Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr VIII _45_2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie nabycia na mienie Gminy w

 

Uchwała Nr VIII /45/2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 28 maja 2007 roku

 


w sprawie nabycia na mienie Gminy własności nieruchomości zabudowanej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera ,, a “ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity -Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami / Rada Gminy uchwala co następuje :

 


§ 1.Nabyć działkę gruntu nr 110/11 w obrębie Sidłowo o pow. 0,4162 ha od

Spóldzielni Eksploatacyjnej ,,Mała “ w likwidacji z siedzibą w Sidłowie 13

gm. Sławoborze zabudowaną kotłownią i składem opału , dla której w

Sądzie Rejonowym w Białogardzie VIII Zmiejscowym Wydziale Ksiąg

Wieczystych w Świdwinie prowadzona jest KW Nr 37479.

 

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze


 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .