Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XIII _ 68 _2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 października 2007 roku w sprawie dokonania komunalizacji nieruchomości niezabudowanej na mienie gminy

 

Uchwała Nr XIII / 68 /2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 24 października 2007 roku


w sprawie dokonania komunalizacji nieruchomości niezabudowanej na mienie gminy.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku/ oraz art.5 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 1990r.przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 10 maja 1990 roku Nr 32 poz. 191 z późn. zm. Rada Gminy w Sławoborzu uchwala co następuje:
§ 1 Postanawia wystąpić do Wojewody Zachodniopomorskiego z

wnioskiem o dokonanie komunalizacji na mienie Gminy w Sławoborzu nieruchomości niezabudowanej

Miejsowość Zagrody – grunty zadrzewione Lz-RV park w działce Nr 20 o pow. 0,6353 ha .§ 2 Nieruchomość wymieniona w § 1, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławoborze przewidziana jest jako park podworski.


§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .