymi w okręgu wyborczym obejmującym

obszar sołectw .


§ 5. Zadania zakreślone w § 4 sołectwo realizuje poprzez:

1)opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa:

a) projektów rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej sołectwa,

b) przepisów prawa miejscowego,

c) planów zagospodarowania przestrzennego;

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,

3)współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,

4)współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz

kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa;

5)występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa;

6)dbałość i utrzymanie porządku oraz organizowanie prac porządkowych na terenie sołectwa ze szczególnym uwzględnieniem terenów komunalnych.


Rozdział IV

Organy sołectwa


§ 6.1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys;

2. Zebranie Wiejskie jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) sołectwa.

 

3. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

 

4. Rada Sołecka jest organem wspomagającym Sołtysa.

 

5. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady gminy i trwa cztery lata licząc od dnia wyboru.


6. Sołtys i Rada Sołecka wykonuje obowiązki do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

-38-

7. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję odbywa się w terminie nie dłuższym jak sześć miesięcy licząc od dnia wyborów do samorządu gminnego.


Rozdział V

Zakres działania organów sołectwa

Zebranie Wiejskie


§ 7.1. Najwyższą władzą w sołectwie jest Zebranie Wiejskie, które jest organem właściwym we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.


3. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys :

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Rady Sołeckiej,

3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta,

4) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.


4. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę potrzeb.


5. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego, Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, z 7 dniowym wyprzedzeniem;


6. W przypadku nie zwołania zebrania przez Sołtysa w terminie, o którym mowa w ust. 5, Zebranie wiejskie zwołuje Wójt.


§ 8.1. Zebranie Wiejskie wypowiada się w formie uchwał we wszystkich istotnych dla sołectwa sprawach.

 

2. Zebranie Wiejskie może podejmować ważne uchwały, gdy uczestniczy w nim 1/5 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze.


3. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów “za” musi być większa od liczby “przeciw”.


4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.


5. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane przez wyznaczonego członka Rady Sołeckiej lub przez osobę wybraną przez Zebranie, z wyjątkiem zebrań sprawozdawczo-


wyborczych, które obsługuje pracownik Urzędu Gminy wskazany przez Wójta.


6. Sołtys otwiera Zebranie Wiejskie i przewodniczy obradom z wyjątkim zebrania sprawozdawczo-wyborczego, któremu przewodniczy osoba wskazana przez Wójta.


7. Na wniosek Sołtysa Zebranie Wiejskie może powierzyć przewodniczenie obradom innej uprawnionej do udziału w Zebraniu osobie.


8. Kopię protokołu oraz podjęte uchwały i wnioski Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie 14 dni od daty odbycia zebrania.

-39-

9. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący Zebranie Wiejskie , natomiast protokół podpisuje Sołtys i protokolant.


10. Wójt w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy. O sposobie załatwiania spraw informuje Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.


Sołtys

 

§ 9.1. Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie.


2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.


3. Do podstawowych kompetencji Sołtysa należy:


1) reprezentowanie sołectwa;

2) uczestniczenie w Zebraniach Wiejskich;

3) organizowanie zebrań wiejskich;

4) realizacja uchwał, wniosków i postanowień Zebrania Wiejskiego;

5) podejmowanie działań organizacyjno-wykonawczych, mających istotne znaczenie dla mieszkańców sołectwa;

6) realizacja uchwał organów Gminy dotyczących sołectwa;

7) przewodniczenie Radzie Sołectwa;

8) wykonywanie określonych przez prawo zadań z zakresu administracji publicznej w sołectwie;

9) uczestniczenie w szkoleniach i naradach Sołtysów;

10) bieżące informowanie mieszkańców Sołectwa o uchwałach Rady Gminy, zarządzeniach Wójta oraz uchwałach, opiniach i wnioskach Zebrania Wiejskiego,

11)sporządzanie sprawozdań z działalności sołectwa.


4. Sołtys podejmuje działania organizacyjne w zakresie współpracy z organem stanowiącym.

 

5. Sołtys uczestniczy w sesjach Rady Gminy bez prawa głosowania.


6. Zawiadomienie o terminie sesji wraz z porządkiem obrad przekazuje Sołtysowi Przewodniczący Rady Gminy.


Rada Sołecka


§ 10.1.Rada Sołecka jest organem wspomagającym Sołtysa.


2. Rada Sołecka składa się od 3 do 5 osób.


3. Posiedzeniom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys.


4. Rada Sołecka działa kolegialnie.


5. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, inicjujący.


§ 11.1. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach zwołanych w miarę potrzeb przez Sołtysa.


-40-

2. Do zadań Rady Sołeckiej należy:

1)uczestniczenie w przygotowaniu zebrań wiejskich, sporządzaniu projektów uchwał i opinii będących przedmiotem tych zebrań;

2)inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołtysa i mieszkańców sołectwa;

3)współdziałanie z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw dotyczących sołectwa.


Rozdział VI

Wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej


§12. 1.Wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej należy do wyłącznej kompetencji prawomocnie zwołanego i przeprowadzonego Zebrania Wiejskiego.


2.Zebranie Wiejskie, na którym dokonywany będzie wybór albo odwołanie Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołane jest przez Wójta i przybiera formę Wiejskiego Zebrania Wyborczego.


3.Czynne i bierne prawo wyborcze mieszkańców Sołectwa ocenia się stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rady gmin , rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U.z 2003r. Nr 159, poz.1547 z późn. zm.).


4.Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.


5.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu, po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania -bez względu na liczbę uczestników.


6.Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.


7.Wybory i odwołanie organów sołectwa przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, uczestniczących w zebraniu. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do tych organów.


8.Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników wyborów;

4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego wyboru;

5) ogłoszenie wyników wyborów.


9. Z wykonania swoich czynności komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. Protokół powinien zawierać:

1) skład komisji i podział funkcji;

2) ilość osób biorących udział w głosowaniu;

3) nazwiska i imiona kandydatów;

4) ilość głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych;

5) ilość głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów;

6) wskazanie osoby wybranej na Sołtysa oraz osób wybranych do Rady Sołeckiej.-41-

§13.1. Wyboru Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym,

w następujący sposób:

1) prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wyłącznie stały mieszkaniec sołectwa, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze;

2) kandydatem może zostać osoba posiadająca bierne prawo wyborcze, która wyrazi zgodę na kandydowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w razie nieobecności na zebraniu;

3) komisja sporządza karty do głosowania umieszczając na nich nazwiska kandydatów w dowolnej kolejności;

4) liczba kandydatów jest nieograniczona;

5) po dokonaniu wyboru komisja zbiera karty i przystępuje do liczenia wyników wyborów;

6) głosujący oddaje głos na tego kandydata, którego nazwisko pozostawił nie skreślone;

7) dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisów

nie wywołuje żadnych skutków prawnych;

8) głos jest nieważny, jeśli:

a)karta do głosowania jest całkowicie przekreślona lub przedarta,

b)zawiera większą liczbę nazwisk nie skreślonych, w wyborach na sołtysa lub większą liczbę , niż liczba miejsc w Radzie Sołeckiej, w wyborach do tej Rady,

c)karta do głosowania jest inna niż sporządzona przez komisję.


2. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie, przy czym w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Sołtysa.


3. Sołtysem zostaje ten kandydat, który uzyskał największą ilość głosów. W przypadku równej liczby głosów uniemożliwiającej wybór Sołtysa, przeprowadza się wybory ponowne spośród

kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę głosów.


4. Członkiem Rady Sołeckiej zostają ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W razie uzyskania równej liczby głosów przez kandydatów do Rady Sołeckiej , ust. 3 stosuje się odpowiednio.


§ 14.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiadają przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez nie przed upływem kadencji odwołani.


2. Wnioski o odwołanie Sołtysa , Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków kierowane są do Wójta.


3. Z wnioskiem o odwołanie mogą wystąpić:

1) Rada Gminy lub Wójt;

2)1/5 ogółu mieszkańców sołectwa.


4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Treść odwołania przedstawia się zainteresowanemu. Wniosek bez uzasadnienia podlega zwrotowi.


5. Odwołanie następuje w takim samym trybie jak wybór.


6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że zainteresowany nie stawi się bez uzasadnionych przyczyn.


7. Zebranie Wiejskie obowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego.


8. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:

-42-

1) śmierci;

2) zrzeczenia się;

3) odwołania przed upływem kadencji;

4) utraty prawa wybieralności.


9. W przypadku wygaśnięcia mandatu Wójt zarządza wybory uzupełniające, które odbywają się wg zasad określonych w niniejszym rozdziale.


10. W przypadku, gdy Sołtys nie może czasowo pełnić swoich obowiązków , przekazuje je wybranemu przez siebie członkowi Rady Sołeckiej, przy czym o zaistniałej sytuacji powiadamia Wójta.

Rozdział VII

Środki finansowe sołectwa


§ 15. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy.


Rozdział VIII

Mienie sołectwa

§ 16.1. Zakres i ogólne zasady gospodarowania mieniem określa art.48 ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.


2. Zebranie Wiejskie może wnioskować o przekazanie w zarząd sołectwa składników mienia komunalnego znajdującego się w jego obrębie (z wyłączeniem gruntów rolnych).

 

3. Decyzję o przekazaniu sołectwu składników mienia komunalnego, o którym mowa w ust.2 podejmuje Rada Gminy.


4. Przyjęcie przez sołectwo składników mienia komunalnego pociąga za sobą obowiązek utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym.


Rozdział IX

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa


§17. 1. Kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez Komisję Rewizyjną oraz Wójta.


2. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji , danych, dokumentów i pisemnych wyjaśnień dotyczących funkcjonowania jednostki pomocniczej gminy.


3. Radni, Wójt i upoważnieni przez niego pracownicy Urzędu Gminy mają prawo do uczestniczenia w Wiejskim Zebraniu Wyborczym.


4. Rada Gminy, na wniosek Wójta ma prawo uchylić uchwałę zebrania z powodu niezgodności z prawem.


Rozdział X

Postanowienia końcowe


§18. Zmiany statutu uchwala Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego.


- 43-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/ 70 /2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 24 października 2007r.STATUT

SOŁECTWA POWALICE


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1. Ogół mieszkańców wsi Powalice tworzy sołectwo Powalice.


§ 2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

2) statutu Gminy Sławoborze ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

z 2003r. Nr 72, poz. 1280),

3) niniejszego statutu.

Rozdział II

Pozycja prawna sołectwa


§ 3.1.Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy.


2.Sołectwo nie posiada osobowości prawnej, a jego działalność społeczno - gospodarcza prowadzona jest w ramach osobowości prawnej Gminy.


