Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA NR V_14_2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 07 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Sławoborze na 2007 r.

 

UCHWAŁA NR V/14/2007

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 07 lutego 2007 r.

w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Sławoborze na 2007 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 165,art.166, art.184, art.188 ust.2 oraz art.195 ust. 2 i art.198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz.2104; zm.: Dz. U. nr 169, poz. 1420) Rada Gminy Sławoborze, uchwala się co następuje:


§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sławoborze w wysokości ………………. 12 349 171 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sławoborze w wysokości ………………. 14 322 689 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009

zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 973 518 zł, który pokryty zostanie przychodami

pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów w kwocie ……………………………….…..…. 1 700 000 zł

 2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie …………………………………………………….………… 273 518 zł

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości ………………………. 2 010 674 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 45 675 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45 675 zł na realizację zadań określonych w gminnym

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w wysokości :

 1. przychody 9 450 zł

 2. wydatki 9 450 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.


- 2 –


§ 8. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nie należące do

sektora finansów publicznych kwotę ……………………………………………..… 0 zł

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

 1. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do łącznej kwoty ………………………………………… 150 000 zł

 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do łącznej kwoty .. 1 700 000 zł

 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ………. 404 000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości ………………….. 150 000 zł

 2. zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków zagranicznych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich ujęte w załącznikach Nr 3 i 4 do uchwały.

 2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 r.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie ustalonym w art.188 ust 2., z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w obrębie

działu kierownikom jednostek organizacyjnych.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2007 r., jak w niniejszej uchwale.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 r. i lata następne,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Zarządzenie nr 22/2006

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 15 listopada 2006 r.w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Sławoborze na 2007 r.

Na podstawie art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 259 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Projekt Budżetu Gminy Sławoborze na 2007 r. wraz z

objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego, w celu rozpatrzenia i

uchwalenia.

 1. Projekt budżetu jest podstawą do prowadzenia gospodarki finansowej gminy do czasu uchwalenia budżetu na 2007 rok.

 2. Przesyła się Projekt Budżetu Gminy Sławoborze na 2007 r. wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1 do wniosku z dnia 02.10.2006r.
PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY SŁAWOBORZE NA LATA 2001 - Informacja finansowa

Wójta Gminy Sławoborze dotycząca spłaty kredytu w kwocie 1 330 000 zł., przeznaczonego na inwestycję - budowa hali sportowej, przewidzianej do spłaty w latach 2007-2011


Lp. Wyszczególnienie Wykonanie Przewidywane wykonanie


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. A. DOCHODY 7 033 669 9 173 277 8 742 347 9 449 737 10 192 000 7 992 000 7 992 000 7 992 000
2. B. WYDATKI 6 610 328 9 511 342 10 074 246 11 251 737 7 594 000 7 594 000 7 594 000 7 726 000
3. B1 Wydatki bieżące 6 303 621 7 400 790 8 273 560 8 218 348 7 581 360 7 594 000 7 594 000 7 726 000
4. B2 Wydatki majatkowe 306 707 2 110 552 1 800 686 3 033 389 12 640


5. C. Nadwyżka /deficyt (A-B) 423 341 -338 065 -1 331 899 -1 802 000 2 598 000 398 000 398 000 266 000
6. D.FINANSOWANIE (D1-D2) -356 508 346 833 1 331 899 1 802 000 -2 598 000 -398 000 -398 000 -266 000
7. D1. Przychody ogółem: 28 492 835 093 1 554 591 2 200 0008. D11. kredyty i pożyczki, w tym:
700 000 1 330 000 2 200 0009. D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE, w tym:10. D1111. pożyczki, na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymane z budzetu państwa


2 200 00011. D12. spłaty pożyczek udzielonych12. D13. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:
38 341

13. D131. środki na pokrycie deficytu14. D14. papiery wartościowe, w tym:15. D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE16. D15. obligacje jst oraz związków komunalnych, w tym:17. D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18. D16. prywatyzacja majatku j.s.t.19. D17. inne żródła, w tym: 28 492 96 752 224 591
20. D171. środki na pokrycie deficytu21. D2. Rozchody ogółem, z tego: 385 000 488 260 222 692 398 000 2 598 000 398 000 398 000 266000
22. D21. spłaty kredytów i pożyczek, w tym: 265 000 340 000 147 000 398 000 2 598 000 398 000 398 000 266000
23. D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE, w tym:24. D2111. pożyczek na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności2 200 000


