Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr VI _26_ 2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji...

 

Uchwała Nr VI /26/ 2007

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 27 marca 2007 rokuw sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz 1591- ze zmianami) oraz art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. Roku o finansach publicznych

( Dz U. Nr 249, poz. 2104 – ze zmianami) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Sławoborze z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku – ze zmianami) zwanych dalej wierzytelnościami, wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami” oraz wskazuje organy do tego uprawnione.


§ 2. 1. W przypadkach gdy:


a/ dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a ściąganie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, zwłaszcza jego egzystencji,

b/ nie można ustalić dłużnika, miejsca jego pobytu lub siedziby,

c/ dłużnik będący osobą fizyczną nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,

d/ zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu mającym na celu przymusowe zaspokojenie wierzytelności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów postępowania,

e/ wszczęcie egzekucji okazała się niemożliwe albo byłoby bezcelowe wobec stwierdzenia, że kwota uzyskana z egzekucji nie pokryłaby kosztów egzekucji,

f/ egzekucja okazała się bezskuteczna,

wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa mogą zostać umorzone w całości lub w części.


2. W stosunku do wierzytelności o których mowa w ust. 1 mogą być udzielone ulgi w postaci odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty.

3. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.

4. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne.

5. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności, należy określić termin zapłaty pozostałej części należności. Jeżeli dłużnik nie dotrzymał terminu zapłaty, umorzenie należności może być w całości cofnięte.

6. Umorzenie, rozłożenie na raty lub przesunięcie terminu płatności może nastąpić na wniosek dłużnika. Umorzenie może nastąpić z urzędu.
§ 3. 1. Do umorzenia , rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności wierzytelności uprawniony jest Wójt Gminy Sławoborze.

2.Wójt Gminy może upoważnić inne osoby do umarzania wierzytelności, rozkładania na raty lub przesunięcia terminu płatności wierzytelności.

3. Osoba upoważniona do umarzania wierzytelności jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych.


§ 4. 1. Umorzenia oraz udzielanie ulg w postaci odraczania terminu płatności, rozkładania na raty wierzytelności, następuje na podstawie kart wierzytelności stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2. Od należności, którą umorzono lub termin zapłaty odroczono bądź rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od daty wpływu wniosku do daty umorzenia należności lub upływu terminu zapłaty określonej w karcie wierzytelności.

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych w karcie wierzytelności, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.


§ 5. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy roczne sprawozdanie o dokonanych umorzeniach wierzytelności. Informacja przedkładana będzie do 31 marca roku następnego.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i obowiązuje do 31.12.2008r.


Załącznik do Uchwały Nr VI/26/2007

Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 marca 2007r.


    1. KARTA WIERZYTELNOŚCI


Dłużnik :..........................................................................................................................


Tytuł wierzytelności:.......................................................................................................


Należności główna;........................................................................................................


Odsetki:..........................................................................................................................


Opis podjętych działa windykacyjnych..........................................................................


.......................................................................................................................................


.......................................................................................................................................


.......................................................................................................................................


.......................................................................................................................................


Rozstrzygnięcie :


Na podstawie § 2 Uchwały Nr VI/26/2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia27 marca 2007r.w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych:


- umarzam wierzytelność*

w kwocie:.....................................................................................................................


- rozkładam na raty*

w kwocie:......................................................................................................................

na raty w wysokości.....................................................................................................

z terminem płatności.....................................................................................................


-odraczam termin płatności*

w kwocie:......................................................................................................................

od dnia......................................................................................................................................................................... ..................................................

( data ) ( podpis Wójta Gminy lub osoby upoważnionej)..............................................................

( data i podpis dłużnika)


* - niepotrzebne skreślić