Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała nr IX_54_2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie: poręczenia przez Gminę Sławoborze weksla ?in blanco? wystawionego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja...

 

Uchwała nr IX/54/2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 25 czerwca 2007 r.w sprawie: poręczenia przez Gminę Sławoborze weksla „in blanco” wystawionego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu tytułem zabezpieczenia spłaty kwoty pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 22.382.540,00 złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści złotych i 00/100) w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.


Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832), Rada Gminy w Sławoborze uchwala co następuje:


§ 1

  1. Rada Gminy wyraża zgodę i upoważnia Wójta Gminy Sławoborze do poręczenia weksla „in blanco” wystawionego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu tytułem spłaty kwoty pożyczki udzielonej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie proporcjonalnej do naszego udziału tj. 15,2201% w koszcie realizacji inwestycji, tj. do wysokości 3.406.644,97 złotych (słownie: trzy miliony czterysta sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote i 97/100)


  1. Weksel „in blanco” stanowi zabezpieczenie roszczeń Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o zwrot niezapłaconych przez wystawcę weksla należności na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu spłaty pożyczki zaciąganej przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.


  1. Poręczenie obowiązuje do dnia 01.07.2022 r.§ 2

Źródłem ewentualnej spłaty części zadłużenia przypadającej na dany rok będą dochody uzyskiwane w dziale 756, rozdział

75615.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.