Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr IX_57_2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie powołania zespołu opiniodawczego o kandydatach na ławników

 

Uchwała Nr IX/57/2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 25 czerwca 2007 rokuw sprawie powołania zespołu opiniodawczego o kandydatach na ławników.

Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku

Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U.Nr 98 poz. 1070 z późn. zmianami) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:§ 1. Powołuje się zespół do przedstawienia opinii o kandydatach

na ławników do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Białogardzie

w składzie:

1. Żebrowska Elżbieta

2. Łyskawka Czesław

3. Zygmunt Marek§ 2. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.