Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr VIII_46_ 2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 maja 2007roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI_27_2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie udzielenia najemcom..

 

Uchwała Nr VIII/46/ 2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 28 maja 2007roku

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/27/2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie udzielenia najemcom komunalnych lokali mieszkalnych pierwszeństwa w ich nabyciu oraz w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy ich sprzedaży.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “a “ i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr VI/27/2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie udzielenia najemcom komunalnych lokali mieszkalnych pierwszeństwa

w ich nabyciu oraz w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy

ich sprzedaży, wprowadza się następującą zmianę:


- § 9 otrzymuje brzmienie:


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego”.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.