Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr V_21_2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie określenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

 

Uchwała Nr V/21/2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 7 lutego 2007 roku


w sprawie określenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych za udział w sesjach Rady Gminy Sławoborze w wysokości 66,00 zł.

( słownie:sześćdziesiąt sześć złotych ).


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/24/2003 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 11 lutego 2003r.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Nowakowska