Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA Nr 43_ 2007 RADY GMINY w SŁAWOBORZU z dnia 28 maja 2007roku w sprawie opłat za miejsca grzebalne i wykonanie usług na Cmentarzach Komunalnych w Sławoborzu i Powalicach

 

UCHWAŁA Nr VIII/43/ 2007

RADY GMINY w SŁAWOBORZU

z dnia 28 maja 2007rokuw sprawie opłat za miejsca grzebalne i wykonanie usług na Cmentarzach Komunalnych w Sławoborzu i Powalicach.

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591- z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 roku Nr 23, poz. 295- z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 roku Nr 9, poz. 43-z póżn. zm.)- Rada Gminy ustala co następuje:§ 1.Ustala się następujące opłaty za miejsca grzebalne w wysokości:


  1. Miejsce pod grób ziemny: Ceny netto

a)pojedynczy.......................................................................................................72,60 zł.

b)grób głębinowy, piętrowy ............................................................................108,00 zł.  1. Miejsce pod grób murowany grobowiec:

a)pojedynczy.....................................................................................................242,00 zł.

b)podwójny........................................................................................................484,00 zł.

c)rodzinny .........................................................................................................968,00 zł.

d)głębinowy,piętrowy........................................................................................315,00 zł.


  1. Opłata za rezerwację miejsca na okres 10 lat:

a)rezerwacja miejsca ........................................................................................121,00 zł.

b)rezerwacja każdego następnego ....................................................................165,00 zł.§ 2.Ustala się opłaty za usługi grzebalne:


  1. Za wykopanie dołu-grób ziemny -w okresie letnim(1 kwietnia do 30 października )

a)dla osoby dorosłej.............................................................................................82,50 zł.

b)dla dziecka do lat 6 ..........................................................................................38.50 zł.

c)głębinowy piętrowy .......................................................................................108,00 zł.


  1. Za wykopanie dołu - grób ziemny -w okresie zimowym(1 listopada do 31 marca):

a) dla osoby dorosłej......................................................................................... 88,00 zł.

b)dla dziecka do lat 6 ........................................................................................44,00 zł.

c)głębinowy piętrowy .....................................................................................126,00 zł.


  1. Za wykopanie dołu pod grób ziemny -rodzinny:

a)w okresie letnim.............................................................................................137,50 zł.

b)w okresie zimowym ......................................................................................159,50 zł.


  1. Za wykopanie dołu -grobowiec murowany w okresie letnim:

a) dla osoby dorosłej..........................................................................................137,50 zł.

b)dla dziecka do lat 6 ..........................................................................................60,50 zł.


  1. Za wykopanie dołu -grobowiec murowany w okresie zimowym:

a) dla osoby dorosłej..........................................................................................159,50 zł.

b)dla dziecka do lat 6 ..........................................................................................66,00 zł.


  1. Za wykopanie dołu -grobowiec murowany rodzinny:

a)w okresie letnim.............................................................................................192,50 zł.

b)w okresie zimowym ......................................................................................220,00 zł.


  1. Inne opłaty:

a)opłata za udostępnienie kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Sławoborzu .............................................................................................................................30,00 zł.

b)opłata za wjazd na teren cmentarza z materiałami do budowy grobowca,

pomnika ......................................................................................................40,00 zł.§ 3.Pozyskane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie cmentarzy.§ 4.Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 5.Traci moc uchwała Nr X/74/2003 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 26 listopada 2003.§ 6.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni do dnia podjęcia i podlega podaniu do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na cmentarzach komunalnych i w siedzibie Urzędu Gminy.