Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr IX_56_2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie wystąpienia Gminy Sławoborze z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

 

Uchwała Nr IX/56/2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 25 czerwca 2007 roku

w sprawie wystąpienia Gminy Sławoborze z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)

uchwala się, co następuje:§ 1. Gmina Sławoborze występuje z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji

Turystycznej działającej w formie związku stowarzyszenia.§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/150/2000 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia

28 grudnia 2000 roku w sprawie przystąpienia do związku stowarzyszeń

pn. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.