3.Statut sołectwa określa organizację wewnętrzną sołectwa, kompetencje, zadania, zakres działania i jego organów oraz zakres i formy nadzoru nad jego działalnością.


4.Sołectwo działa samodzielnie i realizuje działania własne na warunkach określonych

w niniejszym statucie.


5.Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z organami gminy w wykonywaniu zadań własnych i zleconych gminie.


6.Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące istotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu jego opinii. Sołectwo posiada prawo wniesienia sprzeciwu do organów gminy określone niniejszym statutem w przypadku uznania , że naruszone zostały jego istotne interesy.


7. Zmiana granic lub zniesienie jednostki pomocniczej sołectwa może nastąpić z inicjatywy mieszkańców lub organów Gminy. Zmiana granic sołectwa następuje w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa.


Rozdział III

Zakres działalności i sposób ich realizacji


§ 4.1. Sołectwo i jego organy dbają o zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców sołectwa .


-44-

2. Do zakresu działania sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Gminy na rzecz innych podmiotów, w szczególności:

1) udział w rozpatrywaniu przez organy spraw istotnych dla funkcjonowania sołectwa ,

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego na terenie sołectwa,

3) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa , w tym zwłaszcza wśród młodzieży,

4) współorganizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i wypoczynku mieszkańców sołectwa,

5) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w okresie pomocy społecznej, utrzymania porządku i upowszechniania sportu, kultury i edukacji;

6) zapewnienie ścisłego współdziałania z Radą Gminy i jej Komisjami oraz z Wójtem w rozpatrywaniu spraw związanych z życiem sołectwa,

7) zarządzanie wydzielonym mieniem komunalnym,

8) wyrażanie opinii w sprawach wskazanych ustawami oraz w sprawach, w których o opinię zwrócą się organy gminy i inne jednostki organizacyjne,

9) Organizowanie stałych kontaktów z radnymi wybranymi w okręgu wyborczym obejmującym

obszar sołectw.


§ 5. Zadania zakreślone w § 4 sołectwo realizuje poprzez:

1)opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa:

a) projektów rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej sołectwa,

b) przepisów prawa miejscowego,

c) planów zagospodarowania przestrzennego;

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,

3)współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,

4)współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz

kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa;

5)występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa;

6)dbałość i utrzymanie porządku oraz organizowanie prac porządkowych na terenie sołectwa ze szczególnym uwzględnieniem terenów komunalnych.


Rozdział IV

Organy sołectwa


§ 6.1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys;

2. Zebranie Wiejskie jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) sołectwa.

 

3. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

 

4. Rada Sołecka jest organem wspomagającym Sołtysa.

 

5. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady gminy i trwa cztery lata licząc od dnia wyboru.


6. Sołtys i Rada Sołecka wykonuje obowiązki do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

-45-

7. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję odbywa się w terminie nie dłuższym jak sześć miesięcy licząc od dnia wyborów do samorządu gminnego.


Rozdział V

Zakres działania organów sołectwa

Zebranie Wiejskie


§ 7.1. Najwyższą władzą w sołectwie jest Zebranie Wiejskie, które jest organem właściwym we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.


3. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys :

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Rady Sołeckiej,

3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta,

4) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.


4. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę potrzeb.


5. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego, Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, z 7 dniowym wyprzedzeniem;


6. W przypadku nie zwołania zebrania przez Sołtysa w terminie, o którym mowa w ust. 5, Zebranie wiejskie zwołuje Wójt.


§ 8.1. Zebranie Wiejskie wypowiada się w formie uchwał we wszystkich istotnych dla sołectwa sprawach.

 

2. Zebranie Wiejskie może podejmować ważne uchwały, gdy uczestniczy w nim 1/5 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze.


3. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów “za” musi być większa od liczby “przeciw”.


4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.


5. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane przez wyznaczonego członka Rady Sołeckiej lub przez osobę wybraną przez Zebranie, z wyjątkiem zebrań sprawozdawczo-


wyborczych, które obsługuje pracownik Urzędu Gminy wskazany przez Wójta.


6. Sołtys otwiera Zebranie Wiejskie i przewodniczy obradom z wyjątkim zebrania sprawozdawczo-wyborczego, któremu przewodniczy osoba wskazana przez Wójta.


7. Na wniosek Sołtysa Zebranie Wiejskie może powierzyć przewodniczenie obradom innej uprawnionej do udziału w Zebraniu osobie.


8. Kopię protokołu oraz podjęte uchwały i wnioski Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie 14 dni od daty odbycia zebrania.

-46-


9. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący Zebranie Wiejskie, natomiast protokół podpisuje Sołtys i protokolant.


10. Wójt w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy. O sposobie załatwiania spraw informuje Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.


Sołtys

 

§ 9.1. Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie.


2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.


3. Do podstawowych kompetencji Sołtysa należy:


1) reprezentowanie sołectwa;

2) uczestniczenie w Zebraniach Wiejskich;

3) organizowanie zebrań wiejskich;

4) realizacja uchwał, wniosków i postanowień Zebrania Wiejskiego;

5) podejmowanie działań organizacyjno-wykonawczych, mających istotne znaczenie dla mieszkańców sołectwa;

6) realizacja uchwał organów Gminy dotyczących sołectwa;

7) przewodniczenie Radzie Sołectwa;

8) wykonywanie określonych przez prawo zadań z zakresu administracji publicznej w sołectwie;

9) uczestniczenie w szkoleniach i naradach Sołtysów;

10) bieżące informowanie mieszkańców Sołectwa o uchwałach Rady Gminy, zarządzeniach Wójta oraz uchwałach, opiniach i wnioskach Zebrania Wiejskiego,

11)sporządzanie sprawozdań z działalności sołectwa.


4. Sołtys podejmuje działania organizacyjne w zakresie współpracy z organem stanowiącym.

 

5. Sołtys uczestniczy w sesjach Rady Gminy bez prawa głosowania.


6. Zawiadomienie o terminie sesji wraz z porządkiem obrad przekazuje Sołtysowi Przewodniczący Rady Gminy.


Rada Sołecka


§ 10.1.Rada Sołecka jest organem wspomagającym Sołtysa.


2. Rada Sołecka składa się od 3 do 5 osób.


3. Posiedzeniom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys.


4. Rada Sołecka działa kolegialnie.


5. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, inicjujący.


§ 11.1. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach zwołanych w miarę potrzeb przez Sołtysa.

-47-

2. Do zadań Rady Sołeckiej należy:

1)uczestniczenie w przygotowaniu zebrań wiejskich, sporządzaniu projektów uchwał i opinii będących przedmiotem tych zebrań;

2)inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołtysa i mieszkańców sołectwa;

3)współdziałanie z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw dotyczących sołectwa.


Rozdział VI

Wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej

§12. 1.Wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej należy do wyłącznej kompetencji prawomocnie zwołanego i przeprowadzonego Zebrania Wiejskiego.


2.Zebranie Wiejskie, na którym dokonywany będzie wybór albo odwołanie Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołane jest przez Wójta i przybiera formę Wiejskiego Zebrania Wyborczego.


3.Czynne i bierne prawo wyborcze mieszkańców Sołectwa ocenia się stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rady gmin , rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U.z 2003r. Nr 159, poz.1547 z późn. zm.).


4.Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.


5.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu, po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania - bez względu na liczbę uczestników.

 

6.Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.


7.Wybory i odwołanie organów sołectwa przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, uczestniczących w zebraniu. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do tych organów.


8.Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników wyborów;

4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego wyboru;

5) ogłoszenie wyników wyborów.


9. Z wykonania swoich czynności komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. Protokół powinien zawierać:

1) skład komisji i podział funkcji;

2) ilość osób biorących udział w głosowaniu;

3) nazwiska i imiona kandydatów;

4) ilość głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych;

5) ilość głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów;

6) wskazanie osoby wybranej na Sołtysa oraz osób wybranych do Rady Sołeckiej.

 

§13.1. Wyboru Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym,

w następujący sposób:

-48-

1) prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wyłącznie stały mieszkaniec sołectwa,

któremu przysługuje czynne prawo wyborcze;

2) kandydatem może zostać osoba posiadająca bierne prawo wyborcze, która wyrazi zgodę na kandydowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w razie nieobecności na zebraniu;

3) komisja sporządza karty do głosowania umieszczając na nich nazwiska kandydatów w dowolnej kolejności;

4) liczba kandydatów jest nieograniczona;

5) po dokonaniu wyboru komisja zbiera karty i przystępuje do liczenia wyników wyborów;

6) głosujący oddaje głos na tego kandydata, którego nazwisko pozostawił nie skreślone;

7) dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisów

nie wywołuje żadnych skutków prawnych;

8) głos jest nieważny, jeśli:

a)karta do głosowania jest całkowicie przekreślona lub przedarta,

b)zawiera większą liczbę nazwisk nie skreślonych, w wyborach na sołtysa lub większą liczbę, niż liczba miejsc w Radzie Sołeckiej, w wyborach do tej Rady,

c)karta do głosowania jest inna niż sporządzona przez komisję.


2. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie, przy czym w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Sołtysa.


3. Sołtysem zostaje ten kandydat, który uzyskał największą ilość głosów. W przypadku równej liczby głosów uniemożliwiającej wybór Sołtysa, przeprowadza się wybory ponowne spośród

kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę głosów.


4. Członkiem Rady Sołeckiej zostają ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W razie uzyskania równej liczby głosów przez kandydatów do Rady Sołeckiej , ust. 3 stosuje się odpowiednio.


§ 14.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiadają przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez nie przed upływem kadencji odwołani.


2. Wnioski o odwołanie Sołtysa , Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków kierowane są do Wójta.


3. Z wnioskiem o odwołanie mogą wystąpić:

1) Rada Gminy lub Wójt;

2)1/5 ogółu mieszkańców sołectwa.


4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Treść odwołania przedstawia się zainteresowanemu. Wniosek bez uzasadnienia podlega zwrotowi.


5. Odwołanie następuje w takim samym trybie jak wybór.


6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że zainteresowany nie stawi się bez uzasadnionych przyczyn.


7. Zebranie Wiejskie obowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego.

8. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:

1) śmierci;

2) zrzeczenia się;

3) odwołania przed upływem kadencji;

-49-

4) utraty prawa wybieralności.


9. W przypadku wygaśnięcia mandatu Wójt zarządza wybory uzupełniające, które odbywają się wg zasad określonych w niniejszym rozdziale.


10. W przypadku, gdy Sołtys nie może czasowo pełnić swoich obowiązków , przekazuje je wybranemu przez siebie członkowi Rady Sołeckiej, przy czym o zaistniałej sytuacji powiadamia Wójta.

Rozdział VII

Środki finansowe sołectwa


§ 15. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy.


