Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA NR IX_50_2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V_14_07

 

UCHWAŁA NR IX/50/2007

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 25 czerwca 2007 r.w sprawie zmiany uchwały Nr V/14/07 Rady Gminy Sławoborze z dnia 07 lutego 2007 r. w sprawie

uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na 2007 rok.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4i pkt. 9 lit. i oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162,poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832) Rada Gminy Sławoborze, uchwala, co następuje:§ 1. W uchwale Nr V/14/2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 07 lutego 2007 r. w sprawie

uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na 2007 r.:


a) w § 9 dodaje się pkt „4” w brzmieniu:

4). łącznej kwoty poręczeń w wysokości do 10 475 000 zł.

b) w § 10 dodaje się pkt. 3.

3). udzielania poręczeń do maksymalnej kwoty 10 475 000 zł


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sławoborze.


UZASADNIENIE


W związku z zabezpieczeniem umów pożyczek z NFOŚiGW oraz WFOŚ w ramach projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” finanse publiczne wymagają określenia łącznej kwoty poręczeń w uchwale budżetowej. Oznacza to możliwość udzielenia poręczeń przez organ wykonawczy Gminy Sławoborze odpowiednie postanowienia znajdą się uchwale budżetowej (zgodnie
z zasadą „uprzedniości budżetu”).