Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała nr IX_48_2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie pn...

 

Uchwała nr IX/48/2007

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 25 czerwca 2007 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie pn.: Technologia nowej kotłowni gazowej oraz modernizacja instalacji c.o. wraz z likwidacją istniejącej kotłowni przy Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c. ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:§ 1. Zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 215 000,00 zł, (słownie: dwieście piętnaście tysięcy złotych) na zadanie pn.: Technologia nowej kotłowni gazowej oraz modernizacja instalacji c.o. wraz z likwidacją istniejącej kotłowni przy Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu.


§ 2. Ustala się okres spłaty na lata 2008 – 2010.


§ 3. Źródłem pokrycia spłaty pożyczki będą dochody własne gminy.


§ 4. Ustala się, że formą zabezpieczenia będzie weksel in blanco.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie:


Z dokumentacji techniczno – kosztorysowej budowanej hali sportowej wydzielono roboty zawiązane z technologią nowej kotłowni oraz wymianą istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły. Wartość robót przewiduje się na kwotę ogółem 524 000 zł (brutto). Wykonanie rozłożono na dwa lata: 2007 - 254 000 zł, w tym pożyczka 104 000 zł; i 2008 r. - 270 000 zł, w tym pożyczka 111 000 zł. Pożyczka nie może przekroczyć 50 % kosztów rzeczywistych zadania (§ 8 pkt 1 Zasad udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Szczecinie) i nie obejmuje podatku VAT, dlatego kwotę pożyczki ustalono na 215 000 zł. Wysokość oprocentowania wynosi od 0,3 do 0,5 stopy redyskontowej weksli, lecz nie może być niższa niż 2 – 3,7 %. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do ustalania wysokości oprocentowania w drodze negocjacji, wskutek czego może być wyższe niż wskazane wyżej.

Spłatę ustala się na lata 2008 – 2010 w ratach miesięcznych. Zasady … przewidują okres karencji, który nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Istnieje możliwość umorzenia 30 % kwoty wypłaconej pożyczki, pod warunkiem spełnienia kryteriów wymienionych w Zasadach udzielania pożyczki.Oprac. Skarbnik Gminy Maria Wróbel