25. D22 pożyczki 120 000 80 000

26. D23. lokaty w bankach27. D24. wykup papierów wartościowych, w tym:28. D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnosci UE29. D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:30. D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE31 D26 inne cele
68 260 75 692
32. E. UMORZENIE POŻYCZKI
160 000

33. F. DŁUG NA KONEC ROKU 623 260 750 692 1 858 000 3 660 000 1 062 000 664 000 266 000 0
34. 1) wyemitowane papiery wartośćowe,35. 2) zaciągniete kredyty 315 000 675 000 1 858 000 1 460 000 1 062 000 664 000 266 000 0
36. 3) zaciągniete pożyczki 240 000


37. 4) przyjete depozyty 2)38. 5) wymagalne zobowiazania 68 260 75 692

39. a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów40. b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłuznikiem. 68 260 75 692

41. 6) zobowiązania zwiazane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE


2 200 000a) kredytyb) pożyczki


2 200 0001 2 3 4 5 6 7 8 9 10

c) emitowane papiery wartościowe42. G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.33/poz.1)%- 8,86% 8,18% 21,25% 38,73% 10,42% 8,31% 3,33% 0,00%
43. G.1. Wskaźnik długu do dochodu (poz.33 (-) poz.41) / poz.1) 8,86% 8,18% 21,25% 15,45% 10,42% 8,31% 3,33% 0,00%
44. H. OBCIĄZENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego: 457 000 431 000 212 800 2 787 800 501 800 480 800 459 800 310 800
45. 1) spłaty rat kredytów z odsetkami, 331 000 350 000 175 000 484 000 464 000 443 000 422 000 273 000
46. 2) spłaty rat pożyczek z odsetkami, 126 000 81 000

47. 3) potencjalne spłaty udzielonych poreczeń z należnymi odsetkami

37 800 37 800 37 800 37 800 37 800 37 800
48. 4) wykup papierów wartosciowych wyemitowanych przez j.s.t.49. 5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE


2 266 000a) spłaty rat kredytów z odsetkamib) spłaty rat pozyczek z odsetkami


2 266 000c) wykup papierów wartościowych50. I Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz. 44 / poz / 1) % 6,50% 4,70% 2,43% 29,50% 4,92% 6,02% 5,75% 3,89%
51. I.1 Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz.49) (poz.44 - poz.49/ poz. 1) % 6,50% 4,70% 2,43% 5,52% 4,92% 6,02% 5,75% 3,89%
52. J. Dane dotyczące spłaty zaciąganego zobowiązania, z tego: x
11 000 326 000 313 000 300 000 286 000 273 000
53. 1) spłata podstawowych rat x x
266 000 266 000 266 000 266 000 266 000
54. 2) odsetki x x 11 000 60 000 47 000 34 000 20 000 7 0001) odpowiednie skreslić
2) depozyty przyjete do budżetu
3) podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia


Sławoborze, 09 października 2007 r.

 

 

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr V/14/2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia 07lutego 2007 r.


PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY SŁAWOBORZE NA LATA 2001 - Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy - Powiatu 1 Sławoborze na lata 2007 - 2013
Lp. Wyszczególnienie Wykonanie Planowane wykonanie


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. A. DOCHODY 5 990 636 7 033 669 9 173 277 8 742 347 12 349 171 10 245 840 8 465 000 8 463 000 8 463 000 8 463 000 8 463 000
2. B. WYDATKI 6 085 692 6 610 328 9 511 342 10 074 246 14 322 689 9 837 840 7 772 000 7 772 000 7 950 000 8 180 000 8 180 000
3. - wydatki bieżące 5 912 792 6 303 621 7 400 790 8 273 560 9 407 116 7 677 000 7 772 000 7 772 000 7 818 000 8 000 000 8 000 000
4. - wydatki majatkowe 172 900 306 707 2 110 552 1 800 686 4 915 573 2 160 840

