Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr VI _ 27 _ 2007r. Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 marca 2007r. w sprawie udzielenia najemcom komunalnych lokali mieszkalnych pierwszeństwa w ich nabyciu oraz w sprawie zgody na...

 

Uchwała Nr VI / 27 / 2007r.

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 27 marca 2007r.


w sprawie udzielenia najemcom komunalnych lokali mieszkalnych pierwszeństwa w ich nabyciu oraz w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy ich sprzedaży .Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. ,,a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.Nr 142 , poz.1591 z późn. zm. ) oraz art. 13 , art. 34 ust.3, art. 37 ust. 2 pkt 1 , art. 68 ust.1 pkt 7 oraz art. 70 ust. 2 , ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261 , poz. 2603 , Nr 281, poz. 2782) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala , co następuje :


§ 1. 1.Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu komunalnych lokali mieszkalnych ich najemcom , jeżeli najem został określony na czas nieoznaczony.


2. Przez samodzielny lokal mieszkalny rozumie się również dom jednorodzinny będący w całości przedmiotem najmu z jednym najemcą.


3. Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców odbywać się będzie w przypadku gdy najemca :

a) nie zalega z zapłatą czynszu i nie jest z tego powodu przeciwko niemu prowadzone postępowanie egzekucyjne.

b)nie korzystał z umorzeń z tytułu zaległego czynszu


§ 2. 1. Cenę zbywanej nieruchomości ustala się w wysokości równej jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Cena obejmuje wartość lokalu mieszkalnego z przynależnościami oraz udział w gruncie .

2.Nabywcę obciążają koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży , obejmujących w szczególności niezbędny podział geodezyjny , sporządzenie niezbędnej dokumentacji i jej wycenę przez rzeczoznawcę majątkowego.

3. Na pokrycie kosztów wyceny najemca korzystający z pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego uiszcza zaliczkę , która zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży lokalu .

4.Koszty notarialne i sądowe w pełni ponosi nabywca


§ 3.1.Na wniosek nabywcy , cena sprzedaży, może być rozłożona na 10 rocznych rat, płatnych w terminach ustalonych przez strony w umowie . Oprocentowanie od niespłaconej części ceny ustala się w wysokości 5% w stosunku rocznym .2. Wysokość pierwszej raty płatnej przed zawarciem umowy notarialnej , powinna wynosić minimum 10 % ceny.

3. Niespłacona część ceny podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki na koszt nabywcy.


§4. Udziela się bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z § 2.ust.1 w wysokości 95 % od wartości lokalu mieszkalnego z zastrzeżeniem jednorazowej wpłaty przez nabywcę należności za lokal mieszkalny przed zawarciem umowy notarialnej.

§ 5. 1.Bonifikaty , o której mowa w § 5 nie stosuje się w przypadku posiadania przez nabywcę lub jego współmałżonka tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

2. Nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego .

3. W przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia , Gminie przysługuje roszczenie o unieważnienie umowy sprzedaży

§ 6. Bonifikaty , określone w § 4 niniejszej uchwały , mogą być stosowane nie dłużej niż do 31 grudnia 2008 roku.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXIX/199/98 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 20 lutego 1998 roku w sprawie udzielenia najemcom i dzierżawcom lokali stanowiących Gminny Zasób Nieruchomości pierwszeństwa w ich nabyciu.


§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.


§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.