Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr VII_42_2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 13 kwietnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie bezprzetargowe nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy na...

 

Uchwała Nr VII/42/2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 13 kwietnia 2007r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie bezprzetargowe nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy na rzecz użytkownika wieczystego .Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „ a „ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz.U.Nr 142 , poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami / oraz art 13 ust.1 i art. 37 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku / tekst jednolity - Dz.U.Nr 46

poz. 543 z 2000 roku z późn. zm. / Rada Gminy uchwala , co następuje :§ 1 Przeznacza się do sprzedaży niżej wymienioną nieruchomość gruntową stanowiącą Gminny Zasób Nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego :


Miejscowość Sławoborze działka Nr 655/1 o pow. 0,1022 ha - w użytkowaniu wieczystym Pana Rafała Kantek§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Sławoborzu .§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .