Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr VI_25_2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2007 rok

Uchwała Nr VI/25/2007

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 27 marca 2007 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2007 r.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 42 poz.: 151), art. 184 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

par.1.1) Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 111 970,00 zł

         2. Zwiększa się wydatki budzetu gminy na 2007 r. o kwotę   23 488,00 zł

             zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

par.2. 1) Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budzet gminy zamyka się kwotami:

DOCHODY - 12 461 141,00

WYDATKI - 14 346 177,00

         2. Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 1 885 036,00, który pokryty zostanie                               przychodami pochodzacymi z:

         a) kredytów zaciąganych w bankach krajowych ........................................... 1 700 000,00 zł

         b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

           budżetu, w tym wynikajacych z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ub. ......... 185 036,00 zł

         3. Przychody budżetu po zmianach wyniosą .................................................2 289 036,00 zł

             w tym:  a) kredyty  ......................................................................................1 700 000,00 zł

                          b) Inne źródła (wolne środki) ........................................................    589 036,00 zł

         4. Rozchody ...................................................................................................    404 000,00 zł

          a) spłaty kredytów ........................................................................................     404 000,00 zł

 

par.3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na

           2007 r. i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.

 

 

                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                Jadwiga Nowakowska

 

 

Uzasadnienie zmian wprowadzonych do budżetu gminy uchwałą Rady Gminy Sławoborze Nr VI/25/2007 z dnia 27 marca 2007 r.

 

I.                   DOCHODY

 

Wprowadza się do budżetu gminy na 2007 r. zmiany planowanych dochodów, w związku z:

1)      ustaleniem dodatkowych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ……………………………………………………………….…….. 5 960 zł

2)      zawarciem umowy z Powiatem Świdwińskim w sprawie dofinansowania kosztów organizacji imprez kulturalnych i sportowych w formie dotacji w kwocie ……   1 800 zł

3)      ustaleniem przez Ministerstwo Finansów:

a)      ostatecznej kwoty subwencji ogólnej wyższej o ……………………113 162 zł

b)      udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych niższych o …   8 952 zł

 

II.                WYDATKI

 

Zmiany do budżetu gminy na 2007 r. po stronie wydatków wprowadzono ze względu

       na wystąpienie następujących okoliczności:

 

1)      W związku z dużą liczbą wniosków dotyczących projektów termomodernizacyjnych przyjętych do realizacji podczas pierwszego naboru w ramach priorytetu 2.1 „Ochrona środowiska, w tym ludzkiego” Regionalne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz państwa – darczyńcy w dniu 29.11.2006 r. podjęły decyzję o realokowaniu środków finansowych z puli przeznaczonej na przyszłe alokacje, wskutek tego na projekty termomodernizacyjne nie będą już prowadzone nabory nowych wniosków. Uzgodnienie to ma odniesienie do naszego budżetu, w którym zaplanowane było zadanie związane z przeprowadzeniem prac termomodernizacyjnych w gminnych obiektach użyteczności publicznej w ramach pomocy z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (EOG). W związku z powyższym proponuje się zmianę przeznaczenia środków finansowych zaplanowanych na wykonanie audytów i opracowanie wniosku w kwocie 30 000 zł, na przeprowadzenie remontów w budynkach i mieszkaniach „czynszowych”.

 

2)      w związku ze zbliżającym się terminem zapłaty (do 31.03.2007 r.) drugiej raty zobowiązania za zakup samochodu specjalnego dla OSP w Sławoborzu, proponuje się:

 

a)      przenieść kwotę 20 000 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na zaopatrzenie jednostek na pokrycie kosztów zakupu samochodu specjalnego dla OSP Słowieńsko i zapłatę rozłożyć na 2 raty ( I – 40 000 zł w 2007 r.; II – 20 000 zł w 2008 r.)

b)      na zapłatę wymienionego w pkt. 2 zobowiązania przeznaczyć 40 000 zł,

 

       

3)      pełne zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę świadczeń dla osób zaangażowanych do prac społeczno – użytecznych (od m-ca lutego b.r. - 40 osób). Zaplanowane w Planie Finansowym GOPS środki w kwocie 23 000 zł zapewniały połowę potrzeb w tym zakresie, ponieważ wymagana kwota wynosi 48 000 zł, potrzebną różnicę 25.000 zł przenosi z wydatków planowanych na pomoc społeczną w udzielaną formie zasiłków celowych na żywność bądź zakup środków żywności.

 

4)      zwiększa się wydatki przewidziane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 17 688 zł (w tym środki pieniężne niewykorzystane w 2006 – 11 728 zł).

Projekt Planu Finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uwzględniającego zmiany, jest załączony do uchwały.

 

5)      Imprezy objęte Powiatowym Kalendarzem Imprez Kulturalnych i Sportowych organizowane na terenie gminy Sławoborze będą dofinansowane w ogólnej kwocie 1 800 zł w sposób następujący:

 

a)      otwarty turniej szachowy Rokosowo 2007 (marzec) …………………… 1 000 zł

b)      VI Powiatowy Plener Młodych Plastyków „Sławoborska Paleta” (maj) …  500 zł

c)      Młodzieżowe rozgrywki w tenisie stołowym (grudzień) …………………  300 zł

 

6)      Nie wykorzystanie środków zaplanowanych w budżecie 2006 r. przeznaczonych na wynagrodzenie za wykonanie projektu technicznego wod.-kan. na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Parcela, w celu umożliwienia nabywcom działek podłączenia do sieci, (w ślad za tym wykonanie uzbrojenia i wprowadzenie opłat adiacenckich) i otrzymanie obciążenia w lutym 2007 r. powoduje konieczność „przywrócenia” środków na zapłacenie zobowiązania z powyższego tytułu wynoszącego 4 000 zł w budżecie 2007 roku.

