Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr VII_37_2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2007 r

 

Uchwała Nr VII/37/2007

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 13 kwietnia 2007 r.w sprawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2007 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:§ 1. Dokonuje się zmiany planowanego w budżecie gminy na 2007 r. zakresu rzeczowego projektu pn.: „Terenowe urządzenia sportowe przy Zespole Szkół w Sławoborzu oraz place zabaw w Rokosowie, Sławoborzu, Krzecku, Powalicach i Słowieńsku ” na projekt pn.:

Terenowe urządzenia sportowe formą przeciwdziałania wadom postawy wśród dzieci i młodzieży w Gminie Sławoborze” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


§ 2. W celu realizacji projektu Rada Gminy dokonuje zmian w budżecie gminy na 2007 r. i zaplanuje odpowiednie środki finansowe w latach realizacji projektu.

 

§ 3. Deklarujemy współfinansowanie projektu wymienionego w § 1 ze środków własnych gminy Sławoborze w latach 2008 – 2011 w kwocie, co najmniej 15 % kosztów kwalifikowanych projektu, co przy wartości kosztorysowej projektu 1 903 142 zł, wynosi 285 471 zł.


§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją projektu, wykraczających poza dany rok budżetowy.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie:

Przedmiotem projektu jest realizacja zespołu boisk przy Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu. Planowane obiekty są elementem szerszego projektu centrum gminnej edukacji sportowej służącej rozwojowi aktywnych form rekreacji i wypoczynku. Obiekty umożliwią organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej; prowadzenie zajęć wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy; prowadzenie szkoleń i edukacji z zakresu kultury fizycznej, rehabilitacji i rekreacji; udostępnienie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, stworzenie nowych warunków do powstawania różnych sekcji sportowych oraz klubów sportowych.

W ramach projektu wykonany zostanie stadion, na który składają się: boisko do piłki nożnej o wymiarach 43x60, bieżnia okólna długości 250m, skocznia w dal, skocznia wzwyż, rzutnia kulą, oraz boisko uniwersalne, na które składają się: boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20x40, trzy boiska do piłki siatkowej, dwa boiska do koszykówki. Pomiędzy boiskiem uniwersalnym a halą sportową zaprojektowano kort tenisowy, na który składają się: kort do gry podwójnej, kort do gry pojedynczej. Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą mieszkańcy gminy (liczba osób potencjalnie korzystających w gminie 4339) oraz uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu (szkoła liczy obecnie 536 uczniów).

Budowa terenowych urządzeń sportowych jest jednym z etapów większego programu aktywizacji i upowszechniania kultury fizycznej w gminie. Władze samorządowe w myśl WPI, budują pełno-wymiarową halę sportową przy Zespole Szkół w Sławoborzu (inwestycja w trakcie realizacji - obecnie zakończono etap I, stan zamknięty z wykonaną instalacją wodno kanalizacyjną i elektryczną), zaplanowano również budowę zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym. Projekt stanowi jeden z elementów kompleksowej infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form rekreacji i wypoczynku w gminie.

Rzeczowa realizacja projektu dzieli się na: * nakłady inwestycyjne - budowa terenowych urządzeń sportowych (2008), * nakłady nieinwestycyjne – program profilaktyki „Dbamy o zdrowie i prawidłową postawę ciała” (III kw.2008 – 2011), * nakłady pozostałe – inżynier kontraktu i promocja projektu (2008 – 2011).

W 2007 r. zawarto umowę na opracowanie Studium Wykonalności dla omawianego zadania oraz pełną obsługę Urzędu Gminy do momentu zamknięcia procedury kwalifikacyjnej wniosku. Koszt wykonania przedmiotu umowy wynosi brutto 10 980 zł.

 

Oprac.: na podstawie wniosku aplikacyjnego projektu.


 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
w latach 2007- 2008


Dział Rozdz. Kategoria intwerencji funduszy strukturalnych PROJEKT Łączne koszty finansowe Rok 2007 (7+8+9) 2007 Razem rok 2008 (11+12+13) 2008 Razem 2009 (15+16+17) 2009
Środki własne gminy Środki z budzetu krajowego Środki z budzetu UE Środki własne gminy Środki z budzetu krajowego Środki z budzetu UE Środki własne gminy Środki z budzetu krajowego Środki z budzetu UE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
630

TURYSTYKA 60 000 60 000 15 000
45 000
63030 INTERREG IIIA lub PO PROW Zagospodarowanie turystyczne obszarów w Dorzeczu Parsety: "Ścieżka pieszo-rowerowa Sławoborze - Karlino" 2007 35 000 35 000 8 750
26 250Rekonstrukcja wytyczonej ścieżki rowerowej Sławoborze - Jezioro Leśne - 2007 25 000 25 000 6 250
18 750801

OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 966 337 3 073 000 1 649 100 1 423 900
4 139 337 589 951 443 000 3 106 386
80195 Mechanizm Norweski/ EOG Budowa placów zabaw oraz boisk szkolnych dla dzieci i młodzieży - tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dzieciecej 1 066 3371 066 337 159 951
906 386
80195 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś 8 Kategoria 75 lub 79 Budowa hali sportowej przy szkole - kontynuacja (alternatywa: zakończenie w 2007 r. z finansowaniem jak w rubr.6 lub przeniesienie kontynuacji na 2008 z próbą uzyskania środków i dofinansowaniem z RPOWZ, jak w rubr. 10) 6 900 000 3 073 000 1 649 100 1 423 900 0 3 073 000 430 000 443 000 2 200 000900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 230 000 30 000 30 000

1 200 000 300 000
900 000

0

90002 PO PROW Oś 4 Rekultywacja wysypiska śmieci w Lepinie 1 230 000 30 000 30 000

1 200 000 300 000
900 000926

Kultura fizyczna i sport 3 103 270 252 128 50 426
201 702 948 000 522 471
2 328 671 1 903 14292601 Mechanizm Norweski/ EOG Terenowe urządzenia sportowe formą przeciwdziałania wadom postawy wsród dzieci i młodzieży w Gminie Sławoborze 1 903 142
285 471
1 617 671 1 903 14292601 PO PROW Oś 3 Kategoria 322 Budynek socjalny na stadionie I etap 1 200 128 252 128 50 426
201 702 948 000 237 000
711 000RAZEM x 12 359 607 3 415 128 1 744 526 1 423 900 246 702 6 287 337 1 412 422 443 000 6 335 057 1 903 142
0