Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr VI_36_2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie wykonania ustawy z dnia 14 lutego 2007 roku o zmianie ustawy o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z...

 

Uchwała Nr VI/36/2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 27 marca 2007 roku
w sprawie wykonania ustawy z dnia 14 lutego 2007 roku o zmianie ustawy o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ( Dz. U. Nr 25, poz. 162)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 8 pkt 31 w związku z art. 4 pkt 32 oraz art. 56 ust. 1 i 2, art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 14 lutego 2007 roku o zmianie ustawy o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu ( Dz. U. Nr 25, poz. 162) – Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:§ 1. 1. Zawiadamia się :

 

1/ Sekretarza Gminy Sławoborze Panią Czesławę Sobieraj,

2/ Skarbnika Gminy Sławoborze Panią Marie Wróbel

o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy w Sławoborzu oświadczenia lustracyjnego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do powołanej ustawy.2. Nie złożenie oświadczenia lustracyjnego w terminie 1 miesiąca, licząc od dnia doręczenia powiadomienia, skutkuje pozbawieniem funkcji publicznej z mocy prawa z dniem upływu terminu do złożenia tego oświadczenia.§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy.§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.