Rozdział VIII

Mienie sołectwa

§ 16.1. Zakres i ogólne zasady gospodarowania mieniem określa art.48 ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.


2. Zebranie Wiejskie może wnioskować o przekazanie w zarząd sołectwa składników mienia komunalnego znajdującego się w jego obrębie (z wyłączeniem gruntów rolnych). 

3. Decyzję o przekazaniu sołectwu składników mienia komunalnego, o którym mowa w ust.2 podejmuje Rada Gminy.


4. Przyjęcie przez sołectwo składników mienia komunalnego pociąga za sobą obowiązek utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym.


Rozdział IX

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa


§17. 1. Kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez Komisję Rewizyjną oraz Wójta.


2. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji , danych, dokumentów i pisemnych wyjaśnień dotyczących funkcjonowania jednostki pomocniczej gminy.


3. Radni, Wójt i upoważnieni przez niego pracownicy Urzędu Gminy mają prawo do uczestniczenia w Wiejskim Zebraniu Wyborczym.


4. Rada Gminy, na wniosek Wójta ma prawo uchylić uchwałę zebrania z powodu niezgodności z prawem.

Rozdział X

Postanowienia końcowe


§18. Zmiany statutu uchwala Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego.
-50-

 

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/ 70 /2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 24 października 2007r.STATUT

SOŁECTWA ROKOSOWO


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1. Ogół mieszkańców wsi: Lepino i Rokosowo tworzy sołectwo Rokosowo.


§ 2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

2) statutu Gminy Sławoborze ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

z 2003r. Nr 72, poz. 1280),

3) niniejszego statutu.

Rozdział II

Pozycja prawna sołectwa


§ 3.1.Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy.


2.Sołectwo nie posiada osobowości prawnej, a jego działalność społeczno - gospodarcza prowadzona jest w ramach osobowości prawnej Gminy.


3.Statut sołectwa określa organizację wewnętrzną sołectwa, kompetencje, zadania, zakres działania i jego organów oraz zakres i formy nadzoru nad jego działalnością.


4.Sołectwo działa samodzielnie i realizuje działania własne na warunkach określonych

w niniejszym statucie.


5.Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z organami gminy w wykonywaniu zadań własnych i zleconych gminie.


6.Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące istotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu jego opinii. Sołectwo posiada prawo wniesienia sprzeciwu do organów gminy określone niniejszym statutem w przypadku uznania , że naruszone zostały jego istotne interesy.


7. Zmiana granic lub zniesienie jednostki pomocniczej sołectwa może nastąpić z inicjatywy mieszkańców lub organów Gminy. Zmiana granic sołectwa następuje w drodze uchwały , po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa.


Rozdział III

Zakres działalności i sposób ich realizacji


§ 4.1. Sołectwo i jego organy dbają o zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców sołectwa .

-51-

2. Do zakresu działania sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym , niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Gminy na rzecz innych podmiotów, w szczególności:

1) udział w rozpatrywaniu przez organy spraw istotnych dla funkcjonowania sołectwa ,

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego na terenie sołectwa,

3) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa , w tym zwłaszcza wśród młodzieży,

4) współorganizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i wypoczynku mieszkańców sołectwa,

5) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w okresie pomocy społecznej, utrzymania porządku i upowszechniania sportu, kultury i edukacji;

6) zapewnienie ścisłego współdziałania z Radą Gminy i jej Komisjami oraz z Wójtem w rozpatrywaniu spraw związanych z życiem sołectwa,

7) zarządzanie wydzielonym mieniem komunalnym,

8) wyrażanie opinii w sprawach wskazanych ustawami oraz w sprawach, w których o opinię zwrócą się organy gminy i inne jednostki organizacyjne,

9) Organizowanie stałych kontaktów z radnymi wybranymi w okręgu wyborczym obejmującym

obszar sołectw.


§ 5. Zadania zakreślone w § 4 sołectwo realizuje poprzez:

1)opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa:

a) projektów rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej sołectwa,

b) przepisów prawa miejscowego,

c) planów zagospodarowania przestrzennego;

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,

3)współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,

4)współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz

kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa;

5)występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa;

6)dbałość i utrzymanie porządku oraz organizowanie prac porządkowych na terenie sołectwa ze szczególnym uwzględnieniem terenów komunalnych.


Rozdział IV

Organy sołectwa


§ 6.1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys;

2. Zebranie Wiejskie jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) sołectwa.

 

3. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

 

4. Rada Sołecka jest organem wspomagającym Sołtysa.

 

5. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady gminy i trwa cztery lata licząc od dnia wyboru.


6. Sołtys i Rada Sołecka wykonuje obowiązki do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

-52-

7. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję odbywa się w terminie nie dłuższym jak sześć miesięcy licząc od dnia wyborów do samorządu gminnego.


Rozdział V

Zakres działania organów sołectwa

Zebranie Wiejskie


§ 7.1. Najwyższą władzą w sołectwie jest Zebranie Wiejskie, które jest organem właściwym we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.


3. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys :

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Rady Sołeckiej,

3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta,

4) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.


4. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę potrzeb.


5. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego, Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, z 7 dniowym wyprzedzeniem;


6. W przypadku nie zwołania zebrania przez Sołtysa w terminie, o którym mowa w ust. 5, Zebranie wiejskie zwołuje Wójt.


§ 8.1. Zebranie Wiejskie wypowiada się w formie uchwał we wszystkich istotnych dla sołectwa sprawach.

 

2. Zebranie Wiejskie może podejmować ważne uchwały, gdy uczestniczy w nim 1/5 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze.


3. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów “za” musi być większa od liczby “przeciw”.


4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.


5. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane przez wyznaczonego członka Rady Sołeckiej lub przez osobę wybraną przez Zebranie, z wyjątkiem zebrań sprawozdawczo-


wyborczych, które obsługuje pracownik Urzędu Gminy wskazany przez Wójta.


6. Sołtys otwiera Zebranie Wiejskie i przewodniczy obradom z wyjątkim zebrania sprawozdawczo-wyborczego, któremu przewodniczy osoba wskazana przez Wójta.


7. Na wniosek Sołtysa Zebranie Wiejskie może powierzyć przewodniczenie obradom innej uprawnionej do udziału w Zebraniu osobie.


8. Kopię protokołu oraz podjęte uchwały i wnioski Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie 14 dni od daty odbycia zebrania.

-53-

9. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący Zebranie Wiejskie, natomiast protokół podpisuje Sołtys i protokolant.


10. Wójt w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy. O sposobie załatwiania spraw informuje Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.

Sołtys

 

§ 9.1. Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie.


2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.


3. Do podstawowych kompetencji Sołtysa należy:


1) reprezentowanie sołectwa;

2) uczestniczenie w Zebraniach Wiejskich;

3) organizowanie zebrań wiejskich;

4) realizacja uchwał, wniosków i postanowień Zebrania Wiejskiego;

5) podejmowanie działań organizacyjno-wykonawczych, mających istotne znaczenie dla mieszkańców sołectwa;

6) realizacja uchwał organów Gminy dotyczących sołectwa;

7) przewodniczenie Radzie Sołectwa;

8) wykonywanie określonych przez prawo zadań z zakresu administracji publicznej w sołectwie;

9) uczestniczenie w szkoleniach i naradach Sołtysów;

10) bieżące informowanie mieszkańców Sołectwa o uchwałach Rady Gminy, zarządzeniach Wójta oraz uchwałach, opiniach i wnioskach Zebrania Wiejskiego,

11)sporządzanie sprawozdań z działalności sołectwa.


4. Sołtys podejmuje działania organizacyjne w zakresie współpracy z organem stanowiącym.

 

5. Sołtys uczestniczy w sesjach Rady Gminy bez prawa głosowania.


6. Zawiadomienie o terminie sesji wraz z porządkiem obrad przekazuje Sołtysowi Przewodniczący Rady Gminy.


Rada Sołecka


§ 10.1.Rada Sołecka jest organem wspomagającym Sołtysa.


2. Rada Sołecka składa się od 3 do 5 osób.


3. Posiedzeniom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys.


4. Rada Sołecka działa kolegialnie.


5. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, inicjujący.


§ 11.1. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach zwołanych w miarę potrzeb przez Sołtysa.

 

 

-54-

2. Do zadań Rady Sołeckiej należy:

1)uczestniczenie w przygotowaniu zebrań wiejskich, sporządzaniu projektów uchwał i opinii będących przedmiotem tych zebrań;

2)inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołtysa i mieszkańców sołectwa;

3)współdziałanie z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw dotyczących sołectwa.


Rozdział VI

Wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej


§12. 1.Wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej należy do wyłącznej kompetencji prawomocnie zwołanego i przeprowadzonego Zebrania Wiejskiego.


2.Zebranie Wiejskie, na którym dokonywany będzie wybór albo odwołanie Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołane jest przez Wójta i przybiera formę Wiejskiego Zebrania Wyborczego.


3.Czynne i bierne prawo wyborcze mieszkańców Sołectwa ocenia się stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U.z 2003r. Nr 159, poz.1547 z późn. zm.).


4.Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.


5.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu, po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania -bez względu na liczbę uczestników.


6.Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.


7.Wybory i odwołanie organów sołectwa przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, uczestniczących w zebraniu. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do tych organów.


8.Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników wyborów;

4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego wyboru;

5) ogłoszenie wyników wyborów.


9. Z wykonania swoich czynności komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. Protokół powinien zawierać:

1) skład komisji i podział funkcji;

2) ilość osób biorących udział w głosowaniu;

3) nazwiska i imiona kandydatów;

4) ilość głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych;

5) ilość głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów;

6) wskazanie osoby wybranej na Sołtysa oraz osób wybranych do Rady Sołeckiej.-55-

§13.1. Wyboru Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym,

w następujący sposób:

1) prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wyłącznie stały mieszkaniec sołectwa, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze;

2) kandydatem może zostać osoba posiadająca bierne prawo wyborcze, która wyrazi zgodę na kandydowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w razie nieobecności na zebraniu;

3) komisja sporządza karty do głosowania umieszczając na nich nazwiska kandydatów w dowolnej kolejności;

4) liczba kandydatów jest nieograniczona;

5) po dokonaniu wyboru komisja zbiera karty i przystępuje do liczenia wyników wyborów;

6) głosujący oddaje głos na tego kandydata, którego nazwisko pozostawił nie skreślone;

7) dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisów

nie wywołuje żadnych skutków prawnych;

8) głos jest nieważny, jeśli:

a)karta do głosowania jest całkowicie przekreślona lub przedarta,

b)zawiera większą liczbę nazwisk nie skreślonych, w wyborach na sołtysa lub większą liczbę, niż liczba miejsc w Radzie Sołeckiej, w wyborach do tej Rady,

c)karta do głosowania jest inna niż sporządzona przez komisję.


2. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie, przy czym w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Sołtysa.


3. Sołtysem zostaje ten kandydat, który uzyskał największą ilość głosów. W przypadku równej liczby głosów uniemożliwiającej wybór Sołtysa, przeprowadza się wybory ponowne spośród

kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę głosów.


4. Członkiem Rady Sołeckiej zostają ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W razie uzyskania równej liczby głosów przez kandydatów do Rady Sołeckiej , ust. 3 stosuje się odpowiednio.


§ 14.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiadają przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez nie przed upływem kadencji odwołani.


2. Wnioski o odwołanie Sołtysa , Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków kierowane są do Wójta.


3. Z wnioskiem o odwołanie mogą wystąpić:

1) Rada Gminy lub Wójt;

2)1/5 ogółu mieszkańców sołectwa.


4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Treść odwołania przedstawia się zainteresowanemu. Wniosek bez uzasadnienia podlega zwrotowi.


5. Odwołanie następuje w takim samym trybie jak wybór.


6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że zainteresowany nie stawi się bez uzasadnionych przyczyn.


7. Zebranie Wiejskie obowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego.


8. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:

-56-

1) śmierci;

2) zrzeczenia się;

3) odwołania przed upływem kadencji;

4) utraty prawa wybieralności.


9. W przypadku wygaśnięcia mandatu Wójt zarządza wybory uzupełniające, które odbywają się wg zasad określonych w niniejszym rozdziale.


10. W przypadku, gdy Sołtys nie może czasowo pełnić swoich obowiązków, przekazuje je wybranemu przez siebie członkowi Rady Sołeckiej, przy czym o zaistniałej sytuacji powiadamia Wójta.

Rozdział VII

Środki finansowe sołectwa


§ 15. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy.


Rozdział VIII

Mienie sołectwa

§ 16.1. Zakres i ogólne zasady gospodarowania mieniem określa art.48 ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.


2. Zebranie Wiejskie może wnioskować o przekazanie w zarząd sołectwa składników mienia komunalnego znajdującego się w jego obrębie (z wyłączeniem gruntów rolnych). 

3. Decyzję o przekazaniu sołectwu składników mienia komunalnego, o którym mowa w ust.2 podejmuje Rada Gminy.


4. Przyjęcie przez sołectwo składników mienia komunalnego pociąga za sobą obowiązek utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym.


Rozdział IX

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa


§17. 1. Kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez Komisję Rewizyjną oraz Wójta.


2. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji , danych, dokumentów i pisemnych wyjaśnień dotyczących funkcjonowania jednostki pomocniczej gminy.


3. Radni, Wójt i upoważnieni przez niego pracownicy Urzędu Gminy mają prawo do uczestniczenia w Wiejskim Zebraniu Wyborczym.


4. Rada Gminy, na wniosek Wójta ma prawo uchylić uchwałę zebrania z powodu niezgodności z prawem.


Rozdział X

Postanowienia końcowe


§18. Zmiany statutu uchwala Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego.

-57-

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/ 70 /2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 24 października 2007r.
STATUT

SOŁECTWA SIDŁOWO


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1. Ogół mieszkańców wsi Sidłowo tworzy sołectwo Sidłowo.


§ 2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

2) statutu Gminy Sławoborze ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

z 2003r. Nr 72, poz. 1280),

3) niniejszego statutu.

Rozdział II

Pozycja prawna sołectwa


§ 3.1.Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy.


2.Sołectwo nie posiada osobowości prawnej, a jego działalność społeczno - gospodarcza prowadzona jest w ramach osobowości prawnej Gminy.


3.Statut sołectwa określa organizację wewnętrzną sołectwa, kompetencje, zadania, zakres działania i jego organów oraz zakres i formy nadzoru nad jego działalnością.


4.Sołectwo działa samodzielnie i realizuje działania własne na warunkach określonych

w niniejszym statucie.


5.Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z organami gminy w wykonywaniu zadań własnych i zleconych gminie.


6.Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące istotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu jego opinii. Sołectwo posiada prawo wniesienia sprzeciwu do organów gminy określone niniejszym statutem w przypadku uznania , że naruszone zostały jego istotne interesy.


7. Zmiana granic lub zniesienie jednostki pomocniczej sołectwa może nastąpić z inicjatywy mieszkańców lub organów Gminy. Zmiana granic sołectwa następuje w drodze uchwały , po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa.


Rozdział III

Zakres działalności i sposób ich realizacji


§ 4.1. Sołectwo i jego organy dbają o zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców sołectwa .

-58-

2. Do zakresu działania sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Gminy na rzecz innych podmiotów, w szczególności:

1) udział w rozpatrywaniu przez organy spraw istotnych dla funkcjonowania sołectwa ,

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego na terenie sołectwa,

3) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa , w tym zwłaszcza wśród młodzieży,

4) współorganizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i wypoczynku mieszkańców sołectwa,

5) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w okresie pomocy społecznej, utrzymania porządku i upowszechniania sportu, kultury i edukacji;

6) zapewnienie ścisłego współdziałania z Radą Gminy i jej Komisjami oraz z Wójtem w rozpatrywaniu spraw związanych z życiem sołectwa,

7) zarządzanie wydzielonym mieniem komunalnym,

8) wyrażanie opinii w sprawach wskazanych ustawami oraz w sprawach, w których o opinię zwrócą się organy gminy i inne jednostki organizacyjne,

9) Organizowanie stałych kontaktów z radnymi wybranymi w okręgu wyborczym obejmującym

obszar sołectw.


§ 5. Zadania zakreślone w § 4 sołectwo realizuje poprzez:

1)opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa:

a) projektów rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej sołectwa,

b) przepisów prawa miejscowego,

c) planów zagospodarowania przestrzennego;

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,

3)współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,

4)współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz

kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa;

5)występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa;

6)dbałość i utrzymanie porządku oraz organizowanie prac porządkowych na terenie sołectwa ze szczególnym uwzględnieniem terenów komunalnych.


Rozdział IV

Organy sołectwa


§ 6.1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys;

2. Zebranie Wiejskie jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) sołectwa.

 

3. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

 

4. Rada Sołecka jest organem wspomagającym Sołtysa.

 

5. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady gminy i trwa cztery lata licząc od dnia wyboru.


6. Sołtys i Rada Sołecka wykonuje obowiązki do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

-59-

7. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję odbywa się w terminie nie dłuższym jak sześć miesięcy licząc od dnia wyborów do samorządu gminnego.


Rozdział V

Zakres działania organów sołectwa

Zebranie Wiejskie


§ 7.1. Najwyższą władzą w sołectwie jest Zebranie Wiejskie, które jest organem właściwym we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.


3. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys :

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Rady Sołeckiej,

3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta,

4) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.


4. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę potrzeb.


5. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego, Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, z 7 dniowym wyprzedzeniem;


6. W przypadku nie zwołania zebrania przez Sołtysa w terminie, o którym mowa w ust. 5, Zebranie wiejskie zwołuje Wójt.


§ 8.1. Zebranie Wiejskie wypowiada się w formie uchwał we wszystkich istotnych dla sołectwa sprawach.

 

2. Zebranie Wiejskie może podejmować ważne uchwały, gdy uczestniczy w nim 1/5 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze.


3. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów “za” musi być większa od liczby “przeciw”.


4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.


5. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane przez wyznaczonego członka Rady Sołeckiej lub przez osobę wybraną przez Zebranie, z wyjątkiem zebrań sprawozdawczo-


wyborczych, które obsługuje pracownik Urzędu Gminy wskazany przez Wójta.


6. Sołtys otwiera Zebranie Wiejskie i przewodniczy obradom z wyjątkim zebrania sprawozdawczo-wyborczego, któremu przewodniczy osoba wskazana przez Wójta.


7. Na wniosek Sołtysa Zebranie Wiejskie może powierzyć przewodniczenie obradom innej uprawnionej do udziału w Zebraniu osobie.


8. Kopię protokołu oraz podjęte uchwały i wnioski Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie 14 dni od daty odbycia zebrania.

-60-


9. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący Zebranie Wiejskie, natomiast protokół podpisuje Sołtys i protokolant.


10. Wójt w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy. O sposobie załatwiania spraw informuje Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.


Sołtys

 

§ 9.1. Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie.


2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.


3. Do podstawowych kompetencji Sołtysa należy:


1) reprezentowanie sołectwa;

2) uczestniczenie w Zebraniach Wiejskich;

3) organizowanie zebrań wiejskich;

4) realizacja uchwał, wniosków i postanowień Zebrania Wiejskiego;

5) podejmowanie działań organizacyjno-wykonawczych, mających istotne znaczenie dla mieszkańców sołectwa;

6) realizacja uchwał organów Gminy dotyczących sołectwa;

7) przewodniczenie Radzie Sołectwa;

8) wykonywanie określonych przez prawo zadań z zakresu administracji publicznej w sołectwie;

9) uczestniczenie w szkoleniach i naradach Sołtysów;

10) bieżące informowanie mieszkańców Sołectwa o uchwałach Rady Gminy, zarządzeniach Wójta oraz uchwałach, opiniach i wnioskach Zebrania Wiejskiego,

11)sporządzanie sprawozdań z działalności sołectwa.


4. Sołtys podejmuje działania organizacyjne w zakresie współpracy z organem stanowiącym.

 

5. Sołtys uczestniczy w sesjach Rady Gminy bez prawa głosowania.


6. Zawiadomienie o terminie sesji wraz z porządkiem obrad przekazuje Sołtysowi Przewodniczący Rady Gminy.


Rada Sołecka


§ 10.1.Rada Sołecka jest organem wspomagającym Sołtysa.


2. Rada Sołecka składa się od 3 do 5 osób.


3. Posiedzeniom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys.


4. Rada Sołecka działa kolegialnie.


5. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, inicjujący.


§ 11.1. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach zwołanych w miarę potrzeb przez Sołtysa.

-61-

2. Do zadań Rady Sołeckiej należy:

1)uczestniczenie w przygotowaniu zebrań wiejskich, sporządzaniu projektów uchwał i opinii będących przedmiotem tych zebrań;

2)inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołtysa i mieszkańców sołectwa;

3)współdziałanie z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw dotyczących sołectwa.


Rozdział VI

Wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej


§12. 1.Wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej należy do wyłącznej kompetencji prawomocnie zwołanego i przeprowadzonego Zebrania Wiejskiego.


2.Zebranie Wiejskie, na którym dokonywany będzie wybór albo odwołanie Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołane jest przez Wójta i przybiera formę Wiejskiego Zebrania Wyborczego.


3.Czynne i bierne prawo wyborcze mieszkańców Sołectwa ocenia się stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U.z 2003r. Nr 159, poz.1547 z późn. zm.).


4.Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.


5.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu, po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania -bez względu na liczbę uczestników.


6.Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.


7.Wybory i odwołanie organów sołectwa przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, uczestniczących w zebraniu. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do tych organów.


8.Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników wyborów;

4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego wyboru;

5) ogłoszenie wyników wyborów.


9. Z wykonania swoich czynności komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. Protokół powinien zawierać:

1) skład komisji i podział funkcji;

2) ilość osób biorących udział w głosowaniu;

3) nazwiska i imiona kandydatów;

4) ilość głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych;

5) ilość głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów;

6) wskazanie osoby wybranej na Sołtysa oraz osób wybranych do Rady Sołeckiej.


 

-62-

§ 13.1. Wyboru Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym, w następujący sposób:

1) prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wyłącznie stały mieszkaniec sołectwa, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze;

2) kandydatem może zostać osoba posiadająca bierne prawo wyborcze, która wyrazi zgodę na kandydowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w razie nieobecności na zebraniu;

3) komisja sporządza karty do głosowania umieszczając na nich nazwiska kandydatów w dowolnej kolejności;

4) liczba kandydatów jest nieograniczona;

5) po dokonaniu wyboru komisja zbiera karty i przystępuje do liczenia wyników wyborów;

6) głosujący oddaje głos na tego kandydata, którego nazwisko pozostawił nie skreślone;

7) dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisów

nie wywołuje żadnych skutków prawnych;

8) głos jest nieważny, jeśli:

a)karta do głosowania jest całkowicie przekreślona lub przedarta,

b)zawiera większą liczbę nazwisk nie skreślonych, w wyborach na sołtysa lub większą liczbę , niż liczba miejsc w Radzie Sołeckiej, w wyborach do tej Rady,

c)karta do głosowania jest inna niż sporządzona przez komisję.


2. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie, przy czym w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Sołtysa.


3. Sołtysem zostaje ten kandydat, który uzyskał największą ilość głosów. W przypadku równej liczby głosów uniemożliwiającej wybór Sołtysa, przeprowadza się wybory ponowne spośród

kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę głosów.


4. Członkiem Rady Sołeckiej zostają ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W razie uzyskania równej liczby głosów przez kandydatów do Rady Sołeckiej , ust. 3 stosuje się odpowiednio.


§ 14.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiadają przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez nie przed upływem kadencji odwołani.


2. Wnioski o odwołanie Sołtysa , Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków kierowane są do Wójta.


3. Z wnioskiem o odwołanie mogą wystąpić:

1) Rada Gminy lub Wójt;

2)1/5 ogółu mieszkańców sołectwa.


4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Treść odwołania przedstawia się zainteresowanemu. Wniosek bez uzasadnienia podlega zwrotowi.


5. Odwołanie następuje w takim samym trybie jak wybór.


6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że zainteresowany nie stawi się bez uzasadnionych przyczyn.


7. Zebranie Wiejskie obowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego.


 

-63-

8. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:

1) śmierci;

2) zrzeczenia się;

3) odwołania przed upływem kadencji;

4) utraty prawa wybieralności.


9. W przypadku wygaśnięcia mandatu Wójt zarządza wybory uzupełniające, które odbywają się wg zasad określonych w niniejszym rozdziale.


10. W przypadku, gdy Sołtys nie może czasowo pełnić swoich obowiązków, przekazuje je wybranemu przez siebie członkowi Rady Sołeckiej, przy czym o zaistniałej sytuacji powiadamia Wójta.

Rozdział VII

Środki finansowe sołectwa


§ 15. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy.


Rozdział VIII

Mienie sołectwa

§ 16.1. Zakres i ogólne zasady gospodarowania mieniem określa art.48 ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.


2. Zebranie Wiejskie może wnioskować o przekazanie w zarząd sołectwa składników mienia komunalnego znajdującego się w jego obrębie (z wyłączeniem gruntów rolnych).

 

3. Decyzję o przekazaniu sołectwu składników mienia komunalnego, o którym mowa w ust.2 podejmuje Rada Gminy.


4. Przyjęcie przez sołectwo składników mienia komunalnego pociąga za sobą obowiązek utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym.


Rozdział IX

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa


§17. 1. Kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez Komisję Rewizyjną oraz Wójta.


2. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji , danych, dokumentów i pisemnych wyjaśnień dotyczących funkcjonowania jednostki pomocniczej gminy.


3. Radni, Wójt i upoważnieni przez niego pracownicy Urzędu Gminy mają prawo do uczestniczenia w Wiejskim Zebraniu Wyborczym.


4. Rada Gminy, na wniosek Wójta ma prawo uchylić uchwałę zebrania z powodu niezgodności z prawem.


Rozdział X

Postanowienia końcowe


§18. Zmiany statutu uchwala Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego.

-64-

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII/ 70 /2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 24 października 2007r.


STATUT

SOŁECTWA SŁAWOBORZE


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1. Ogół mieszkańców wsi: Sławoborze i Zagrody tworzy sołectwo

Sławoborze.


§ 2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

2) statutu Gminy Sławoborze ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

z 2003r. Nr 72, poz. 1280),

3) niniejszego statutu.

Rozdział II

Pozycja prawna sołectwa


§ 3.1.Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy.


2.Sołectwo nie posiada osobowości prawnej, a jego działalność społeczno - gospodarcza prowadzona jest w ramach osobowości prawnej Gminy.


3.Statut sołectwa określa organizację wewnętrzną sołectwa, kompetencje, zadania, zakres działania i jego organów oraz zakres i formy nadzoru nad jego działalnością.


4.Sołectwo działa samodzielnie i realizuje działania własne na warunkach określonych

w niniejszym statucie.


5.Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z organami gminy w wykonywaniu zadań własnych i zleconych gminie.


6.Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące istotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu jego opinii. Sołectwo posiada prawo wniesienia sprzeciwu do organów gminy określone niniejszym statutem w przypadku uznania , że naruszone zostały jego istotne interesy.


7. Zmiana granic lub zniesienie jednostki pomocniczej sołectwa może nastąpić z inicjatywy mieszkańców lub organów Gminy. Zmiana granic sołectwa następuje w drodze uchwały , po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa.


Rozdział III

Zakres działalności i sposób ich realizacji


§ 4.1. Sołectwo i jego organy dbają o zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców sołectwa .


-65-

2. Do zakresu działania sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym , niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Gminy na rzecz innych podmiotów, w szczególności:

1) udział w rozpatrywaniu przez organy spraw istotnych dla funkcjonowania sołectwa ,

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego na terenie sołectwa,

3) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa , w tym zwłaszcza wśród młodzieży,

4) współorganizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i wypoczynku mieszkańców sołectwa,

5) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w okresie pomocy społecznej, utrzymania porządku i upowszechniania sportu, kultury i edukacji;

6) zapewnienie ścisłego współdziałania z Radą Gminy i jej Komisjami oraz z Wójtem w rozpatrywaniu spraw związanych z życiem sołectwa,

7) zarządzanie wydzielonym mieniem komunalnym,

8) wyrażanie opinii w sprawach wskazanych ustawami oraz w sprawach, w których o opinię zwrócą się organy gminy i inne jednostki organizacyjne,

9) Organizowanie stałych kontaktów z radnymi wybranymi w okręgu wyborczym obejmującym

obszar sołectw.


§ 5. Zadania zakreślone w § 4 sołectwo realizuje poprzez:

1)opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa:

a) projektów rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej sołectwa,

b) przepisów prawa miejscowego,

c) planów zagospodarowania przestrzennego;

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,

3)współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,

4)współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz

kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa;

5)występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa;

6)dbałość i utrzymanie porządku oraz organizowanie prac porządkowych na terenie sołectwa ze szczególnym uwzględnieniem terenów komunalnych.


Rozdział IV

Organy sołectwa


§ 6.1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys;

2. Zebranie Wiejskie jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) sołectwa.

 

3. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

 

4. Rada Sołecka jest organem wspomagającym Sołtysa.

 

5. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady gminy i trwa cztery lata licząc od dnia wyboru.


6. Sołtys i Rada Sołecka wykonuje obowiązki do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

-66-

7. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję odbywa się w terminie nie dłuższym jak sześć miesięcy licząc od dnia wyborów do samorządu gminnego.


Rozdział V

Zakres działania organów sołectwa

Zebranie Wiejskie


§ 7.1. Najwyższą władzą w sołectwie jest Zebranie Wiejskie, które jest organem właściwym we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.


3. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys :

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Rady Sołeckiej,

3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta,

4) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.


4. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę potrzeb.


5. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego, Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, z 7 dniowym wyprzedzeniem;


6. W przypadku nie zwołania zebrania przez Sołtysa w terminie, o którym mowa w ust. 5, Zebranie wiejskie zwołuje Wójt.


§ 8.1. Zebranie Wiejskie wypowiada się w formie uchwał we wszystkich istotnych dla sołectwa sprawach.

 

2. Zebranie Wiejskie może podejmować ważne uchwały, gdy uczestniczy w nim 1/5 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze.


3. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów “za” musi być większa od liczby “przeciw”.


4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.


5. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane przez wyznaczonego członka Rady Sołeckiej lub przez osobę wybraną przez Zebranie, z wyjątkiem zebrań sprawozdawczo-


wyborczych, które obsługuje pracownik Urzędu Gminy wskazany przez Wójta.


6. Sołtys otwiera Zebranie Wiejskie i przewodniczy obradom z wyjątkim zebrania sprawozdawczo-wyborczego, któremu przewodniczy osoba wskazana przez Wójta.


7. Na wniosek Sołtysa Zebranie Wiejskie może powierzyć przewodniczenie obradom innej uprawnionej do udziału w Zebraniu osobie.


8. Kopię protokołu oraz podjęte uchwały i wnioski Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie 14 dni od daty odbycia zebrania.

-67-

9. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący Zebranie Wiejskie, natomiast protokół podpisuje Sołtys i protokolant.


10. Wójt w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy. O sposobie załatwiania spraw informuje Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.


Sołtys

 

§ 9.1. Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie.


2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.