 

7)      zakupić samochód osobowo – dostawczy, który będzie wykorzystany do wykonywania zadań w terenie, również przez GOPS, m.in. na wyjazdy w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych oraz dowozu pracowników (zatrudnionych bezrobotnych), zaopatrzenie i dostarczenie materiałów i narzędzi na miejsce prowadzenia prac społeczno – użytecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych. Koszt zakupu samochodu - (używany, marki Opel, Ford lub VW) przewiduje się za kwotę 20.000 zł. Środki pieniężne przenieść z wydatków zaplanowanych na wynagrodzenie i pochodne zastępcy wójta (vacat).

 

 

 

 

 

 

Oprac.: Skarbnik Gminy M.Wróbel

 paragraf tresc Przed zmianą Zmiana Po zmianie

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00

955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 677 518,00 - 89 100,00 588 418,00


Razem: 2377518 Razem: -89100 Razem: 2288418,0000

 
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

630

Turystyka 60 000,00


63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 60 000,006058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00
"Rekonstrukcja wytyczonej ścieżki rowerowej Sławoborze - Jezioro Leśne" 25 000,00
"Ścieżka pieszo-rowerowa Sławoborze - Karlino" 35 000,00

750

Administracja publiczna 20 000,00


75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 000,006060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00
Zakup samochodu osobowo - dostawczego 20 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 80 000,00


75412
Ochotnicze straże pożarne 80 000,006060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00
Zakup samochodu specjalnego dla OSP Słowieńsko 80 000,00

801

Oświata i wychowanie 3 073 000,00


80195
Pozostała działalność 3 073 000,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 073 000,00
Budowa hali sportowej 3 073 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 000,00


90002
Gospodarka odpadami 30 000,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00
Rekultywacja wysypiska śmieci w Lepinie - projekt 30 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 78 000,00


92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 78 000,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 78 000,00
Remont i wyposażenie sali widowiskowej w domu kultury 78 000,00

926

Kultura fizyczna i sport 1 366 550,00


92601
Obiekty sportowe 1 366 550,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 252 128,00
Budowa obiektu socjalnego na stadionie 252 128,006056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 114 422,00
Terenowe urzadzenia sportowe przy ZSzP i place zabaw w sołectwach:Sł-rze, R-wo,Krzecko,P-ce,M-ce,Sł-sko,Sidłowo 1 114 422,00
4 707 550,00


 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 2 992,00


75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5 960,000480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 5 960,00


75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 8 952,000010 Podatek dochodowy od osób fizycznych - 8 952,00

758

Różne rozliczenia 113 162,00


75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 113 162,002920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 113 162,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500,00


92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 500,002320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 500,00

926

Kultura fizyczna i sport 1 300,00


92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 300,002320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 300,00

Razem: 111 970,00

 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010

Rolnictwo i łowiectwo 30 387,00 4 000,00 34 387,00

01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 24 387,00 4 000,00 28 387,00


4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4 000,00 4 000,00
700

Gospodarka mieszkaniowa 52 500,00 0,00 52 500,00

70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 22 500,00 30 000,00 52 500,00


4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 15 000,00 20 000,00


4270 Zakup usług remontowych 0,00 15 000,00 15 000,00

70095
Pozostała działalność 30 000,00 - 30 000,00 0,00


4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 - 30 000,00 0,00
750

Administracja publiczna 1 275 662,00 0,00 1 275 662,00

75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 025 368,00 0,00 1 025 368,00


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 607 768,00 - 16 500,00 591 268,00


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 111 650,00 - 3 000,00 108 650,00


4120 Składki na Fundusz Pracy 15 876,00 - 500,00 15 376,00


6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 20 000,00 20 000,00
754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 148 813,00 0,00 148 813,00

75412
Ochotnicze straże pożarne 141 813,00 0,00 141 813,00


4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 - 15 000,00 15 000,00


4300 Zakup usług pozostałych 14 500,00 - 5 000,00 9 500,00


6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 20 000,00 80 000,00
851

Ochrona zdrowia 45 675,00 17 688,00 63 363,00

85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 42 075,00 17 688,00 59 763,00


3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 275,00 2 000,00 5 275,00


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 000,00 3 000,00 15 000,00


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 900,00 520,00 3 420,00


4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 243,00 643,00


4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 6 000,00 14 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 925,00 10 925,00
852

Pomoc społeczna 3 085 223,00 0,00 3 085 223,00

85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 400 000,00 - 25 000,00 375 000,00


3110 Świadczenia społeczne 400 000,00 - 25 000,00 375 000,00

85295
Pozostała działalność 369 040,00 25 000,00 394 040,00


3110 Świadczenia społeczne 369 040,00 25 000,00 394 040,00
921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 495 084,00 500,00 495 584,00

92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 438 759,00 500,00 439 259,00


4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87 903,00 500,00 88 403,00
926

Kultura fizyczna i sport 1 635 194,00 1 300,00 1 636 494,00

92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 63 981,00 1 300,00 65 281,00


4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 1 300,00 11 300,00


14 322 689,00 23 488,00 14 346 177,00