Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XIII_64_2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 października 2007 roku w sprawie zapewnienia pomocy finansowej spółce \\

 
Uchwała Nr XIII/64/2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 24 października 2007 roku

w sprawie zapewnienia pomocy finansowej spółce “Miejskie Wodociągi

i Kanalizacja” Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy realizacji projektu

pn. “Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” współfinansowanego ze środków

 Funduszu Spójności.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591

z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:


§ 1. Gmina Sławoborze poręczy Spółce “Miejskie Wodociągi

i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Kołobrzegu Kredyt bankowy na realizację zadania “Zintegrowana gospodarka

wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” w części udziału własnego Spółki na inwestycje realizowane na terenie

Gminy Sławoborze,

w przypadku wystąpienia przez Spółkę z pisemnym wnioskiem w trakcie realizacji planowanych na lata 2007-2010

inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w rejonie

2 projektu grupowego, w celu zapewnienia prokrycia kosztów inwestycji, w sytuacji

gdy Spółka nie będzie w stanie zrealizować tych inwestycji ze środków własnych

i Funduszu Spójności.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaWiceprzewodniczący Rady

Czesław Łyskawka