Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XI _60 _2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność komunalną Gminy Sławoborze nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

 

Uchwała Nr XI /60 /2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 29 sierpnia 2007r.w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność komunalną Gminy Sławoborze nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych .
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 litera „ a „ ustawy z dnia 8 marca 1990

roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy w Sławoborzu uchwala co następuje :

§ 1. Przejąć od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Szczecinie

Filii w Koszalinie nieodpłatnie na mienie komunalne Gminy Sławoborze

następujące nieruchomości niezabudowane :

  1. Działkę nr 6/29 o pow. 0,2840 ha, KW Nr 40566,w obrębie Lepino, przeznaczoną na urządzenie przystanku, części składowej planowanej ścieżki rowerowej.


  1. Działkę nr 35/1 o pow. 1,5800 ha, KW brak, w obrębie Stare Ślepce, przeznaczoną na urządzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego.


  1. Działkę nr 262 o pow. 0,7300 ha, KW brak, w obrębie Krzecko, przeznaczoną na urządzenie przystanku, części składowej planowanej ścieżki rowerowej.


  1. Działkę nr 554 o pow. 0,8900 ha, KW Nr 32361, w obrębie Sławoborze, przeznaczoną na urządzenie placu zabaw.


  1. Działkę nr 546 o pow. 0,2900 ha, KW Nr 6462, w obrębie Sławoborze, przeznaczoną na urządzenie przystanku, części składowej planowanej ścieżki rowerowej.


  1. Działkę nr 341 o pow. 3.9700 ha, KW Nr 3445(6462), w obrębie Sławoborze, przeznaczoną na urządzenie boisk sportowych.
  1. Działkę nr 150 o pow. 1,4800 ha, KW Nr brak, w obrębie Ciechnowo, przeznaczoną na urządzenie boiska sportowego do gry w piłkę nożną.

  2. Działkę nr 205/6 o pow. 0,1000 ha, KW Nr 643(2129), w obrębie Powalice, stanowiącą drogę publiczną .


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.