Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr IX_55_2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu \\

 

Uchwała Nr IX/55/2007

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 25 czerwca 2007 r.


w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu „Szkoła równych szans – programy rozwojowe dla szkół w województwie zachodniopomorskim” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 51 ust.1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:§ 1. Rada Gminy wyraża zgodę na ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Szczecinie o dofinansowanie projektu „Szkoła równych szans – programy rozwojowe dla szkół w województwie zachodniopomorskim” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową na kwotę 96 954,00 zł.


§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Sławoborze do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego, o którym mowa w § 1.


§ 3. Zobowiązanie finansowe wynikające z niniejszej uchwały zostanie pokryte z dochodów własnych gminy.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.