Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr V_20_2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 7 lutego 2007r w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność komunalną Gminy Sławoborze nieruchomości zabudowanej od PKP S.A. Oddziału...

 
Uchwała Nr   V  / 20 /2007
Rady Gminy w Sławoborzu
z dnia 7 lutego 2007r.


w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność komunalną Gminy Sławoborze nieruchomości zabudowanej od PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami
w Szczecinie.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 litera „ a „ oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami / oraz art.81 ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe „
/Dz.U. 00.84.948 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1 Przejąć od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie nieodpłatnie na mienie komunalne Gminy następującą
nieruchomość:

Miejscowość Sławoborze: z nieruchomości położonej przy ul. Kołobrzeskiej 30 w Sławoborzu, oznaczonej jako działka geodezyjna nr 80 o łącznej pow. 2.500 m2 w obrębie Sławoborze , lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 96,67 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 23,11 m2 oraz udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu wynoszący 243/1000 , dla której prowadzona jest księga wieczysta ( 31739) 1929.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.


§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Jadwiga Nowakowska