Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA Nr VI_34_2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII_164_2001 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 26 kwietnia 2001r

 

UCHWAŁA Nr VI/34/2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 27 marca 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/164/2001 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 26 kwietnia 2001r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 – ze zmianami) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co nastepuje:§ 1. W uchwale nr XXVII/164/2001 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia i przyjęcia jego statutu, wprowadza się następujące zmiany:


- § 3 otrzymuje brzmienie:


Do reprezentowania gminy w stowarzyszeniu powołuje się delegata Pana

Waldemara Jeznacha”.§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.