Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr VIII _44 _2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 maja 2007r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność komunalną Gminy Sławoborze nieruchomości od Spółdzielni Eksploatacyjnej...

 

Uchwała Nr VIII /44 /2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 28 maja 2007r.w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność komunalną Gminy Sławoborze nieruchomości od Spółdzielni Eksploatacyjnej ,, Czołówka ''w Slawoborzu .
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 litera „ a „ ustawy z dnia 8 marca 1990

roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Przejąć od Spółdzielni Eksploatacyjnej ,,Czołówka” w Sławoborzu

nieodpłatnie na mienie komunalne Gminy nieruchomość

niezabudowaną , oznaczoną numerem geodezyjnym 590/72 o pow.

0,0564 ha położoną w obrębie Sławoborze z przeznaczeniem na

poszerzenie drogi gminnej.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.