132 000 180 000 180 000
5. C. Nadwyżka /deficyt (A-B) -95 056 423 341 -338 065 -1 331 899 -1 973 518 408 000 693 000 691 000 513 000 283 000 283 000
6. D.FINANSOWANIE (D1-D2) 95 056 -356 508 318 573 1 331 899 1 973 518 408 000 693 000 691 000 513 000 283 000 283 000
7. D1. Przychody ogółem: 504 262 28 492 766 833 1 554 591 2 377 518

8. 1) kredyty, w tym:

700 000 1 330 000 1 700 000


a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójnościb) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


9. 2) pożyczki, w tym:a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwab) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójnosci, otrzymane z innych źródeł


10. 3) spłaty pożyczek udzielonych


11. 4) nadwyżka z lat ubiegłych 85 397
38 3411 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
12. 5) papiery wartościowe, w tym:a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójnościb) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


13. 6) obligacje jst, w tym:a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójnościb) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


14. 7) prywatyzacja majatku j.s.t.


15. 8) inne żródła 418 865 28 492 28 492 224 591 677 518

16. D2. Rozchody ogółem 409 206 385 000 448 260 222 692 404 000 408 000 693 000 691 000 513 000 283 000 283 000
17. 1) spłaty kredytów, w tym: 270 000 265 000 300 000 147 000 404 000 408 000 693 000 691 000 513 000 283 000 283 000

a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójnościb) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


18. 2) spłaty pożyczek, w tym: 120 000 120 000 80 000
a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójnościb) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


19. 3) pożyczki udzielone


20. 4) wykup papierów wartościowych, w tym:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójnościb) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


21. 5) wykup obligacji samorządowych, w tym:a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójnościb) na realizacje programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


22. 6) inne cele 19 206
68 260 75 692


23. E. UMORZENIE POŻYCZKI

160 00024. F. DŁUG NA KONEC ROKU 940 000 623 260 750 692 1 858 000 3 154 000 2 746 000 2 053 000 1 362 000 849 000 566 000 283 000
25. 1) wyemitowane papiery wartośćowe,


26. 2) zaciągniete kredyty 580 000 315 000 675 000 1 858 000 3 154 000 2 746 000 2 053 000 1 362 000 849 000 566 000 283 000
27. 3) zaciągniete pożyczki 360 000 240 000
28. 4) przyjete depozyty 2)


29. 5) wymagalne zobowiazania
68 260 75 69230. a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów


31. b) wynikajace z udziel.poręczeń i gawarancji


32. c) jednostek sektora finansów publicznych
68 260 75 692
6) zobowiązania zwiazane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE


33. a) kredytyb) pożyczkic) emitowane papiery wartościowed) emitowane obligacje samorządowe


34. G. Wskaźnik długu do dochodu (poz.24 (-) poz.33) / poz.1) % 15,69% 8,86% 8,18% 21,25% 25,54% 26,80% 24,25% 16,09% 10,03% 6,69% 3,34%
35. H. OBCIĄZENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego: 484 000 457 000 431 000 212 800 730 800 775 800 730 800 564 000 537 000 307 000 292 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
36. 1) spłaty rat kredytów z odsetkami, 330 000 331 000 350 000 175 000 693 000 738 000 693 000 564 000 537 000 307 000 292 000
37. 2) spłaty rat pożyczek z odsetkami, 154 000 126 000 81 00038. 3) potencjalne spłaty udzielonych poreczeń z należnymi odsetkami


37 800 37 800 37 800 37 80039. 4) wykup papierów wartosciowych wyemitowanych przez j.s.t.


40. 5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UEa) spłaty rat kredytów z odsetkamib) spłaty rat pozyczek z odsetkamic) wykup papierów wartościowychd) wykup obligacji samorządowych,


41. I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.35 (-) poz. 40) / poz. 1)% 8,08% 6,50% 4,70% 2,43% 5,92% 7,57% 8,63% 6,66% 6,35% 3,63% 3,45%1) odpowiednie skreslić2) depozyty przyjete do budżetu3) podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia