Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr VII_39_2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sławoborze

Uchwała Nr VII/39/2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 13 kwietnia 2006 roku

 

 

 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sławoborze.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

/  tekst jednolity Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zmianami / Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:

 

        § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sławoborze

za 2006 rok oraz po zapoznaniu się:

 

a) z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi,

b) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu

    z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok,

c) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu      

    absolutorium,

 

u d z i e l a absolutorium Wójtowi Gminy  Sławoborze za 2006 rok.

 

        § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.