Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr VIII_47_2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

 

Uchwała Nr VIII/47/2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 28 maja 2007 roku

w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami )

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zmiany w statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 10/07 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast

i Gmin Dorzecza Parsęty stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik nr 1 do uchwały

Nr VIII/47/2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 28 maja 2007 roku


Uchwała Nr 10/07

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

z dnia 21 marca 2007 roku


w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęt.
Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn, zmianami) oraz § 11 pkt 9 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ( Dz. Urzędowy Woj. Koszalińskiego

z 1992 r. Nr 10, poz. 74 z późn. zmianami) ze względu na potrzębę zmian postanowień Statutu celem dostosowania do przepisów prawa, w tym prawa wspólnotowego Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty uchwala, co następuje:


§ 1. W Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ( Dz. Urzędowy Woj. Koszalińskiego z 1992r. Nr 10, poz. 74 z późn. zmianami) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Uczestnikami Związku są :

1. miasto Białogard

2. miasto Kołobrzeg

3. miasto Szczecinek

4. miasto-gmina Barwice

5. miasto-gmina Biały Bór

6. miasto-gmina Bobolice

7. miasto-gmina Borne Sulinowo

8. miasto-gmina Czaplinek

9. miasto-gmina Karlino

10. miasto-gmina Połczyn Zdrój

11. gmina Białogard

12. gmina Biesiekierz

13. gmina Dygowo

14. gmina Grzmiąca

15. gmina Gościno

16. gmina Kołobrzeg

17. gmina Rąbino

18. gmina Rymań

19. gmina Siemyśl

20. gmina Sławoborze

21. gmina Szczecinek

22. gmina Tychowo

23. gmina Ustronie Morskie “.


§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.