Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr VI_30_2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie podziału sołectw w Gminie Sławoborze

 

Uchwała Nr VI/30/2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 27 marca 2007 rokuw sprawie podziału sołectw w Gminie Sławoborze.


Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( tekst jednolity Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )

oraz § 7 Statutu Gminy Sławoborze wprowadzonego uchwałą Nr VIII/53/2003 Rady Gminy Sławoborze z dnia 23 lipca 2003 roku. (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r.

Nr 72 poz. 1280 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. Z inicjatywy mieszkańców sołectwa Powalice i Ślepce dokonać podziału sołectw

Powalice i Ślepce w wyniku którego powstają:
1) sołectwo Powalice, w skład którego wchodzi wieś Powalice,
2) sołectwo Międzyrzecze, w skład którego wchodzą wsie: Międzyrzecze, Międzyrzecko

i Pomorce,
3) sołectwo Ślepce, w skład którego wchodzą wsie: Krzesimowo, Nowe Ślepce

i Stare Ślepc,

4)sołectwo Słowenkowo, w skład którego wchodzi wieś Słowenkowo.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.