Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWALA Nr XXX_63 _Z_2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 marca 2007 roku w przedmiocie wydania opinii o możliwosci sfinansowania przedstawionego...

 

UCHWALA Nr XXX/63 /Z/2007

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 12 marca 2007 roku

w przedmiocie wydania opinii o możliwosci sfinansowania przedstawionego deficytu i prawidłowości załączonej do budżetu na 2007 r. prognozy dlugu publicznego Gminy Sławoborze

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (jedn. tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577, z późn. zm.) w związku z art. 172 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Skład Orzekający w osobach:

  1. Roman Mirosław Kołuda - Przewodniczący

  2. Ewa Wójcik - Członek

  3. Bogusław Staszewski - Członek

postanawia:

§1

1. Opiniuje się pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w
Uchwale Nr V/l4/2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie
uchwalenia budżetu na 2007 r.

2. Opiniuje się pozytywnie przedłożoną do uchwały budżetowej na 2007 rok Rady Gminy
Sławoborze Nr V/l4/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. prognozę długu publicznego i stwierdza jej
prawidłowość pod względem przestrzegania przepisów dotyczących uchwalania i wykonania
budżetu.

§2

Opinia podlega publikacji - zgodnie z art. 171 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ w sposób określony w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. Nr 112. poz. 1198 z późn. zm./.

UZASADNIENIE

Rada Gminy w Sławoborzu Uchwalą Nr V/14/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. uchwaliła budżet na 2007 r., który Wójt Gminy wraz z prognozą długu publicznego przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w ustawowym terminie, do badania nadzorczego i zaopiniowania.

A/ Deficyt budżetu

Z uchwały budżetowej wynika, iż budżet zaplanowano z deficytem w wysokości 1 973 518 zł., który zostanie pokryty w sposób następujący:

  • kredytem bankowym w planowanej wysokości 1 700 000 zł.

  • wolnymi środkami, jako nadwyżki środków na rachunku bankowym - 273 518 zł.
Dochody budżetu ustalono na kwotę - 12 349 171 zł

Wydatki budżetu zaplanowano na kwotę - 14 322 689 zł.

Dług publiczny Gminy na koniec roku budżetowego 2006 wyniósł 1 858 000 zl. i stanowi 21,25 % planowanych dochodów. W uchwale budżetowej przedstawiono prawidłowe zrównoważenie deficytu Wobec tego do przedstawionych możliwości sfinansowania deficytu Skład Orzekający nie zgłasza zastrzeżeń formalnych i merytorycznych.

B/ Dług publiczny

Wskaźnik długu do dochodów i wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodów w poszczególnych latach kształtuje się następująco:Rok

Planowany dochód (w tys. zl)

Prognoza długu na koniec roku (w tys. zl.)

Wskaźnik długu art. 170 ust.2 u.f.p. (%)

Wskaźnik spłat rat art. 169 ust.l u.f.p.(%)

Roczne obciążenie spłatami w tys zl.

2006

8 742,4

1 858,0

21,25

2,43

212,8

2007

12 349,2

3 154,0

25,54

4,18

515,8

2008

10 245,8

2 746,0

26,80

5,58

571,8

2009

8 465,0

2 053,0

24,25

9,92

839,8

2010

8 463,0

1 362,0

16,09

9,13

773,0

2011

8 463,0

849,0

10,03

6,70

567,0

2012

8 463,0

566,0

6,69

3,73

316,0

2013

8 463,0

283,0

3,34

3,45

292,0

2014

8 463,0

0

0

0

0

Przedstawione w tabeli wskaźniki nie przekraczają dopuszczalnych progów zadłużenia przewidzianego w art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Obciążenie dochodu ratami spłat długu w poszczególnych latach nie przekracza dopuszczalnego 15 % progu określonego w art. 169 ust.l ustawy o finansach publicznych. Przedstawiona prognoza długu przewiduje spadek zadłużenia wobec budżetu do roku 2014. Spłata długu jest nie równomiernie rozłożona na poszczególne lata budżetowe przy założeniu wzrostu dochodów na minimalnym poziomie. Największe obciążenia budżetu przewidziane jest na lata 2009/2010, Wskaźnik obciążenia dochodów spłatami w 2007 r. wynosi 4,18 %, co nie zagraża realizacji zadań własnych i obowiązkowych gminy.

Skład Orzekający uznał prognozę długu za prawidłową i nie naruszającą przepisów dotyczących uchwalania i realizowania budżetu w roku 2007. Budżet Gminy stwarza możliwości sfinansowania spłaty rat kredytów bez uszczerbku dla realizacji zadań obowiązkowych, własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie art. 20 ust.l ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od opinii Składu Orzekającego przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia - za pośrednictwem Składu, który opinię wydał.

Przewodniczący Składu Orzekającego mgr Roman Mirosław Kołuda