Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XII_61_2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 12 września 2007 r w sprawie utworzenia obwodu głosowania

 

Uchwała Nr XII/61/2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 12 września 2007 r.w sprawie utworzenia obwodu głosowania.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku – Dz. U. nr 142, poz. 1591- z późniejszymi zmianami) oraz art.30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46, poz. 499 – z późniejszymi zmianami ), Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Sławoborze tworzy się następujący obwód głosowania:Nr

obwodu

Granice Obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji

4

Dom Pomocy Społecznej w Krzecku

Dom Pomocy Społecznej

w Krzecku§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.