Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XI_59_2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 sierpnia 2007r w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów...

 

Uchwała Nr XI/59/2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 29 sierpnia 2007r.


w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.


Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca

1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591

z późniejszymi zmianami ) oraz art. 6 ust. 2-4a ustawy z dnia 13 września 1996 roku

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236,

poz. 2008 z późniejszymi zmianami) i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach

( Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zmianami ) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala,

co następuje:


§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

za usługi odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych w następujących

wysokościach:


1) 10, 00 zł. ( brutto ) za odbiór raz w miesiącu odpadów komunalnych z jednego

pojemnika o pojemności 120 litrów,


2) 18,00 zł. ( brutto ) za odbiór raz w miesiącu odpadów komunalnych z jednego

pojemnika o pojemności 240 litrów,


3) 53,50 zł. ( brutto ) za odbiór raz w miesiącu odpadów komunalnych z jednego

pojemnika o pojemności 1100 litrów,


4) 11,00 zł. ( brutto ) za odbiór odpadów komunalnych z jednego worka o pojemności

120 litrów.


§ 2. Ustala się stawkę opłaty za obiór i transport 1 m3 nieczystości ciekłych

w wysokości 40,00 zł.


§ 3. Górne stawki opłat, o których mowa w § 1 stosuje się wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


§ 4. Opłaty, o których mowa w uchwale mają charakter cen maksymalnych

w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach za usługi świadczone przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady

 

Jadwiga Nowakowska