Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA Nr V_16_2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV_144_2005 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 marca 2005r

 

UCHWAŁA Nr V/16/2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 7 lutego 2007 rokuw sprawie zmiany uchwały Nr XXV/144/2005 Rady Gminy

w Sławoborzu z dnia 30 marca 2005r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze

zmianami) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie

oświaty ( t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 – ze zmianami) –

Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje :
§ 1.W załączniku do uchwały Nr XXV/144/2005 Rady Gminy

w Sławoborzu z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sławoborze, wprowadza się następujące

zmiany:


- § 10 otrzymuje brzmienie:


  1. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się 1% dotacji celowej

otrzymanej przez Gminę Sławoborze w trybie określonym w art.90r

ust.1 Ustawy.”§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodnicząca Rady

Jadwiga Nowakowska