Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr VI_35_2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Sławoborze

 

Uchwała Nr VI/35/2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 27 marca 2007 rokuw sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Sławoborze.Na podstawie art. 25 ust. 4 , 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. Radnym Gminy Sławoborze za udział w posiedzeniach komisji lub sesji przysługują diety w wysokości 110 zł. za każde posiedzenie.


§ 2. Członkom Komisji Rewizyjnej Gminy Sławoborze przeprowadzającym czynności kontrolne przysługuje dieta w wysokości 110 zł. za każdy dzień kontroli.


§ 3. W razie zbiegu posiedzeń w tym samym dniu, Radny otrzymuje tylko jedną dietę

bez względu na to w ilu posiedzeniach uczestniczył.


§ 4. Przewodniczącemu Rady Gminy Sławoborze przysługuje miesięczna zryczałtowana dieta w wysokości 880,00 zł.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6. Tracą moc uchwały: Nr IV/22/2003 i Nr IV/23/2003 Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 11.02.2003r.


 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.