Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr V_18_2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławoborze

 Uchwała Nr V/18/2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 7 lutego 2007 roku


w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Sławoborze.Na podstawie art. 9 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z. (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Sławoborze uchwala, co następuje:


 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławoborze” przyjętym Uchwałą Nr VI/43/2003 Rady Gminy Sławoborze z dnia 30 kwietnia 2003 r.,

w zakresie przebiegu gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia.


§ 2. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający orientacyjny przebieg gazociągu.


§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady

Jadwiga Nowakowska