Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XIII_63_2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia w sprawie ustalenia najniższego...

 


Uchwała Nr XIII/63/2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 24 października 2007 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia

wartości jednego punktu w złotych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku

w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych

w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U.Nr 146, poz. 1222 – ze zmianami ) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sławoborzu najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania

w wysokości 545,00 zł. ( słownie: pięćset czterdzieści pięć złotych).


§ 2. Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w wysokości

5,50 zł. ( słownie: pięć złotych 50/100 ).


§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/193/2001 Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 20 grudnia 2001 roku.


§ 4.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady

Czesław Łyskawka