Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XI_58_2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2007 r

 

Uchwała Nr XI/58/2007

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 29 sierpnia 2007 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2007 r.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 42 poz.: 151), art. 184 ust. 2 pkt. 3 ustawy

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:


par.1.1 Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 59 750,00 zł

1.2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 59 750,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

par.2.1. Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy zamyka się kwotami:

DOCHODY - 10 151 629,63 zł. WYDATKI - 11 919 089,63 zł.

2.2. Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 1 767 460,00, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów zaciąganych w bankach krajowych ........................................... 1 502 386,00 zł

b) pożyczki z WFOŚiGW ............................................................................... 104 000,00 zł c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ub. ......... 161 074,00 zł 2.3. Przychody budżetu po zmianach wyniosą .............................................. 2 171 460, zł w tym: a) kredyty .................................................................................... 1 502 386,00 zł

b) pożyczka z WFOŚiGW ................................................................ 104 000,00 zł c) Inne źródła (wolne środki) ........................................................ 589 036,00 zł

2.4. Rozchody ................................................................................................. 404 000,00 zł

a) spłaty kredytów ........................................................................................ 404 000,00 zł

par.3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na

2007 r. i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.


Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Nowakowska

Uzasadnienie zmian wprowadzonych do budżetu gminy uchwałą Rady Gminy Sławoborze Nr ......../2007 z dnia ............ 2007 r.


  1. DOCHODY


Wprowadza się zmianę do dochodów budżetu gminy na 2007 r., polegającą na zmniejszeniu dotacji w kwocie 59 750 zł, zaplanowanej na realizację zadania pn.: "Z kulturą za pan brat" - remont i doposażenie domu kultury dla potrzeb organizacji imprez i warsztatów kulturalnych dla dzieci i młodzieży - w związku z negatywnym rozpatrzeniem naszego wniosku przez Ministerstwo Kultury. Na dofinansowanie zadań objętych w 2007 r. mecenatem Ministra Kultury złożono w dwóch naborach łącznie 350 wniosków, z czego 182 rozpatrzono pozytywnie. Wśród nich znalazły się głównie instytucje kultury: muzea, filharmonie, teatry, konserwatorzy zabytków, itp.


II. WYDATKI


Zmiany do budżetu gminy na 2007 r. po stronie wydatków wprowadzono ze względu na:


  1. potrzebę zatrudnienia osoby, w związku ze zwiększeniem zakresu prac związanych z wydawaniem dowodów osobistych - wynagrodzenia i pochodne wyniosą łącznie 5 410 zł,

  2. zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych, w tym m.in. ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, nie refundowane wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy obowiązkowe na zfśs 39 340 zł,

  3. wyższe niż zaplanowano wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków 1 140 zł,

  4. wykorzystanie zaplanowanych środków na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych (paliwo, ekwiwalenty za udział w akcjach ...) 2 000 zł,

  5. zwiększeniem zakresu prac porządkowych związanych z estetyzacją gminy (zakupy farb, akcesoriów malarskich, paliwa do kosiarek, materiałów do wykonywania wszelkich napraw itp. ...) 5 000 zł,

  6. zlecenia opracowania wstępnej koncepcji do projektu dostarczenia sygnału internetowego w gminie Słaoborze w oparciu o sieć szerokopasmową, (wstępne założenia budowy infrastruktury sieci szerokopasmowej, jako inwestycji przyszłościowej z inicjatywy miasta Białogard z kilkoma gminami ościennymi). Koszt opracowania 6 500 zł.


Środki na powyższe zadania pochodzą głównie z przeniesienia wydatków na zadania, które nie będą wykonywane - negatywnie zaopiniowany wniosek na dofinansowanie remontów w domu kultury oraz likwidacji wysypiska śmieci.

Oprac.: Skarbnik Gminy M. Wróbel


 

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 59 750,00

92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 59 750,00


6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - 59 750,00
Razem: - 59 750,00 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

750

Administracja publiczna 1 310 662,00 50 110,00 1 360 772,00


75011
Urzędy wojewódzkie 63 467,00 5 410,00 68 877,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 942,00 4 500,00 43 442,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 213,00 800,00 8 013,004120 Składki na Fundusz Pracy 1 025,00 110,00 1 135,00


75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 012 320,00 6 500,00 1 018 820,004300 Zakup usług pozostałych 64 423,00 6 500,00 70 923,00


75095
Pozostała działalność 127 975,00 38 200,00 166 175,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 000,00 16 000,00 82 000,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 800,00 2 700,00 15 500,004120 Składki na Fundusz Pracy 2 100,00 300,00 2 400,004440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 19 200,00 22 500,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 148 813,00 2 000,00 150 813,00


75412
Ochotnicze straże pożarne 141 813,00 2 000,00 143 813,003020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 997,00 1 000,00 4 997,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 2 500,00 15 500,004270 Zakup usług remontowych 1 500,00 - 1 500,00 0,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 200,00 1 140,00 8 340,00


75647
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 7 200,00 1 140,00 8 340,004100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2 000,00 1 140,00 3 140,00

852

Pomoc społeczna 3 292 841,00 - 20 000,00 3 272 841,00


85295
Pozostała działalność 447 280,00 - 20 000,00 427 280,003110 Świadczenia społeczne 447 280,00 - 20 000,00 427 280,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 665 692,00 - 15 000,00 650 692,00


90002
Gospodarka odpadami 49 800,00 - 20 000,00 29 800,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 - 20 000,00 10 000,0090095
Pozostała działalność 10 000,00 5 000,00 15 000,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 800,00 3 000,00 8 800,004300 Zakup usług pozostałych 3 600,00 2 000,00 5 600,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 495 584,00 - 78 000,00 417 584,00


92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 439 259,00 - 78 000,00 361 259,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 203,00 25 000,00 60 203,004270 Zakup usług remontowych 75 000,00 - 25 000,00 50 000,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 78 000,00 - 78 000,00 0,00
11 978 839,63 - 59 750,00 11 919 089,63