Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr V_22_2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządów jednostek pomocniczych na terenie gminy

 

Uchwała Nr V/22/2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 7 lutego 2007 rokuw sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządów jednostek pomocniczych na terenie gminy.


 


Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów do organów wykonawczych jednostek pomocniczych na terenie Gminy Sławoborze.§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Nowakowska