Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA Nr VI_24_2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 marca 2007roku w sprawie ustalenia najniższego wyn

 

UCHWAŁA Nr VI/24/2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 27 marca 2007roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 – ze zmianami) oraz § 2 pkt.2, § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146, poz. 1222 – ze zmianami) Rada Gminy w Sławoborzu, uchwala co następuje:


§ 1. Ustala się najniższe wynagrodzenia zasadniczego I kategorii zaszeregowania w wysokości 520,00 zł. ( słownie: pięćset zł.) dla pracowników administracji i obsługi Zespołu szkół Publicznych w Sławoborzu.


§ 2. Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w wysokości 4,80 zł.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/145/2005 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych.


§ 4 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia

1 stycznia 2007r.