Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr VI_28_2007 Rady Gminy w Sławoborzu Z dnia 27 marca 2007r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla gminy Sławoborze

 

Uchwała Nr VI/28/2007

Rady Gminy w Sławoborzu

Z dnia 27 marca 2007r.


w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla gminy Sławoborze.
Na podstawie art. 18 ust. 2,pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. Z 2001r. N 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony Środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. 100, poz. 1085 z późn. zmianami) oraz art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) – Rady Gminy uchwala co następuje:§ 1. Uchwala się na lata 2005-2007 z perspektywą na lata 2008-2015 Plan gospodarki odpadami dla gminy Sławoborze o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Sławoborze do sporządzania i przedkładania Radzie Gminy co dwa lata raportu z wykonania w/w programu.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.