Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr V_19_2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w gminie Sławoborze pod nazwą...

 
    1. Uchwała Nr V/19/2007

  1. Rady Gminy w Sławoborzu

  2. z dnia 7 lutego 2007 rokuw sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenu położonego w gminie Sławoborze pod nazwą „Słowenkowo –

gazociąg przesyłowy”.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z. (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:


§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego pod nazwą Słowenkowo – gazociąg przesyłowy”, obejmującego pas

terenu o szerokości 20 m przebiegający przez działki nr: 276/3, 8/20, 3, 2, 11,

4/12 w obrębie Słowenkowo.

§ 2. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice

obszaru objętego planem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Nowakowska