Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała NrVII_41_2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia pra

 

chwała NrVII/41/2007

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 13 kwietnia 2007 rokuw sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystegoNa podstawie art.18 ust.. 2 pkt 9 litera ,, a “ i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm. / , art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm. ) oraz art. 39 ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji , restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego ,, Polskie Koleje Państwowe “ ( Dz. U. Nr 84 poz. 948 z późn. zm.) Rada Gminy Sławoborze uchwala co następuje :


§ 1. Nabyć na mienie komunalne prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorstwa państwowego ,, Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie “ , przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.