Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr V_15_2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 07 lutego 2007 r w sprawie uchwalenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r

 

Uchwała Nr V/15/2007

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 07 lutego 2007 r


w sprawie uchwalenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.Na podstawie art. 401 ust. 1, art. art. 406 i 420 oraz art. 421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 621) Rada Gminy uchwala, co następuje:Par. 1. Uchwala się plan przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2007 r. w następujących kwotach: 1. Przychody - 8 150,00

 2. Wydatki - 12 000,00


Plan finansowy Funduszu przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


Par. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


Par. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Uzasadnienie:


 1. Przychody

„Przychodami funduszu są wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, a także kwot pieniężnych uzyskanych na podstawie decyzji, o których mowa w art. 362 ust.3. …. odpowiadających wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska” – art. 401 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902). Są to m.in.: za usuwanie drzew i krzewów, (100 % wpływów), składowanie i magazynowanie odpadów (50% wpływów).

Wpływy pochodzące z udziałów w opłatach przekazywane są gminie przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.


 1. Wydatki

Środki gminnych funduszy przeznacza się na cele określone w art. 406 ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym m.in.:

 1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań ekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, (art. 406 pkt 1):

Udział uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w zajęciach w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu:

 1. turnus 5 – dniowy dla 27 uczniów, koszty dojazdu

 2. turnus 3 – dniowy dla 27 uczniów, koszty dojazdu

Koszt zadania skalkulowano na kwotę 8 000,00 zł.

 1. przedsięwzięcia związane z gospodarka odpadami i ochroną powierzchni ziemi, (art.406 pkt.6):

 1. udział w akcji „sprzątanie świata”: zakup worków na śmieci, rękawic oraz transport śmieci na wysypisko – 1 000,00 zł.

 1. Inne zadania ustalone przez Radę Gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska, (art.406 pkt.12):

  1. sfinansowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sławoborze: 80% płatności za Projekt … zrealizowano w 2006 r. – 4 880,00 zł. Po uchwaleniu Programu… przez Radę Gminy dokonana zostanie pozostała płatność w kwocie 1 220,00 zł.

  2. inne … (bądź planowany fundusz na koniec roku) 2 251,00

Oprac.: Skarbnik Gminy M.Wróbel

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Gminy Sławoborze Nr V/15/2007 r.

z dnia 07 lutego 2007

Plan przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

na 2007 r.

PRZYCHODY

WYDATKI

Dział

Rozdział

Nazwa klasyfikacji budżetowej

Kwota

Dział

Rozdział

Nazwa klasyfikacji budżetowej

Kwota

§

§

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8 150

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12 000

 

90011

Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

8 150

 

90011

Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

12 000

 

2960

Przelewy redystrybucyjne

8 000

 

4210

Zakup wyposażenia i materiałów

3 000

 

920

Pozostałe odsetki

150

 

4300

Zakup usług pozostałych

9 000

Stan funduszu na poczatek roku

4 321

Stan funduszu na koniec roku

471

Ogółem

12 471

Ogółem

12 471