Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XIII_ 67 _ 2007r. Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiących Gminny Zasób...

 

Uchwała Nr XIII/ 67 / 2007r.

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 24 października 2007 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiących Gminny Zasób Nieruchomości.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 litera “a ,, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity – Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami/ art. 13 ust. 1 i art. 37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku Rada Gminy uchwala co następuje :§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do mieszkańców Gminy Sławoborze następujące nieruchomości położone w obrębie Mysłowice, stanowiące Gminny

Zasób Nieruchomości :


1.1.Wyodrębniony na parterze budynku lokal użytkowy nr 2 o pow. użytkowej 126,50 m2

przeznaczony do adaptacji na mieszkanie wraz z przynależnym pomieszczeniem nr 1

w piwnicy o pow.6,40 m2

- segment budynku gospodarczego o pow. użytkowej 35,70 m2

- 421/1279 część działki gruntowej nr 160/3 o pow. 1.280,00 m2 w Mysłowicach.


1.2. Wyodrębniony na poddaszu budynku lokal użytkowy nr 3 o pow. użytkowej 80,80 m2

przeznaczony do adaptacji na mieszkanie wraz z przynależnym pomieszczeniem nr 3

w piwnicy o pow. 11,80 m2

- segment budunku gospodarczego o pow. użytkowej 64,10 m2

- 392/1279 część działki gruntowej nr 160/3 o pow. 1.280 m2 w Mysłowicach.

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.


§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .