Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr IX_49_2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2007 r.

 

Uchwała Nr IX/49/2007

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 25 czerwca 2007 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2007 r.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 42 poz.: 151), art. 184 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:


par.1.1) Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 1 447 425,00 zł

2) Zmniejsza się wydatki budzetu gminy na 2007 r. o kwotę 1 468 047,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

par.2. 1) Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy zamyka się kwotami:

DOCHODY - 10 056 626,63 zł, WYDATKI - 11 824 086,63 zł,

2. Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 1 767 460,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzacymi z:

a) kredytów zaciąganych w bankach krajowych (lub z obligacji)................. 1 502 386,00 zł

b) pożyczki z WFOŚiGW................................................................................ 104 000,00 zł

c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu, w tym wynikajacych z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ub. ......... 161 074,00 zł

3. Przychody budżetu po zmianach wyniosą .................................................2 171 460,00 zł

w tym: a) kredyty (lub obligacje) ..............................................................1 502 386,00 zł

b) pożyczka z WFOŚiGW............................................................... 104 000,00 zł b) Inne źródła (wolne środki) ........................................................ 565 074,00 zł

4. Rozchody ................................................................................................... 404 000,00 zł

a) spłaty kredytów ........................................................................................ 404 000,00 zł

par.3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na

2007 r. i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.
 Uzasadnienie:


I. DOCHODY


Wprowadza się do budżetu gminy na 2007 r. zmiany dochodów, w związku z:

1) otrzymaniem ponadplanowych dochodów w kwocie 32 400 zł z tyt.:

- składowania odpadów na wysypisku w Lepinie - 6 000,00 zł

- zwrotu kosztów windykacji podatków i opłat (upomnienia) - 2 300, 00 zł

- zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wypłacanych przez GOPS - 300,00 zł

- wpływów z usług opiekuńczych, świadczonych przez GOPS - 5 000,00 zł

- podatku od spadków i darowizn - 2 000,00 zł

- podatku dochodowego od osób prawnych - 4 000,00 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 6 800,00 zł

- realizacji zaległości z tyt.: opłat za wodę i scieki - 6 000,00 zł.

2) przyznaniem środków w ramach SPO RZL współfinansowanego z budżetu państawa (25%) na realizację programu "Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie zachodniopomorskim" w wysokości 96 954 zł.

3) Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 1 447 425 zł, w tym z tyt.:

- ustalenia przez Sąd Arbitrażowy ostatecznej kwoty należnej gminie za przekazanie sieci

gazowej dla dystrybotora gazu - niższej od określonej w umowie o 206 025,00 zł,

- odmowy zwiększenia dofinansowania o dodatkowy 1 000 000,00 zł budowy hali sportowej, oraz niższego o 269 900,00 zł zaangażowania środków w 2007 r., które są w dyspozycji

gminy od początku budowy hali sportowej i przeniesienie jej do wykorzystania w 2008 r.

II. WYDATKI


Zmiany do budżetu gminy na 2007 r. po stronie wydatków wprowadzono ze względu

na wystąpienie następujących okoliczności:

1) Zmniejszenie wydatków z tyt.:

- składek na JRP (inwestycje realizowane przez MWiK Spółka z o.o. w Kołobrzegu poprzez ZMiGDP z dofinansowaniem z Funduszu Spójności), które uisci spółka w kwocie 19 387,00 zł,

- niższych niż zakładano na poziomie projektu budżetu na 2007 r. dopłat do ceny 1 m3 wody i odprowadzanych ścieków o 190 000 zł,

- zmniejszenia zakresu rzeczowego a tym samym finansowego budowy hali sportowej i przeniesienie go do realizacji w 2008 r. na kwotę 1 355 614,00 zł.


2) Zwiększenie wydatków na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych, związanych z zatrudniem bezrobotnych do prac interwencyjncych i robót publicznych, które są wyższe niż przewidywano o 35 000 zł, w tym na zabezpieczenie wypłaconych wynagrodzeń refundowanych po okresie sprawoadawczym,

- na zakup samochodu dostawczego o 5 600,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe, w związku z zatrudnianiem osób na umowę zlecenia 10 000,00 zł oraz zabezpieczenie środków na wypłaty wynagrodzeń sędziów (arbitrów) - 2 000,00 zł,

Środki finansowe na wymienione wyżej wydatki pochodzą ze zmniejszenia planowanych kwot na wynagrodzenia osobowe pracowników w Urzędzie Gminy (vacat), oraz na podróże służbowe i zakup usług pozostałych i świadczeń społecznych (zmniejszenie limitu zaangażowania srodków własnych na dożywianie do 65 000 zł).

- realizację programu "Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie zachodniopomorskim" 96 954 zł.

Wskutek wprowadzenia powyższych zmian, a szczególnie rozłożenie kosztów budowy hali na 2008 r. zmniejszyła się kwota deficytu budżetu o 416 600 zł., na pokrycie którego przewiduje się dodatkowo zaciągnąć pożyczkę a także rozważyć zdobycie środków poprzez emisję obligacji.

Stan realizacji zadania Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych za okres 2004 - 2006.

A. Roboty budowlano-montażowe - 3 552 087,90 zł

I etap: wykonana wartość robót 1 867 141,68 zł

II etap: wykonana wartość robót 1 695 800,32 zł (-) 10 854,10 = 1 684 946,22

B. Dokumentacja, nadzór, pozostałe - 266 921,09 zł.

1) Projekt budowlany - 161 040 zł

2) nadzór budowlany - 82 660 zł

3) nadzór autorski - 3 357 zł

4) pozostałe (zakup działki, przyłącze energetyczne, inne) -19 864 zł.

C. Obsługa kredytu inwestycyjnego - odsetki 30 324,14 zł.


Nakłady wykonane - łącznie 3 849 333,13 zł., sfinansowane z:

1) dochodów własnych gminy - 1 368 935 zł

2) dotacji z FRKF - 450 398 zł

3) kredyt (PBS, BOŚ) - 2 030 000 zł (transza w kwocie 302 386 zł otrzymana w 2007 r.)

Planowane nakłady do zakończenia inwestycji - przewidywany termin zakończenia 30.07.2008 r.

1) Roboty budowlano - montażowe, technologia hali sportowej - 3 724 000,00 zł, w tym kotłownia gazowa i modernizacja ogrzewania w budynku szkoły 524 000 zł,

2) Nadzór budowlany - (przewidywany) 70 000,00 zł

3) pozostałe ....... - 3 000,00 zł

4) koszty kredytów - odsetki (prognozowane) 218 000,00 zł

Planowany zakres robót proponuje się wykonać na przestrzeni 2 lat, angażując w finansowanie zadania następujące środki:


Wyszczególnienie 2007 2008

____________________________________________________

1) środki własne 157 000 zł 493 398 zł

2) pożyczka z WFOŚiGW 104 000 zł 111 000 zł

3) dotacja z FRKF 154 000 zł 995 602 zł

4) kredyt

lub emisja obligacji 1 000 000 zł 1 000 000 zł

____________________________________________________

RAZEM 1 415 000 zł 2 600 000 zł


Jak z powyższego wynika koszt budowy hali sportowej wyniesie łącznie 7 864 333 zł.

Oprac.: Skarbnik Gminy M.Wróbel


 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo 72 797,63 - 19 387,00 53 410,63


01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 28 387,00 - 19 387,00 9 000,004430 Różne opłaty i składki 19 387,00 - 19 387,00 0,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 338 800,00 - 130 000,00 208 800,00


40002
Dostarczanie wody 338 800,00 - 130 000,00 208 800,004300 Zakup usług pozostałych 337 800,00 - 130 000,00 207 800,00

750

Administracja publiczna 1 275 662,00 35 000,00 1 310 662,00


75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 025 368,00 0,00 1 025 368,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 586 268,00 - 12 000,00 574 268,004170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 10 000,00 25 000,004300 Zakup usług pozostałych 76 023,00 - 5 600,00 70 423,004610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 2 000,00 2 000,006060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 5 600,00 25 600,00


75095
Pozostała działalność 74 675,00 35 000,00 109 675,003020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 1 000,00 1 500,004010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 000,00 23 000,00 51 000,004110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 800,00 5 000,00 12 800,004120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 1 000,00 2 100,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4 000,00 5 000,004280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 2 000,00

801

Oświata i wychowanie 5 822 607,00 - 1 258 660,00 4 563 947,00


80195
Pozostała działalność 3 101 500,00 - 1 258 660,00 1 842 840,004118 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 6 499,92 6 499,924119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2 166,63 2 166,634128 Składki na Fundusz Pracy 0,00 924,78 924,784129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 308,27 308,274178 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 39 846,30 39 846,30
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 13 282,10 13 282,104248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 8 733,75 8 733,754249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 2 911,25 2 911,254308 Zakup usług pozostałych 0,00 16 710,75 16 710,754309 Zakup usług pozostałych 0,00 5 570,25 5 570,256050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 073 000,00 - 1 355 614,00 1 717 386,00

852

Pomoc społeczna 3 176 463,00 - 35 000,00 3 141 463,00


85295
Pozostała działalność 482 280,00 - 35 000,00 447 280,003110 Świadczenia społeczne 482 280,00 - 35 000,00 447 280,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 725 692,00 - 60 000,00 665 692,00


90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 548 860,00 - 60 000,00 488 860,004300 Zakup usług pozostałych 496 000,00 - 60 000,00 436 000,00
13 292 133,63 - 1 468 047,00 11 824 086,63

 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 16 400,00 6 000,00 22 400,00


40002
Dostarczanie wody 16 400,00 6 000,00 22 400,000830 Wpływy z usług 15 000,00 4 000,00 19 000,000910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 400,00 2 000,00 3 400,00

700

Gospodarka mieszkaniowa 549 495,00 - 205 225,00 344 270,00


70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 549 495,00 - 205 225,00 344 270,000920 Pozostałe odsetki 300,00 800,00 1 100,008510 Wpływy z róznych rozliczeń 431 025,00 - 206 025,00 225 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 767 011,00 10 300,00 2 777 311,00


75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 594 500,00 3 300,00 1 597 800,000690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 300,00 1 300,000910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00 2 000,00 6 000,00


75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 307 300,00 3 000,00 310 300,000360 Podatek od spadków i darowizn 500,00 2 000,00 2 500,000690 Wpływy z różnych opłat 1 200,00 1 000,00 2 200,00


75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 690 456,00 4 000,00 694 456,000020 Podatek dochodowy od osób prawnych 102,00 4 000,00 4 102,00

801

Oświata i wychowanie 1 433 900,00 - 1 172 946,00 260 954,00


80195
Pozostała działalność 1 423 900,00 - 1 172 946,00 250 954,002708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 72 715,50 72 715,502709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 24 238,50 24 238,506630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 423 900,00 - 1 269 900,00 154 000,00


852

Pomoc społeczna 2 441 240,00 5 300,00 2 446 540,00


85212
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 856 000,00 300,00 1 856 300,000970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 300,00 300,00


85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000,00 5 000,00 7 000,000830 Wpływy z usług 2 000,00 5 000,00 7 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 000,00 6 100,00 11 100,00


90002
Gospodarka odpadami 0,00 6 100,00 6 100,000830 Wpływy z usług 0,00 6 000,00 6 000,000920 Pozostałe odsetki 0,00 100,00 100,00
11 407 097,63 - 1 350 471,00 10 056 626,63

 

 


Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

630

Turystyka 60 000,00


63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 60 000,006058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00
"Rekonstrukcja wytyczonej ścieżki rowerowej Sławoborze - Jezioro Leśne" 25 000,00
"Ścieżka pieszo-rowerowa Sławoborze - Karlino" 35 000,00

750

Administracja publiczna 25 600,00


75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25 600,006060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 600,00
Zakup samochodu osobowo - dostawczego 25 600,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 80 000,00


75412
Ochotnicze straże pożarne 80 000,006060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00
Zakup samochodu specjalnego dla OSP Słowieńsko 80 000,00

801

Oświata i wychowanie 1 717 386,00


80195
Pozostała działalność 1 717 386,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 717 386,00
Budowa hali sportowej 1 717 386,006056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00
TERENOWE URZĄDZENIA SPORTOWE formą przeciwdziałania wadom postawy wsród dzieci i młodzieży w Gminie Sławoborze 0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 000,00


90002
Gospodarka odpadami 30 000,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00
Rekultywacja wysypiska śmieci w Lepinie - projekt 30 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 78 000,00


92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 78 000,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 78 000,00
Remont i doposażenie domu kultury dla potrzeb organizacji imprez i warsztatów kulturalnych dla dzieci i młodzieży 78 000,00

926

Kultura fizyczna i sport 252 128,00


92601
Obiekty sportowe 252 128,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 252 128,00
Budowa obiektu socjalnego na stadionie 252 128,006056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00
Terenowe urzadzenia sportowe przy ZSzP i place zabaw w sołectwach:Sł-rze, R-wo,Krzecko,P-ce,M-ce,Sł-sko,Sidłowo 0,00
2 243 114,00