3. Do podstawowych kompetencji Sołtysa należy:


1) reprezentowanie sołectwa;

2) uczestniczenie w Zebraniach Wiejskich;

3) organizowanie zebrań wiejskich;

4) realizacja uchwał, wniosków i postanowień Zebrania Wiejskiego;

5) podejmowanie działań organizacyjno-wykonawczych, mających istotne znaczenie dla mieszkańców sołectwa;

6) realizacja uchwał organów Gminy dotyczących sołectwa;

7) przewodniczenie Radzie Sołectwa;

8) wykonywanie określonych przez prawo zadań z zakresu administracji publicznej w sołectwie;

9) uczestniczenie w szkoleniach i naradach Sołtysów;

10) bieżące informowanie mieszkańców Sołectwa o uchwałach Rady Gminy, zarządzeniach Wójta oraz uchwałach, opiniach i wnioskach Zebrania Wiejskiego,

11)sporządzanie sprawozdań z działalności sołectwa.


4. Sołtys podejmuje działania organizacyjne w zakresie współpracy z organem stanowiącym.

 

5. Sołtys uczestniczy w sesjach Rady Gminy bez prawa głosowania.


6. Zawiadomienie o terminie sesji wraz z porządkiem obrad przekazuje Sołtysowi Przewodniczący Rady Gminy.


Rada Sołecka


§ 10.1.Rada Sołecka jest organem wspomagającym Sołtysa.


2. Rada Sołecka składa się od 3 do 5 osób.


3. Posiedzeniom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys.


4. Rada Sołecka działa kolegialnie.


5. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, inicjujący.


§ 11.1. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach zwołanych w miarę potrzeb przez Sołtysa.

 

-68-

2. Do zadań Rady Sołeckiej należy:

1)uczestniczenie w przygotowaniu zebrań wiejskich, sporządzaniu projektów uchwał i opinii będących przedmiotem tych zebrań;

2)inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołtysa i mieszkańców sołectwa;

3)współdziałanie z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw dotyczących sołectwa.


Rozdział VI

Wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej


§12. 1.Wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej należy do wyłącznej kompetencji prawomocnie zwołanego i przeprowadzonego Zebrania Wiejskiego.


2.Zebranie Wiejskie, na którym dokonywany będzie wybór albo odwołanie Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołane jest przez Wójta i przybiera formę Wiejskiego Zebrania Wyborczego.


3.Czynne i bierne prawo wyborcze mieszkańców Sołectwa ocenia się stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rady gmin , rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U.z 2003r. Nr 159, poz.1547 z późn. zm.).


4.Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.


5.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu, po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania - bez względu na liczbę uczestników.

 

6.Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.


7.Wybory i odwołanie organów sołectwa przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, uczestniczących w zebraniu. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do tych organów.


8.Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników wyborów;

4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego wyboru;

5) ogłoszenie wyników wyborów.


9. Z wykonania swoich czynności komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. Protokół powinien zawierać:

1) skład komisji i podział funkcji;

2) ilość osób biorących udział w głosowaniu;

3) nazwiska i imiona kandydatów;

4) ilość głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych;

4) ilość głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów;

5) wskazanie osoby wybranej na Sołtysa oraz osób wybranych do Rady Sołeckiej.-69-

§13.1. Wyboru Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym,

w następujący sposób:

1) prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wyłącznie stały mieszkaniec sołectwa, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze;

2) kandydatem może zostać osoba posiadająca bierne prawo wyborcze, która wyrazi zgodę na kandydowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w razie nieobecności na zebraniu;

3) komisja sporządza karty do głosowania umieszczając na nich nazwiska kandydatów w dowolnej kolejności;

4) liczba kandydatów jest nieograniczona;

5) po dokonaniu wyboru komisja zbiera karty i przystępuje do liczenia wyników wyborów;

6) głosujący oddaje głos na tego kandydata, którego nazwisko pozostawił nie skreślone;

7) dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisów

nie wywołuje żadnych skutków prawnych;

8) głos jest nieważny, jeśli:

a)karta do głosowania jest całkowicie przekreślona lub przedarta,

b)zawiera większą liczbę nazwisk nie skreślonych, w wyborach na sołtysa lub większą liczbę, niż liczba miejsc w Radzie Sołeckiej, w wyborach do tej Rady,

c)karta do głosowania jest inna niż sporządzona przez komisję.


2. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie, przy czym w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Sołtysa.


3. Sołtysem zostaje ten kandydat, który uzyskał największą ilość głosów. W przypadku równej liczby głosów uniemożliwiającej wybór Sołtysa, przeprowadza się wybory ponowne spośród

kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę głosów.


4. Członkiem Rady Sołeckiej zostają ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W razie uzyskania równej liczby głosów przez kandydatów do Rady Sołeckiej , ust. 3 stosuje się odpowiednio.


§ 14.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiadają przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez nie przed upływem kadencji odwołani.


2. Wnioski o odwołanie Sołtysa , Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków kierowane są do Wójta.


3. Z wnioskiem o odwołanie mogą wystąpić:

1) Rada Gminy lub Wójt;

2)1/5 ogółu mieszkańców sołectwa.


4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Treść odwołania przedstawia się zainteresowanemu. Wniosek bez uzasadnienia podlega zwrotowi.


5. Odwołanie następuje w takim samym trybie jak wybór.


6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że zainteresowany nie stawi się bez uzasadnionych przyczyn.


7. Zebranie Wiejskie obowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego.


8. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:

-70-

1) śmierci;

2) zrzeczenia się;

3) odwołania przed upływem kadencji;

4) utraty prawa wybieralności.


9. W przypadku wygaśnięcia mandatu Wójt zarządza wybory uzupełniające, które odbywają się wg zasad określonych w niniejszym rozdziale.


10. W przypadku, gdy Sołtys nie może czasowo pełnić swoich obowiązków, przekazuje je wybranemu przez siebie członkowi Rady Sołeckiej, przy czym o zaistniałej sytuacji powiadamia Wójta.

Rozdział VII

Środki finansowe sołectwa


§ 15. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy.


Rozdział VIII

Mienie sołectwa

§ 16.1. Zakres i ogólne zasady gospodarowania mieniem określa art.48 ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.


2. Zebranie Wiejskie może wnioskować o przekazanie w zarząd sołectwa składników mienia komunalnego znajdującego się w jego obrębie (z wyłączeniem gruntów rolnych).

 

3. Decyzję o przekazaniu sołectwu składników mienia komunalnego, o którym mowa w ust.2 podejmuje Rada Gminy.


4. Przyjęcie przez sołectwo składników mienia komunalnego pociąga za sobą obowiązek utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym.


Rozdział IX

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa


§17. 1. Kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez Komisję Rewizyjną oraz Wójta.


2. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji , danych, dokumentów i pisemnych wyjaśnień dotyczących funkcjonowania jednostki pomocniczej gminy.


3. Radni, Wójt i upoważnieni przez niego pracownicy Urzędu Gminy mają prawo do uczestniczenia w Wiejskim Zebraniu Wyborczym.


4. Rada Gminy, na wniosek Wójta ma prawo uchylić uchwałę zebrania z powodu niezgodności z prawem.


Rozdział X

Postanowienia końcowe


§18. Zmiany statutu uchwala Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego.


-71-

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIII/ 70 /2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 24 października 2007r.


STATUT

SOŁECTWA SŁOWIEŃSKO


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1. Ogół mieszkańców wsi: Pustowo, Sławkowo, Słowieńsko i Sobiemirowo tworzy sołectwo Słowieńsko.


§ 2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

2) statutu Gminy Sławoborze ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

z 2003r. Nr 72, poz. 1280),

3) niniejszego statutu.

Rozdział II

Pozycja prawna sołectwa


§ 3.1.Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy.


2.Sołectwo nie posiada osobowości prawnej, a jego działalność społeczno - gospodarcza prowadzona jest w ramach osobowości prawnej Gminy.


3.Statut sołectwa określa organizację wewnętrzną sołectwa, kompetencje, zadania, zakres działania i jego organów oraz zakres i formy nadzoru nad jego działalnością.


4.Sołectwo działa samodzielnie i realizuje działania własne na warunkach określonych

w niniejszym statucie.


5.Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z organami gminy w wykonywaniu zadań własnych i zleconych gminie.


6.Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące istotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu jego opinii. Sołectwo posiada prawo wniesienia sprzeciwu do organów gminy określone niniejszym statutem w przypadku uznania , że naruszone zostały jego istotne interesy.


7. Zmiana granic lub zniesienie jednostki pomocniczej sołectwa może nastąpić z inicjatywy mieszkańców lub organów Gminy. Zmiana granic sołectwa następuje w drodze uchwały , po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa.


Rozdział III

Zakres działalności i sposób ich realizacji


§ 4.1. Sołectwo i jego organy dbają o zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców sołectwa .


-72-

2. Do zakresu działania sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym , niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Gminy na rzecz innych podmiotów, w szczególności:

1) udział w rozpatrywaniu przez organy spraw istotnych dla funkcjonowania sołectwa ,

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego na terenie sołectwa,

3) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa , w tym zwłaszcza wśród młodzieży,

4) współorganizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i wypoczynku mieszkańców sołectwa,

5) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w okresie pomocy społecznej, utrzymania porządku i upowszechniania sportu, kultury i edukacji;

6) zapewnienie ścisłego współdziałania z Radą Gminy i jej Komisjami oraz z Wójtem w rozpatrywaniu spraw związanych z życiem sołectwa,

7) zarządzanie wydzielonym mieniem komunalnym,

8) wyrażanie opinii w sprawach wskazanych ustawami oraz w sprawach, w których o opinię zwrócą się organy gminy i inne jednostki organizacyjne,

9) Organizowanie stałych kontaktów z radnymi wybranymi w okręgu wyborczym obejmującym

obszar sołectw .


§ 5. Zadania zakreślone w § 4 sołectwo realizuje poprzez:

1)opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa:

a) projektów rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej sołectwa,

b) przepisów prawa miejscowego,

c) planów zagospodarowania przestrzennego;

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,

3)współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,

4)współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz

kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa;

5)występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa;

6)dbałość i utrzymanie porządku oraz organizowanie prac porządkowych na terenie sołectwa ze szczególnym uwzględnieniem terenów komunalnych.


Rozdział IV

Organy sołectwa


§ 6.1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys;

2. Zebranie Wiejskie jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) sołectwa.

 

3. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

 

4. Rada Sołecka jest organem wspomagającym Sołtysa.

 

5. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady gminy i trwa cztery lata licząc od dnia wyboru.


6. Sołtys i Rada Sołecka wykonuje obowiązki do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

-73-

7. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję odbywa się w terminie nie dłuższym jak sześć miesięcy licząc od dnia wyborów do samorządu gminnego.


Rozdział V

Zakres działania organów sołectwa

Zebranie Wiejskie


§ 7.1. Najwyższą władzą w sołectwie jest Zebranie Wiejskie, które jest organem właściwym we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.


3. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys :

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Rady Sołeckiej,

3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta,

4) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.


4. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę potrzeb.


5. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego, Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, z 7 dniowym wyprzedzeniem;


6. W przypadku nie zwołania zebrania przez Sołtysa w terminie, o którym mowa w ust. 5, Zebranie wiejskie zwołuje Wójt.


§ 8.1. Zebranie Wiejskie wypowiada się w formie uchwał we wszystkich istotnych dla sołectwa sprawach.

 

2. Zebranie Wiejskie może podejmować ważne uchwały, gdy uczestniczy w nim 1/5 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze.


3. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów “za” musi być większa od liczby “przeciw”.


4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.


5. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane przez wyznaczonego członka Rady Sołeckiej lub przez osobę wybraną przez Zebranie, z wyjątkiem zebrań sprawozdawczo-


wyborczych, które obsługuje pracownik Urzędu Gminy wskazany przez Wójta.


6. Sołtys otwiera Zebranie Wiejskie i przewodniczy obradom z wyjątkim zebrania sprawozdawczo-wyborczego, któremu przewodniczy osoba wskazana przez Wójta.


7. Na wniosek Sołtysa Zebranie Wiejskie może powierzyć przewodniczenie obradom innej uprawnionej do udziału w Zebraniu osobie.


8. Kopię protokołu oraz podjęte uchwały i wnioski Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie 14 dni od daty odbycia zebrania.

-74-

9. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący Zebranie Wiejskie, natomiast protokół podpisuje Sołtys i protokolant.


10. Wójt w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy. O sposobie załatwiania spraw informuje Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.


Sołtys

 

§ 9.1. Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie.


2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.


3. Do podstawowych kompetencji Sołtysa należy:


1) reprezentowanie sołectwa;

2) uczestniczenie w Zebraniach Wiejskich;

3) organizowanie zebrań wiejskich;

4) realizacja uchwał, wniosków i postanowień Zebrania Wiejskiego;

5) podejmowanie działań organizacyjno-wykonawczych, mających istotne znaczenie dla mieszkańców sołectwa;

6) realizacja uchwał organów Gminy dotyczących sołectwa;

7) przewodniczenie Radzie Sołectwa;

8) wykonywanie określonych przez prawo zadań z zakresu administracji publicznej w sołectwie;

9) uczestniczenie w szkoleniach i naradach Sołtysów;

10) bieżące informowanie mieszkańców Sołectwa o uchwałach Rady Gminy, zarządzeniach Wójta oraz uchwałach, opiniach i wnioskach Zebrania Wiejskiego,

11)sporządzanie sprawozdań z działalności sołectwa.


4. Sołtys podejmuje działania organizacyjne w zakresie współpracy z organem stanowiącym.

 

5. Sołtys uczestniczy w sesjach Rady Gminy bez prawa głosowania.


6. Zawiadomienie o terminie sesji wraz z porządkiem obrad przekazuje Sołtysowi Przewodniczący Rady Gminy.


Rada Sołecka


§ 10.1.Rada Sołecka jest organem wspomagającym Sołtysa.


2. Rada Sołecka składa się od 3 do 5 osób.


3. Posiedzeniom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys.


4. Rada Sołecka działa kolegialnie.


5. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, inicjujący.


§ 11.1. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach zwołanych w miarę potrzeb przez Sołtysa.


-75-

2. Do zadań Rady Sołeckiej należy:

1)uczestniczenie w przygotowaniu zebrań wiejskich, sporządzaniu projektów uchwał i opinii będących przedmiotem tych zebrań;

2)inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołtysa i mieszkańców sołectwa;

3)współdziałanie z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw dotyczących sołectwa.


Rozdział VI

Wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej


§12. 1.Wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej należy do wyłącznej kompetencji prawomocnie zwołanego i przeprowadzonego Zebrania Wiejskiego.


2.Zebranie Wiejskie, na którym dokonywany będzie wybór albo odwołanie Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołane jest przez Wójta i przybiera formę Wiejskiego Zebrania Wyborczego.


3.Czynne i bierne prawo wyborcze mieszkańców Sołectwa ocenia się stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U.z 2003r. Nr 159, poz.1547 z późn. zm.).


4.Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.


5.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu, po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania -bez względu na liczbę uczestników.


6.Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.


7.Wybory i odwołanie organów sołectwa przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, uczestniczących w zebraniu. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do tych organów.


8.Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników wyborów;

4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego wyboru;

5) ogłoszenie wyników wyborów.


9. Z wykonania swoich czynności komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. Protokół powinien zawierać:

1) skład komisji i podział funkcji;

2) ilość osób biorących udział w głosowaniu;

3) nazwiska i imiona kandydatów;

4) ilość głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych;

5) ilość głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów;

6) wskazanie osoby wybranej na Sołtysa oraz osób wybranych do Rady Sołeckiej.-76-

§13.1. Wyboru Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym,

w następujący sposób:

1) prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wyłącznie stały mieszkaniec sołectwa, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze;

2) kandydatem może zostać osoba posiadająca bierne prawo wyborcze, która wyrazi zgodę na kandydowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w razie nieobecności na zebraniu;

3) komisja sporządza karty do głosowania umieszczając na nich nazwiska kandydatów w dowolnej kolejności;

4) liczba kandydatów jest nieograniczona;

5) po dokonaniu wyboru komisja zbiera karty i przystępuje do liczenia wyników wyborów;

6) głosujący oddaje głos na tego kandydata, którego nazwisko pozostawił nie skreślone;

7) dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisów

nie wywołuje żadnych skutków prawnych;

8) głos jest nieważny, jeśli:

a)karta do głosowania jest całkowicie przekreślona lub przedarta,

b)zawiera większą liczbę nazwisk nie skreślonych, w wyborach na sołtysa lub większą liczbę , niż liczba miejsc w Radzie Sołeckiej, w wyborach do tej Rady,

c)karta do głosowania jest inna niż sporządzona przez komisję.


2. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie, przy czym w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Sołtysa.


3. Sołtysem zostaje ten kandydat, który uzyskał największą ilość głosów. W przypadku równej liczby głosów uniemożliwiającej wybór Sołtysa, przeprowadza się wybory ponowne spośród

kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę głosów.


4. Członkiem Rady Sołeckiej zostają ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W razie uzyskania równej liczby głosów przez kandydatów do Rady Sołeckiej , ust. 3 stosuje się odpowiednio.


§ 14.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiadają przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez nie przed upływem kadencji odwołani.


2. Wnioski o odwołanie Sołtysa , Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków kierowane są do Wójta.


3. Z wnioskiem o odwołanie mogą wystąpić:

1) Rada Gminy lub Wójt;

2)1/5 ogółu mieszkańców sołectwa.


4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Treść odwołania przedstawia się zainteresowanemu. Wniosek bez uzasadnienia podlega zwrotowi.


5. Odwołanie następuje w takim samym trybie jak wybór.


6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że zainteresowany nie stawi się bez uzasadnionych przyczyn.


7. Zebranie Wiejskie obowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego.


8. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:

-77-

1) śmierci;

2) zrzeczenia się;

3) odwołania przed upływem kadencji;

4) utraty prawa wybieralności.


9. W przypadku wygaśnięcia mandatu Wójt zarządza wybory uzupełniające, które odbywają się wg zasad określonych w niniejszym rozdziale.


10. W przypadku, gdy Sołtys nie może czasowo pełnić swoich obowiązków, przekazuje je wybranemu przez siebie członkowi Rady Sołeckiej, przy czym o zaistniałej sytuacji powiadamia Wójta.

Rozdział VII

Środki finansowe sołectwa


§ 15. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy.


Rozdział VIII

Mienie sołectwa

§ 16.1. Zakres i ogólne zasady gospodarowania mieniem określa art.48 ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.


2. Zebranie Wiejskie może wnioskować o przekazanie w zarząd sołectwa składników mienia komunalnego znajdującego się w jego obrębie (z wyłączeniem gruntów rolnych).

 

3. Decyzję o przekazaniu sołectwu składników mienia komunalnego, o którym mowa w ust.2 podejmuje Rada Gminy.


4. Przyjęcie przez sołectwo składników mienia komunalnego pociąga za sobą obowiązek utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym.


Rozdział IX

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa


§17. 1. Kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez Komisję Rewizyjną oraz Wójta.


2. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji , danych, dokumentów i pisemnych wyjaśnień dotyczących funkcjonowania jednostki pomocniczej gminy.


3. Radni, Wójt i upoważnieni przez niego pracownicy Urzędu Gminy mają prawo do uczestniczenia w Wiejskim Zebraniu Wyborczym.


4. Rada Gminy, na wniosek Wójta ma prawo uchylić uchwałę zebrania z powodu niezgodności z prawem.


Rozdział X

Postanowienia końcowe


§18. Zmiany statutu uchwala Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego.


-78-

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIII/ 70 /2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 24 października 2007r.STATUT

SOŁECTWA ŚLEPCE


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1. Ogół mieszkańców wsi: Krzesimowo, Nowe Ślepce i Stare Ślepce tworzy sołectwo

Ślepce.


§ 2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

2) statutu Gminy Sławoborze ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

z 2003r. Nr 72, poz. 1280),

3) niniejszego statutu.

Rozdział II

Pozycja prawna sołectwa


§ 3.1.Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy.


2.Sołectwo nie posiada osobowości prawnej, a jego działalność społeczno - gospodarcza prowadzona jest w ramach osobowości prawnej Gminy.


3.Statut sołectwa określa organizację wewnętrzną sołectwa, kompetencje, zadania, zakres działania i jego organów oraz zakres i formy nadzoru nad jego działalnością.


4.Sołectwo działa samodzielnie i realizuje działania własne na warunkach określonych

w niniejszym statucie.


5.Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z organami gminy w wykonywaniu zadań własnych i zleconych gminie.


6.Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące istotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu jego opinii. Sołectwo posiada prawo wniesienia sprzeciwu do organów gminy określone niniejszym statutem w przypadku uznania , że naruszone zostały jego istotne interesy.


7. Zmiana granic lub zniesienie jednostki pomocniczej sołectwa może nastąpić z inicjatywy mieszkańców lub organów Gminy. Zmiana granic sołectwa następuje w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa.


Rozdział III

Zakres działalności i sposób ich realizacji


§ 4.1. Sołectwo i jego organy dbają o zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców sołectwa .

-79-

2. Do zakresu działania sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym , niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Gminy na rzecz innych podmiotów, w szczególności:

1) udział w rozpatrywaniu przez organy spraw istotnych dla funkcjonowania sołectwa,

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego na terenie sołectwa,

3) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa, w tym zwłaszcza wśród młodzieży,

4) współorganizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i wypoczynku mieszkańców sołectwa,

5) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zwłaszcza w okresie pomocy społecznej, utrzymania porządku i upowszechniania sportu, kultury i edukacji;

6) zapewnienie ścisłego współdziałania z Radą Gminy i jej Komisjami oraz z Wójtem w rozpatrywaniu spraw związanych z życiem sołectwa,

7) zarządzanie wydzielonym mieniem komunalnym,

8) wyrażanie opinii w sprawach wskazanych ustawami oraz w sprawach, w których o opinię zwrócą się organy gminy i inne jednostki organizacyjne,

9) Organizowanie stałych kontaktów z radnymi wybranymi w okręgu wyborczym obejmującym

obszar sołectw.


§ 5. Zadania zakreślone w § 4 sołectwo realizuje poprzez:

1)opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa:

a) projektów rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej sołectwa,

b) przepisów prawa miejscowego,

c) planów zagospodarowania przestrzennego;

2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,

3)współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,

4)współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz

kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa;

5)występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa;

6)dbałość i utrzymanie porządku oraz organizowanie prac porządkowych na terenie sołectwa ze szczególnym uwzględnieniem terenów komunalnych.


Rozdział IV

Organy sołectwa


§ 6.1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys;

2. Zebranie Wiejskie jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) sołectwa.

 

3. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

 

4. Rada Sołecka jest organem wspomagającym Sołtysa.

 

5. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady gminy i trwa cztery lata licząc od dnia wyboru.


6. Sołtys i Rada Sołecka wykonuje obowiązki do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

-80-

7. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję odbywa się w terminie nie dłuższym jak sześć miesięcy licząc od dnia wyborów do samorządu gminnego.


Rozdział V

Zakres działania organów sołectwa

Zebranie Wiejskie


§ 7.1. Najwyższą władzą w sołectwie jest Zebranie Wiejskie, które jest organem właściwym we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.


3. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys :

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Rady Sołeckiej,

3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta,

4) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.


4. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę potrzeb.


5. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego, Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, z 7 dniowym wyprzedzeniem;


6. W przypadku nie zwołania zebrania przez Sołtysa w terminie, o którym mowa w ust. 5, Zebranie wiejskie zwołuje Wójt.


§ 8.1. Zebranie Wiejskie wypowiada się w formie uchwał we wszystkich istotnych dla sołectwa sprawach.

 

2. Zebranie Wiejskie może podejmować ważne uchwały, gdy uczestniczy w nim 1/5 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze.

 

3. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów “za” musi być większa od liczby “przeciw”.


4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie Wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.


5. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane przez wyznaczonego członka Rady Sołeckiej lub przez osobę wybraną przez Zebranie, z wyjątkiem zebrań sprawozdawczo-

wyborczych, które obsługuje pracownik Urzędu Gminy wskazany przez Wójta.


6. Sołtys otwiera Zebranie Wiejskie i przewodniczy obradom z wyjątkim zebrania sprawozdawczo-wyborczego, któremu przewodniczy osoba wskazana przez Wójta.


7. Na wniosek Sołtysa Zebranie Wiejskie może powierzyć przewodniczenie obradom innej uprawnionej do udziału w Zebraniu osobie.


8. Kopię protokołu oraz podjęte uchwały i wnioski Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie 14 dni od daty odbycia zebrania.


-81-

9. Uchwały Zebrania Wiejskiego podpisuje prowadzący Zebranie Wiejskie, natomiast protokół podpisuje Sołtys i protokolant.


10. Wójt w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy. O sposobie załatwiania spraw informuje Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.


Sołtys

 

§ 9.1. Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie.


2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.


3. Do podstawowych kompetencji Sołtysa należy:


1) reprezentowanie sołectwa;

2) uczestniczenie w Zebraniach Wiejskich;

3) organizowanie zebrań wiejskich;

4) realizacja uchwał, wniosków i postanowień Zebrania Wiejskiego;

5) podejmowanie działań organizacyjno-wykonawczych, mających istotne znaczenie dla mieszkańców sołectwa;

6) realizacja uchwał organów Gminy dotyczących sołectwa;

7) przewodniczenie Radzie Sołectwa;

8) wykonywanie określonych przez prawo zadań z zakresu administracji publicznej w sołectwie;

9) uczestniczenie w szkoleniach i naradach Sołtysów;

10) bieżące informowanie mieszkańców Sołectwa o uchwałach Rady Gminy, zarządzeniach Wójta oraz uchwałach, opiniach i wnioskach Zebrania Wiejskiego,

11)sporządzanie sprawozdań z działalności sołectwa.


4. Sołtys podejmuje działania organizacyjne w zakresie współpracy z organem stanowiącym.

 

5. Sołtys uczestniczy w sesjach Rady Gminy bez prawa głosowania.


6. Zawiadomienie o terminie sesji wraz z porządkiem obrad przekazuje Sołtysowi Przewodniczący Rady Gminy.


Rada Sołecka


§ 10.1.Rada Sołecka jest organem wspomagającym Sołtysa.


2. Rada Sołecka składa się od 3 do 5 osób.


3. Posiedzeniom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys.


4. Rada Sołecka działa kolegialnie.


5. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy, inicjujący.


§ 11.1. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach zwołanych w miarę potrzeb przez Sołtysa.

2. Do zadań Rady Sołeckiej należy:

-82-

1)uczestniczenie w przygotowaniu zebrań wiejskich, sporządzaniu projektów uchwał i opinii będących przedmiotem tych zebrań;

2)inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołtysa i mieszkańców sołectwa;

3)współdziałanie z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw dotyczących sołectwa.


Rozdział VI

Wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej


§12. 1.Wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej należy do wyłącznej kompetencji prawomocnie zwołanego i przeprowadzonego Zebrania Wiejskiego.


2.Zebranie Wiejskie, na którym dokonywany będzie wybór albo odwołanie Sołtysa lub Rady Sołeckiej zwołane jest przez Wójta i przybiera formę Wiejskiego Zebrania Wyborczego.


3.Czynne i bierne prawo wyborcze mieszkańców Sołectwa ocenia się stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U.z 2003r. Nr 159, poz.1547 z późn. zm.).


4.Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.


5.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu, po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania -bez względu na liczbę uczestników.


6.Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.


7.Wybory i odwołanie organów sołectwa przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, uczestniczących w zebraniu. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do tych organów.


8.Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników wyborów;

4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego wyboru;

5) ogłoszenie wyników wyborów.


9. Z wykonania swoich czynności komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. Protokół powinien zawierać:

1) skład komisji i podział funkcji;

2) ilość osób biorących udział w głosowaniu;

3) nazwiska i imiona kandydatów;

4) ilość głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych;

5) ilość głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów;

6) wskazanie osoby wybranej na Sołtysa oraz osób wybranych do Rady Sołeckiej.


§13.1. Wyboru Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym,

w następujący sposób:

-83-

1) prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wyłącznie stały mieszkaniec sołectwa, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze;

2) kandydatem może zostać osoba posiadająca bierne prawo wyborcze, która wyrazi zgodę na kandydowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w razie nieobecności na zebraniu;

3) komisja sporządza karty do głosowania umieszczając na nich nazwiska kandydatów w dowolnej kolejności;

4) liczba kandydatów jest nieograniczona;

5) po dokonaniu wyboru komisja zbiera karty i przystępuje do liczenia wyników wyborów;

6) głosujący oddaje głos na tego kandydata, którego nazwisko pozostawił nie skreślone;

7) dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisów

nie wywołuje żadnych skutków prawnych;

8) głos jest nieważny, jeśli:

a)karta do głosowania jest całkowicie przekreślona lub przedarta,

b)zawiera większą liczbę nazwisk nie skreślonych, w wyborach na sołtysa lub większą liczbę , niż liczba miejsc w Radzie Sołeckiej, w wyborach do tej Rady,

c)karta do głosowania jest inna niż sporządzona przez komisję.


2. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie, przy czym w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Sołtysa.


3. Sołtysem zostaje ten kandydat, który uzyskał największą ilość głosów. W przypadku równej liczby głosów uniemożliwiającej wybór Sołtysa, przeprowadza się wybory ponowne spośród

kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę głosów.


4. Członkiem Rady Sołeckiej zostają ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W razie uzyskania równej liczby głosów przez kandydatów do Rady Sołeckiej , ust. 3 stosuje się odpowiednio.


§ 14.1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej odpowiadają przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez nie przed upływem kadencji odwołani.


2. Wnioski o odwołanie Sołtysa , Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków kierowane są do Wójta.


3. Z wnioskiem o odwołanie mogą wystąpić:

1) Rada Gminy lub Wójt;

2)1/5 ogółu mieszkańców sołectwa.


4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Treść odwołania przedstawia się zainteresowanemu. Wniosek bez uzasadnienia podlega zwrotowi.


5. Odwołanie następuje w takim samym trybie jak wybór.


6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że zainteresowany nie stawi się bez uzasadnionych przyczyn.


7. Zebranie Wiejskie obowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego.


8. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:

1) śmierci;

2) zrzeczenia się;

-84-

3) odwołania przed upływem kadencji;

4) utraty prawa wybieralności.


9. W przypadku wygaśnięcia mandatu Wójt zarządza wybory uzupełniające, które odbywają się wg zasad określonych w niniejszym rozdziale.


10. W przypadku, gdy Sołtys nie może czasowo pełnić swoich obowiązków , przekazuje je wybranemu przez siebie członkowi Rady Sołeckiej, przy czym o zaistniałej sytuacji powiadamia Wójta.

Rozdział VII

Środki finansowe sołectwa


§ 15. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy.


Rozdział VIII

Mienie sołectwa

§ 16.1. Zakres i ogólne zasady gospodarowania mieniem określa art.48 ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.


2. Zebranie Wiejskie może wnioskować o przekazanie w zarząd sołectwa składników mienia komunalnego znajdującego się w jego obrębie (z wyłączeniem gruntów rolnych).

 

3. Decyzję o przekazaniu sołectwu składników mienia komunalnego, o którym mowa w ust.2 podejmuje Rada Gminy.


4. Przyjęcie przez sołectwo składników mienia komunalnego pociąga za sobą obowiązek utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym.


Rozdział IX

Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa


§17. 1. Kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy poprzez Komisję Rewizyjną oraz Wójta.


2. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji , danych, dokumentów i pisemnych wyjaśnień dotyczących funkcjonowania jednostki pomocniczej gminy.


3. Radni, Wójt i upoważnieni przez niego pracownicy Urzędu Gminy mają prawo do uczestniczenia w Wiejskim Zebraniu Wyborczym.


4. Rada Gminy, na wniosek Wójta ma prawo uchylić uchwałę zebrania z powodu niezgodności z prawem.


Rozdział X

Postanowienia końcowe


§18. Zmiany statutu uchwala Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania

Wiejskiego.
-85-