Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XIII_62_2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 października 2007 r. w sprawie przyjęcia: \\

 

Uchwała Nr XIII/62/2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 24 października 2007 roku.


 


w sprawie przyjęcia: “Gminnego Programu Systemu Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną Dla Gminy Sławoborze na lata 2007-2015” oraz “Gminnego Programu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dla Gminy Sławoborze

na lata 2007-2015”.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.

zmianami) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku

o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz.593 z późn. zmianami) Rada Gminy

w Sławoborzrzu uchwala, co następuje:


 

§ 1. Przyjmuje się:

1. Gminny Program Systemu Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną Dla Gminy

Sławoborze na lata 2007-2015 – stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Gminny Program Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dla Gminy

Sławoborze na lata 2007-2015 – stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący Rady

Czesław Łyskawka